ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1015 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Жика - Г.Т.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, с представено на л.17 от делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000215010983-091-001/16.01.2017г. издаден от орган по приходите, потвърден с решение № 65/30,03,2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Р. – Поддържам изцяло така подадената жалба. По отношение на приложената от ТД на НАП ревизионна преписка ще имам искане за допълването ѝ.

От преписката по делото е видно, че с протокол е приобщен ревизионен акт от 2012г. на физическото лице Г.Т., а също така и такъв от 2010г. на същите лица, предмет на ревизията. Ревизионният акт от 2012г. е приобщен в неговата цялост, докато ревизионен акт от 2010г., касаещ ревизиран период от 01.01.2004 до 31.12.2008г. не е приложен в корицата към делото, а е приложена само извадка на таблица.

В тази връзка моля да се приложи в цялост ревизионния акт от 2010г., още повече, че е предмет на разглеждане и на обжалвания ревизионен акт и е необходимо да е приложен в цялост.

Видно от представената преписка, на стр.664 от настоящото дело, е приложен отговор от лицето Васил Георгиев Иванов от 29.08.2016г. Видно от този отговор В.И. е приложил два договора за заем, два броя разписки, и два броя анекси към договор за заем. Неясно поради каква причина, но в преписката от НАП представените от Иванов анекси липсват. Ще моля органа по приходите да комплектова и представи същите, тъй като отговорът на В.И. е в отговор на запитване до ТД на НАП София.

В кориците на делото се намират два листа, на л. 346 и л.347 от делото, които са извлечения от нещо, има две извлечения, накрая подписани от лицето, което се твърди, че е лицето Г. Т., но не мога да разбера част от какъв документ са тези два листа.

И последно, на л.415, том ІІ, има една снимка, която искам да се уточни към какво е представена, от коя дата е и към кой документ и от кой е представена? Категорично не е от преписката на РДНСК.

Ще моля също така да допуснете извършване на съдебно-счетоводната експертиза, към която съм формулирала в нарочна молба, като заедно с това имам искане и за допускане до разпит на свидетели, както и на допускане на съдебно-оценъчна експертиза, въпросите към която моля, съдът да ми позволи да бъдат формулирани след разпита на свидетелите.

Видно от преписката, част от спора касае пазарна оценка на комплекс „Замъка“, като органа по приходите базира ревизионния си акт на заключението на вещо лице, извършено през 2016г., въз основа на оглед от 2016г., като се търси изследване на обект от 2014г., без да се вземат под внимание доказателства, вкл. от преписката. Има данни, както в ревизионен акт за периода 2004г. – 2008г., така и в ревизионното производство по следващия ревизионен акт. След разпита на свидетелите ще моля за нова оценъчна експертиза, която, доколкото е възможно, да установи периодите на изграждане на отделните подобекти в комплекс „Замъка“ - степен на завършеност, материали, труд, по какъв начин са изграждани и то от лица, които са полагали труд на обекта, като твърдя, че на обекта са полагали труд лица, които не са били възнаграждавани за труда си.

Ще моля за свидетел, чрез разпита на който ще се доказва начина на съхранения на средствата, притежавали от лицето Г.Т. - къде, как и по какъв начин е съхранявал средствата си, това което се твърди от органа, че не е разполагал със средства и по точно за средствата към периода на последната приключила ревизия.

Моля да бъде допуснете до разпит и лицето В.И., който да бъде разпитан относно уговорки, начин и предаване на средствата на Г.Т., целта и последващото им предаване на лицето Н.Д..

Чрез разпита на свидетелите ще установяваме фактите относно степента на изграждане на комплекс „Замъка“ към 31.12.2008г., към 31.12.2010г., крайните дати на предходните ревизионен акт и съответно  към 2011г., 2012 г. и 2013г. Свидетелите ще са 6, без тези двамата посочени по-горе. Показанията ще бъдат свързани относно точно извършените СМР на комплекс „Замъка“, през кои части, с чий труд и кои са лицата, които са ги извършили през тези години.

Считам, че след снемане на показанията им, ще стане по облекчено извършването на една обективна оценка на обекта.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените писмени доказателства, като представям опис на документите в преписката при решаващия орган, а за останалите документи има подробен опис в самата преписка.

Ще погледна в преписката за това, което каза колегата, че липсва по отношение на ревизионния акт от 2010г. и ще ги уточня, в достатъчно време, преди съдебното заседание.

По отношение на искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза не възразявам същата да бъде назначена

За твърдението, че органът е основал заключенията си въз основа на назначената експертиза в административното производство, същото е абсурдно. Искам да заявя, че от страна на жалбоподателя не са представени никакви строителни документи по отношение на строителството на комплекс „Замъка“ и именно за това е извършена тази експертиза.

По отношение на искането за допускане до разпит на свидетелите, няма представени официални и частни документи, които да са съставени и за това незнам доколко са допустими събирането на свидетелски показания за тези факти.

АДВОКАТ Р. – Свидетелите ще ги доведем в съдебно заседание. Само за лицето В.И., ако не успеем да се свържем, ще пусна нарочна молба, за да бъде призован.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно опис на л.133-136 от делото, както и съгласно описа представен в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно до следващото съдебно заседание, да посочи и представи доказателства, от които да се установява, част от какъв документ са двата представени в преписката листа, намиращи се на л.346 и л.347 от делото, които завършват с посочване на дата 16.06.2008г. и подпис, за който се сочи, че е на лицето Г.Т..

В същия срок ответникът да посочи кога, по какъв ред и кой орган е изготвил снимката, представена на л.415 от делото.

В този срок ответника да представи приложенията към отговор на Васил Георгиев Иванов, който се намира на л.664 от делото, както и да представи заверено копие от ревизионния акт съставен на жалбоподателя на 15.04.2010г. в цялост, както и ревизионния доклад, въз основа на който е издаден, както и ревизионния доклад послужил за издаването на ревизионен акт от 22.02.2012г.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на общо 8 (осем) свидетеля, водени от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, с показанията на които ще се установяват фактите, посочени по-горе в изложението на процесуалния представител на жалбоподателя.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства и като извърши проверката на ЕТ „Жика - Г.Т.“, както и на всякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение на формулираните от жалбоподателя въпроси в нарочна молба, депозирана в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 550лв., вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2017г. от 11.45 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: