ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1015 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Жика - Г.Т.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, с пълномощно представено на л.17 от делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 22.01.2018г. е постъпило експертното заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, което е в рамките на законоустановения срок, за това пристъпва към разпит на вещото лице като снема самоличността му както следва:

М.Й.Л., 63 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: На стр.4 от заключението давате подробен отговор с пълен анализ. Искам да ви попитам, вие сте се запознали с цялата преписка по делото и с двата ревизионни акта, разглеждайки преписката, установихте ли договорите за предоставяне и  получаване на суми от Г. Т. да са били известни на органите на ТД на НАП при ревизията? Дали са били в кориците на ревизионното производство?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Договорите, с които Г.Т. получава суми, са предоставени преди датата на издаване на ревизионен акт в предходното производство. Има издадено ИПДЗЛ, което е след доклада. В тридневен срок, който е даден с искането, който изтича на 16 число, на 15 число са предоставени и там има съвпадение на датите и представянето. Представени са след доклада, на датата на издаване на първия ревизионен доклад.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: А след ревизионен доклад са представени договорите между В.И. и Г.Т.. А договорите, с които Г.Т. предоставя средства на Н., всички договори след ревизионния доклад ли са представени и преди ревизионен акт?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За предоставените суми са преди издаването на акта, в НАП са постъпили тези договори. Първо в НАП постъпва информация за сумите, които той е предоставил, преди издаване на акта е получил искане ИПДЗЛ.

АДВОКАТ Р.: Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Какво имате предвид на стр.4, абзац 2 „Въз основа на така получените документи, приобщени в ревизионното производство….“. Кое производство имахте предвид -настоящото или предходното ревизионно производство?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имам предвид първото ревизионно производство. Под приобщени имам предвид това, което е получено от МВР като информация за предоставяни от Г.Т. суми, заедно с договорите. Когато са получени данни от МВР, това имам предвид под приобщени.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 679 лв., от които 550 лв. платени под формата на първоначален депозит. За разликата в размер на 129 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе по сметка на Административен съд Бургас.

Да се издаде РКО за първата сума и след доплащането да се издаде втори РКО.

 

АДВОКАТ Р.: Водим останалите четири свидетели, които са допуснати от съда.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Г. С.А..

 

СНЕ самоличността на свидетеля, както следва:

Г. С. А. на 56 години., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Познавате ли Г.Т. и откога?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Повече от 36 години познавам Г.Т..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Познавате ли лицето В.И.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Бегло познавам лицето В.И..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли представа и знаете ли нещо за закупуване на летище, обект на МНО?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: По случая съм запознат от лицето Г.Т., който многократно се е съветвал по различни начинания с мен. Запознат съм с казуса. Той е човек, който може да свързва хората и влезе в тази сделка, за да може да вземе процент от лицето В.И., който е имал парите и желанието да купи това летище.

Съдът към свидетеля: Какви са тези документи, които гледате?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Това са мои справки, резюме назад във времето, това са наредени всичките ми дела.

След като видно беше, че нещата тръгват не на добре, всичко е записано, но аз отказвам да казвам дати, защото мога да объркам датите и аз потвърждавам, че това са датите.

Г.Т. беше в София доста време. Беше почти болен от проблема, в който го бяха вкарали, особено лицето Н. М.. Аз така бях включен в казуса, като започнахме да водим законови процесуални действия срещу това лице. Никога не съм виждал това лице Н..

Имам претенции, че за тези неща съм му най-близкия човек на Г.Т., съветвал се е с мен по всички въпроси. С него сме си говорили за живота, за бизнеса, аз съм му близък приятел.

По този въпрос ме попита как да излезе от ситуацията. Бяха дадени пари на този Н. М.. Този човек започна да се крие, да има ненормално поведение. Свързваше се с него, говореше се, обещаваше, че ще се забави сделката. Притесняваше се, че има отношения вече и с В.И..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Защо според вас Г.Т. е взимал пари и е давал на Н.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Аз няма да ви казвам, че не съм послушен и на 50% от това, но пазара беше прекрасен, имаше купувачи. Едни от тях стояха една седмица с парите, искаше да ползва руски купувачи и водихме преговори, сред които хора и Д. И., мисля, че и неговият изпълнителен лист беше, Н. беше измамил и „Трейс холдинг“. Събрахме се с юристите на „Трейс холдинг“, казахме „дайте да продадем и да се махнем от този казус“, въпреки възбраните на имота, съдът му разреши да продаде имотите си, прехвърли ги. Ситуацията е хронологично описана, че са последователни, методични, правилни. Резултатът не мога да се похваля, че и той е такъв.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Г.Т. знаете ли чии пари е предоставил?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Първоначално не ми каза, впоследствие ми каза, че са на В.И..

ВЪПРОС на СЪДА: Каква е сумата, знаете ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Каза 750 000, всичко е написано там (сочи папките). Водили сме делата, направил съм цесия. 750 000 евро има плащане един път, 1 500 000 евро има плащане втори път. Сумите не бяха големи за този имот. Този Н. е обявил, че за да се вземе това летище като първоначално, той е убеждавал Г.Т., че заедно да го купят, той търси клиент, който да участва с него. Г.Т. е казал, че има парите, Васил също е имал интерес да участва. Беше се разшумяло за това летище и всеки е искал да спечели тези пари, като впоследствие - защо са дадени другите пари. Хората стояха една седмица в София, в центъра, с парите, и всички щяха да си отидат с много голяма печалба, но всеки щеше да има много добър приход.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Има ли сключен договор със „Скай“, реално осъществено ли е това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Аз съм човекът, който е плащал такси, всичките дела са описани, тъй като той ми вярва на мен и приживе няма да излъжа този човек. Той ми каза цедирам ти това, за да си вземеш тези пари.

Взимането на Г.Т., той ми го прехвърли на мен и по моите действия виждате, че съм плащал такси, това беше за едно мое спокойствие, че няма да съм в загуба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Казвате, че не го познавате Н. и че сте го предупредили?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: След като се случи случката, направихме проучване. Той другаруваше не с най-добрите хора в държавата. Аз също съм пострадал, на Д.И.ограбиха къщата, мен ми запалиха апартамент. Лично не съм го виждал, където отиде, успя да измами всички и да им събере парите.

АДВОКАТ Р.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Кога се случи това? Кога са Ви включили в казуса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Било е около нова година, беше в Царско село, спеше при някакъв приятел. Включих се, защото Г.Т. имаше проблем. Аз съм му приятел завинаги, не само за веселба. Не ми беше драго, че се занимавам с такива хора. Не мога да кажа година. Не знам какво съм правил миналата година, това е годината, която сме започнали действията, не мога да кажа години и дати, но не отричам за действията.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: С какво се занимавате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Имам бизнес в различни области, занимавам се с много неща.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Казахте, че сте водили дела, кога се случи това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Делата са в папката, вадили сме, има изпълнителни листи. С колежката, с която водихме делата, станахме кюстендилски граждани, в Дупница също. Всичко е описано, ние двамата с една колежка и адвокати, ние сме хората, които сме движели тези казуси.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят С.Д.А..

СНЕ самоличността на свидетеля, както следва:

С.Д.А., на 54 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: От кога познавате Г.Т. и откога знаете за започването на строителството на замъка, по какъв начин е изграден?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Г.Т. познавам от 1995 г., тогава станах с адресна регистрация в гр.Созопол и се преместихме да живеем в Созопол и така се запознах с Г.Т..

За замъка - бяхме близки и обсъждахме доста неща и мисля, че през 1996 г. започнаха първите строителни неща. Тогава още не беше замислен като такава идея. Започна строителството тогава. Започнахме, като събирахме камъни, изграждахме. Той искаше да прави замък и реши да направи първо една част от него. Събирахме камъните от района, 10-20 човека. Аз лично бях стотици пъти.

Имам строителна фирма, давах му куфражи, имах машини, най-различни машини, къртачи например.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: По какъв начин и кога се извършваха изкопните работи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Беше почти веднага, 1996-1997 г. По това време беше намерил много стар багер, като за скраб, изкопа си го сам, не знам колко квадрата е.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: След като е поставено това начало, имате ли наблюдение какво строителство е извършено през годините?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Живях в гр.Созопол до 2007г., горе долу мога да кажа за този период.

Беше изкопано езерото, беше започнат замъка, беше вдигнат, покрит почти на 80%. От едната страна имаше медни покриви, дограмата тук-таме беше направена. Процентно не мога да кажа. Параклисът беше построен.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Винарната посещавал ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Тогава не беше винарна, беше склад за натурии, не беше завършено, беше всичко на етап строеж. Конструкцията беше направена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Вие лично ходили ли сте в замъка в по-ново време.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Ходил съм, но не толкова често, колкото тогава.

След 2008г., след 2007г. не беше толкова интензивно строителството. Правиха се орнаменти, махаше ги, правеше ги наново. Общо взето се правеха някакви украси, декоративни елементи по орнаментите на замъка и ги изливаше като бетонни изделия.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли спомен към този период, казвате 2007 г., за така наречената вертикална планировка, какви алеи имаше, къде бяха изградени.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Алеи нямаше направени, както са в този момент. Имаше пътечки, наслани с филц, чакъл, заравнени хубаво. В частта около замъка имаше филц, отдясно на езерото беше трева. Не е нещо голямо. Порталната кула я имаше изградена в груб строеж.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Г-н А., ако сега видите замъка, по спомени и преди, има ли разлика в СМР-тата, които са изпълнявани?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: По отношение на замъка - покривът вече е завършен, това е, ако касае сградата замъка. Общо взето малко такива елементи са направени.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Казахте параклиса, имате предвид църквата ли? Какво е правено по тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: В параклиса не съм влизал скоро. По винарната - това са орнаменти, отливки, някаква козметика си е направил, нищо конструктивно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: По порталната кула нещо променено ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Миналата година имаше нещо завършено, но нищо конкретно, има довършени някои неща по порталната кула.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли наблюдения последните 2-3 години какво се е променило, ходили ли сте в замъка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Ходил съм, но имаше съответно затишие. През последните 1-2 години виждам, че има раздвижване на обекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли представа как изглежда днес езерото? Тези неща, които виждате – алеи, фонтани, площи, галерии, тези неща кога са строени, имаше ли ги към 2007 г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Понеже ходих по-рядко последните години, но започнах от 2015 г. и виждах, че се прави оградата до езерото, едно шадраванче.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: В този период пари за ваш труд взимал ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Една стотинка не съм взел. Никога не е плащано, защото се събирахме на приятелски начала, материали той си имаше, купуваше си материали, обаждаше се „Ще помогнете ли?“.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли наблюдение по озеленяването на замъка? Кой се занимаваше с това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Жена му се занимаваше, тя не му даваше да пипа градинките. Сигурно са ѝ помагали други хора, но когато аз съм бил там, тя се грижеше.

ВЪПРОС на СЪДА: Какъв беше мотивът Ви да полагате доброволен труд?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: То е малко лично, при нас нещата са на приятелска основа, аз съм го правил на приятелска основа. Давал съм му инструменти, защото след шесткратно ползване някои неща се амортизират, те са били извън активите на дружеството.

АДВОКАТ Р.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: От 2007 г. до сега колко пъти сте ходили в замъка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: В периода от 2007г. – 2012г. един - два пъти месечно, през последните години да съм бил общо 10 пъти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Откъде да сме сигурни, че спомените Ви са точно от 2007 г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Когато отидох да живея в гр. Созопол, бизнесът ми беше в гр.София. По онова време нямаше телефони, никой не познавах в града и ме насочиха към него (към Г.Т.) да попитам за телефон. Аз живеех на ул.Одеса №8 и се сприятелихме. Той имаше два телефонни поста, прехвърли ми го дуплекса с кабел. Бях му благодарен, а и предвид това, че съм изградил 1/3 от сградите в Созопол, и така се сприятелихме и понеже знам кога съм започнал работа в Созопол, за това спомените ми са ясни.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Откъде сте сигурен за 2007г., а че не е от 2009?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: През 2007 г. се пренесох в Бургас и когато се чувахме по телефона, ми казваше „Ела да видиш какво съм направил“. Поощрявал съм го, виждал съм докъде са етапите, аз с това се занимавам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: През 2012г. - 2013г. до какъв етап беше замъка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Не съм го питал защо, но почти нищо не се правеше. Правеше калъпи от епоксидна смола и изработваше от пейки до жаби и дракони. С такива неща се занимаваше.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: А 2013г. - 2014 година?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Дали точно 2013г. - 2014г., в този период тръгна да прави алеите, шадраван, почна да доизпитва това-онова.

