Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 17 септември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Д.Д.

                                                                                     В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора В. Ч., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1015/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът  - ЕТ „М. – С. П.” – м.с.Черно море,представлявано от С. П., обжалва Решение № 628/04.06.2008 г., постановено по НАХД № 1056/2008 г. на Районен съд – гр.Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 03-51/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.3 от Закона за храните и чл.51, ал.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ „М. – С. П.” – м.с.Черно море, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Касаторът в съдебно заседание лично и с процесуалния си представител адвокат Т. поддържа подадената касационна жалба и изтъква аргументи, сочещи на неправилно приложение на материалния закон, както от административнонакзващият орган, така и от първоинстанционният състав на съда.

Ответника по касационната жалба, чрез процесуалният си представител юрисконсулт П., намира жалбата за неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че постановеният първоинстанционен акт е правилен и законосъобразен и следва да бъде оставен в сила.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

С наказателното постановление, потвърдено от районния съд, на касатора е била наложена имуществена санкция за това, че пуска на пазара храна негодна за консумация от хора, като е допуснал замърсяване при производство и съхранение на лед, произведен в обекта, в който според взетата проба е било установено отклонение от норми по микробиологични показатели.

В касационната жалба се твърди, че неправилно първоинстанционният съд е приел издаденото постановление за законосъобразно. Според касатора не е налице нарушение на Закона за храните по причина, че ледът, като съставка, не попада в нито една от групите храни указани в Закона за храните, респ. в Наредба № 5. Твърди се също така, че въпреки че е била взета проба на 04.09.2007 година на касаторът не е било разпоредено да преустанови предлагането на лед, нито е била иззета изпробваната партида лед, и въпреки това на 10.09.2007 година е издадено удостоверение за разрешение за работа на заведението.

Настоящият състав намира изложените в жалбата доводи за неоснователни. Обстоятелството, че не е преустановена работата на обекта, не изключва автоматично извършването на описаното в акта за установяване на нарушение такова. Контролните органи са съставили всички изискуеми по закон документи, въз основа на които са обосновали извода си за извършено нарушение.

Съставен е бил протокол за вземане на проби от храни, въз основа на който е и издаден протокол за контрол на храни, съдържащ констатациите от микробиологичното изследване, при което е установено наличие на коли форми в леда. Въз основа на тези изследвания на храните е съставен и акта за установдяване на административно нарушение и съответно издадено наказателно постановление.

Не е налице и твърдяното допуснато нарушение на материалния закон от първоинстанционния съд. В този акт мотивирано съдът е направил извод, че ледът макар и не включен като отделна група храни в Закона за храните, подлежи на контрол по този закон по смисъла на чл.20, ал.2. Поради това касаторът е бил длъжен да поддържа такава хигиена, при която да не допуска отклонение на микробиологичните показатели при производството на лед.

Нещо повече, в самото наказателно постановление е указана и нормата от Наредба № 5, в която изрично се съдържа изискване ледът като продукт да се произвежда, съхранява и употребява по начин, който не допуска замърсяването му. Поради изложените съображения настоящият състав на съда намира, постановения първоинстанционен акт за правилен и законосъобразен, поради което следва да го остави в сила.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628/04.06.2008 г., постановено по НАХД № 1056/2008 г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03-51/20.02.2008 г. на Директора на РИОКОЗ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.20, ал.1, т.3 от Закона за храните и чл.51, ал.2 от Наредба № 5 за хигиена на храните на ЕТ „М. – С. П.” – м.с.Черно море, на основание чл.48, ал.2 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………… ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                      2. ……………………………………