За 2013г. – 2014г. не е имало никакво строителство. Не бих казал точно никакво, защото и поставянето на една дограма е строителство.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: А 2010 година?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Много слаби неща, занимаваше се с ландшафта с жена си. С това се занимаваше.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: А за оградата какво може да ни кажете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Беше етапна, не мога да си спомня кой етап, през кой период е правен. За оградата не съм много точен. Оградата към селото беше направена, недовършена. След това спря, после продължи 2014г. - 2015 година.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: А барбекюто?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Ново е барбекюто, от миналата или по-миналата година.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вие какво сте строили там?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Когато навремето не беше развит нито плаж Харманите, нито Буджака, тогава естеството на работата беше около къщите, това е около 1996г.

В замъка аз нищо не съм строил, нито е ставало въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Би трябвало, след като казахте, че сте участвали с приятели, помните ли имената на някои от тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А.: Толкова са много, не ги помня – Венци, Иван П., доста от тях са по прякори и жаргони. Много хора имаше, половината по физиономия ги познавам, но не и по имена.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе свидетелят Я. И. К..

 

СНЕ самоличността на свидетеля, както следва:

Я. И. К. , на 44 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Откога познавате Г.Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Повече от 10 години, от 2007г. примерно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: С какво се занимавате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Строя, инвестирам в строителството. Последните години с европейско строителство се занимавам, имам фирма, управлявам фирма.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Посещавали ли сте комплекс Замъка, по какъв повод и в кои период?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Покрай замъка се запознахме на практика с Г.Т.. Освен, че ми е работа и ми е хоби и като цяло ми е интересно да гледам сгради, дори ги снимам и картотекирам. Живея в гр.Приморско и съм наблюдавал строежа на замъка. През годините се отбивам да гледам, защото е интересна сграда и така се запознахме с Г.Т.. В една кръвна група сме, строителството ни е в кръвта и за това сме приятели с него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Може ли да ни опишете в този период - 2007 г., и в следващите години, какво строителство е извършено там, какви СМР-та и насетне какво е направено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Като се запознахме, той (Г.Т.) приключваше със строителството на замъка като цяло. И като сме говорили с него и сме обсъждали нещата, съм му давал съвети и идеи, посоки за покривни конструкции, на този етап беше сградата.

През първата година сме говорили за покрива, обшивки, той гледа да избере стандартни за цяла Европа, но при нас по-рядко качеството на материалите е добро. Сам човека си ги прави.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво се е променило в етапа на строежа от времето, когато сте се запознали сравнено със сега?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Много се промени, последните 2-3 години доста се промениха нещата. През 2007г. – 2008г. - 2009г. той приключи с големите обекти като строителство. Тогава приключи с покривната конструкция, недовършена, груб строеж беше. Довърши като цяло сградата, довърши църквата, т.е. параклиса го докара пак до покрив, това е 2008г. Там някъде 2007г.-2008г., тогава някъде го направи параклиса, като го изгради с бетонната конструкция и беше недовършена. Скоро го довърши, по-миналата година, със стъклописи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Кога беше изградено като сграда и за винарната какво може да ни кажете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Беше изградена, винарната беше изкопана, гола беше, като мазе, вече в по-късните години, между, а бе след 2010 г. може би, тогава я довършваше, правеше орнаменти, лееше си ги той, вътрешните орнаменти, като сталактити, статуи, статуетки, той си ги лее на шаблони, по макети, отливките за тази украса говоря.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Зад замъка, посока селото, какво беше изградено? Където е и параклиса и портална кула?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Имаше, порталът беше направен, като камъни изграден, не беше довършен, даже сега го довършва. Почти нямаше ограда на онези години, към църквата говорим, то нямаше нищо, параклисът беше сам. Алеите бяха с трева, пейките ги нямаше, мостчето също го нямаше.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: След този период казахте, че е спрял. Кога възобнови СМР-тата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: На по-късен етап, 2015 г., беше, когато дойде Я., той е близък мой приятел - Я. К., мениджъра му, защото Г. е много талантлив човек в посока строителство, детайли, дизайни, но от друга посока, презентация, бизнес нюх - Я. е по-добър, двамата добре се справят през последните години.

Да не кажа, че всеки ден минавам от там. Когато работя, пътувам от Приморско до Бургас, има дни пътувам и по два пъти, но лятото и по два пъти пътувам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Замъкът тогава и сега, каква разлика може да видите между тях, какво е построено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Беше построена обшивката на покрива, консултирах го за него. Покривът му беше завършен, но беше на китайско ПДЧ, лявото крило го беше обшил с медна ламарина на люспи, от тези църквите ги обшиват, много често е подцинкована ламарина. Недовършената част на замъка, дясното крило му стоя необшито, течеше, покрива течеше. Завърши го през 2016-2017 година. Миналата година направи статуите върху покрива, едните той си ги прави, тези отливки от цимент, и ги глади със специфична техника, направи си сам, но хубави стават.

Нямаше дограма, имаше съвсем малко дограма на лявото крило, в останалата част нямаше.

По отношение на църквата - олтарът се мъчеше да го направи сам от цимент, но и той не си го хареса, прави ги и като не му се получи го счупи. Когато сме говорили, съм му казвал, „Направи си го истински олтар, мини си по правилата“, и сега го довършва, миналата година. Външно църквата си е същата.

Винарната като конструкция е същата. Сега се довършва като дизайн. Аз му подарих една ютия от тези старите, събира предмети, той е колекционер, събира рицарски брони, статуетки, много приятели са му подарявали така.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Помните ли езерото от онези години?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да, през 2007-2008година готово беше езерото. Около него нямаше нищо, нито алеите, нито фонтана. Конюшнята я нямаше, конюшня не мога да кажа точно, но мисля, че 2014 г я започна.

Галерията е изцяло нова, миналата или по-миналата година я правиха. Даже се радвахме на настилката, като я правихме, много красива се случи. На всяко камъче се радва.

Порталните врати ги имаше на комплекса, като конструкции бяха готови, камъните са си оттогава. Сега правят едни метални, но те си стоят оттогава камъните. Конструкциите на кулата, те и сега правят куличките, метални кулички към настоящия момент.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Имате ли наблюдение за озеленяването към 2007 – дървета, бръшлян имаше ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Дърветата си пораснаха сами, почти не е засаждал. Бръшлянът си беше оттогава, само го изкастри. Той бръшлянът е като троскот, от самото построяване на сградата си стои.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Да ни обясните какво е било построено в един друг период от 2009, 2010, 2011 и 2012 г., какво се прави в този период по замъка?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Последните две-три години се промениха доста от нещата по СМР-тата, защото с Я. К. тръгнаха нещата и се задвижиха нещата и работят много.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Излиза, че през другите години е бездействал?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Направи статуята, собствената си статуя с меча, започна да прави и статуя на Спартак, голямата статуя, направи отливките, те са огромен обем тези неща. Правеше отливки на жаби, главите на колоните, декоративните глави в този стил, който е направен, даже не знам точно кой стил, това си е негов стил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Дали са му помагали в тези дейности и хора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: И аз съм помагал, мен не ме е страх от работа. Помагал съм с машини. Обажда ми се и пита „Имаш ли такъв и такъв къртач?“, а аз му казвам „Да, Ж., ще ти донеса“, звънка по телефона и аз му нося. Предоставях му машини, помагал съм, пренасял съм камъни, не съм му отказвал. Не мога да ги преброя колко пъти, не отивам там ей така, не че не сме се събирали да хапнем и да пийнем, той не би ми отказал, както и аз на него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Виждали ли сте други хора да му помагат?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Циганите, те го гледат като господ, те са му като армийка и му помагат. Не им плаща, банкета, който като се случи на края на работния ден, или като се свърши някаква офанзива, той прави събиране с хора и е весело. Той е такъв човек, трябва да го познавате, за да го разберете.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Къде в комплекса е изграден бар-барбекю? Кога е завършен и работи ли в момента?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да, спомням си, че сега скоро го построиха, 2014г.,  незнам, 2015г., може би по-късно, но тези години, не съм сигурен, не мога да кажа, да не излъжа, защото не мога да се сетя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Относно оградата, някакви спомени кога е правена, масивната ограда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Оградата я правиха, като почнаха „Аквапарка“ я довършваха. Тя още има да се прави, но сега, последните години, предишните години беше като отворено.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Вашите наблюдения като идват хората в замъка, какво наблюдават?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Вътре, в самата сграда на замъка, няма нищо за гледане, има тухли и бетон, той е на груб строеж. То и не може да влезеш като цяло в замъка, защото ще се удари някой, стълбищата нямат парапети. Вътре не е довършено строителството.

Единственото, първо нещо, което трябва да отидеш и да го видиш, но то е като в приказките, на много хора им се възвръща носталгия към детството, гледат градините, орнаментите, цветята, сградите са красиви, градините са хубави, пипнати, жена му просто е денонощно там. Всичко за гледане е отвън.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Галерията я знаете, тя кога е строена?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Галерията е нова, прави я 2015 г. мисля, фонтанът е миналата година - 2017г., през 2016г. към 2017г. направи фонтана. Алеите ги нямаше, сега ги направи, сега и последните една-две години направи алеите. Всеки ден се променя нещо.

АДВОКАТ Р.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Казахте, че сте консултирал Г.Т. за покрива, оттам насетне за какво сте го консултирал?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: За материали, за орнаменти, за детайли, конкретни неща в строителството. То не е само да направиш орнамента, дори да закачиш една статуя си има крепеж, детайл, който да носи на вятъра, има по-специфични материали за закрепване.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имате ли представа колко пари са дадени за материали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Не съм му водил сметка. За пари не сме говорили никога, нито той ме е питал, какви кредити имам и как работя аз.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имате ли представа колко материали са вложени и колко е дал за тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Той отливките ги прави от мраморен прах, от гипс и цимент, те не са огромни, те не са хиляди кубици бетон, те са малки като стойност, големи са като труд и като негово виждане да отлееш калъпа, да ги издялкаш и да го размножиш, за да станат 100 жаби например. Те са специфични неща, самият труд като положи човека е ценно, материалите не са скъпи, гипс и цимент, една торба цимент е 10-12 лв.

За конструкциите съм го консултирал, като правеше покрива, сега, последните години, аз съм специалист по високо строителство и в посока как да с изкопае, не е някаква сложна процедура, там само си ги изговаряме набързо, не че кой знае каква консултация мога да му дам как да си построи фонтан.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тези статуи, по високите части с каква технология ги поставяхте, как ще се поставят?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Много неща ги качват със скеле, както се прави по сградите, които се санират, дърпат се с въжета, кран, те не са тежки, но не чак толкова, чак за кран.

Голямата статуя е правена на място, изградена е на място. Той ги прави, ако отидете да видите краката на Спартак, и после ги събира, като го обримчи със скеле. На Г. ателието му е там, той си е в двора си. Статуята се гради на място.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Когато казвате „Тези години“, те са нещо относително, например оградата през 2013г.-2014г. Под тези години какво имате предвид?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Ако видите оградата и колко е дълга, не може да се направи за един месец. Това е голям обем от камъни и това се случва в периода, в зимния период, който, ако започне от месец септември, стига до май. Той прави тук малко и там малко, защото те се случват нещата и по малко. Това е някъде от 2014 г.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

Съдът въведе в залата свидетеля Н. Г. Т..

 

СНЕ самоличността на свидетеля, както следва:

Н. Г. Т., на 36 години, неосъждан, син на жалбоподателя. Без дела с ответника.

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК съдът предупреди свидетеля, като му даде възможност да заяви, че в качеството му на син на жалбоподателя има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Ще свидетелствам.

 

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: С вашите родители в едно домакинство ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: В едно домакинство сме, храним се заедно с тях. Това е гр. ****, ул. ***** живеем на различни етажи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: В тази къща само членове на вашето семейство ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Само нашето семейство, живея там, откакто се помня.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Бихте ли ни казали, имало ли е във вашата къща сейф, баща ви съхранявал ли е пари в къщи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Да, разбира се.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: А може ли да кажете къде ги е съхранявал, кога и в какво?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Навремето имаше една голяма каса, зелена. Беше качена на тавана, там само той влизаше в нея. Имаше над 2 милиона и ми каза да ги събираме и аз ги броих. Аз нямах достъп до касата, само един е ключът за касата. Тази каса беше много тежка. Размерът беше колкото (посочва с ръце банката за свидетел), имаше един ключ и това дето се въртеше.

Броихме парите през 2008 година или 2009 година беше. Нещо взе да не се върти ключалката, повреди се това, дето се върти шифъра. Баща ми, той не дава отчети, изкара ги оттам, касата се наряза и след това нямаше как да се ремонтира, след това нарязахме касата. Парите бяха над 2 милиона лева.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: По принцип пари в банките държеше ли баща Ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Нито аз, нито брат ми, нито майка ми, никога не е държал пари в банките. Ходиш, заявяваш пари, чакаш, никой от нашето семейство не държи пари в банките.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Посещавате ли замъка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Ние цял живот сме там, аз, брат ми, майка ми, това са 21 години.

Той (баща ми) в началото започна сериозно да строи и се караха с майка ми, че много пари почна да харчи. Спря го през 2009 г., лепяха плочки, правиха градини. Замъкът беше почти готов. Нямаше дограма, винарните бяха в строеж, църквата не беше построена и после, през 2015 г. започна да строи пак.

ВЪПРОС на СЪДА: По времето, когато казахте, че е спрял да строи, нищо ли не е правил по обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Козметични работи, правихме ламарина, правихме градините, цветята, като всяка пролет се засяваха, есента се вадиха. Имахме плочки, всичко е на калъпи и се леят плочки, правят се 50 плочки, вадят се и се слагат, баща ми, брат ми, братовчеди, ромите му помагат, много го уважават.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Кога започна да прави алеите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: 2015г., когато се запозна с Я. и започна да организира работата - имаше идеи, рисунки и тръгна да се прави и покрива, защото не беше довършен.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: За това озеленяване, някой да е купувал нещо, как ставаше озеленяването?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Присаждахме, предимно ние озеленявахме, майка ми вадеше едни корени на чемшири, вадиш грудките септември месеци, те не са много големи, вървиш с машини и садиш.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Държи ли в банката пари баща ви?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н.Т.: Не знам той какво прави с неговите си пари, мисля че си ги държи с него си. Ако някой каже дай 2000лв., той им дава, но къде ги държи нямам представа.

 

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

АДВОКАТ Р.: Подготвила съм молба за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите от молба, която представям. Водила съм се от експертизата на органа по приходите като обекти, както и от метода им. Към настоящия момент нямам други искания по доказателствата, освен да ми се даде възможност да поставя още въпроси. Ще искам и да ми предоставите възможност да представя доказателства, във връзка с показанията на свидетеля А..

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам искания по доказателствата. Евентуално, съобразно отговорите на вещото лице, да ми предоставите възможност за поставяне на допълнителни въпроси. Не знам какви ще са въпросите.

АДВОКАТ Р.: Като етапи са разделени в експертизата на органа по приходите и по тази причина съм ги формулирала така и аз въпросите. Отговорите на експертизата трябва да се съобразят и със събраните свидетелски показания. Това не е типичен и нормален случай.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, в т.ч. и с показанията на всички свидетели, и като извърши оглед на място, да даде заключение по въпросите, формулирани от адвокат Р. депозирани в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗАВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след като бъде внесен депозита.

ДАВА възможност на двете страни, в 14-дневен срок от днес, да изчерпят в писмен вид доказателствените си искания, като ги предупреждава, че след изтичане на този срок ще ги санкционира на основание чл.92а от ГПК.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: