Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Бургас, №1963 / 02 ноември 2018г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на втори октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                      СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.Вълчева, като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 1014 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Жалбоподателят Т.П.К. с ЕГН **********, младши инспектор – старши полицай в 04 група „Охрана на държавната граница” от ГПУ Малко Търново при РД „ГП” – Елхово към ГД „ГП” – МВР, с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул. „Жар Иван Страцимир“ 2А, офис 317, чрез адвокат В. Ставрев от Адвокатска колегия – Варна е оспорил заповед № 4070з-963/18.07.2016г., издадена от впд директор на РД „Гранична полиция” – Елхово. С оспорената заповед, на основание чл.194, ал.2, т.2, вр. с чл.197, ал.1, т.3, вр. с чл.200, ал.1, т.11, предл. първо и чл.204, т.4 от ЗМВР на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразен административен акт. Оспорва се компетентността на административния орган – издател на акта, твърди се, че е постановена в нарушение на процедурата за налагане на дисциплинарно наказание, както и, че няма материалноправна норма, която да изисква от служителя твърдяното за дължимо поведение. Иска се от съда да отмени заповедта.

В открито съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява. Чрез адвокат Ставрев представя писмено становище по спора, в което излага възражения, аналогични на тези в жалбата. Иска заповедта да бъде отменена. Претендира разноски.

Ответникът – впд директор на РД „Гранична полиция” – Елхово, не изпраща представител. Изразява становището си по спора в писмени бележки. Оспорва жалбата и иска същата да бъде отхвърлена. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на поисканите от жалбоподателя разноски за адвокатско възнаграждение.

Спорът между страните се разглежда за втори път от Административен съд – Бургас. С решение № 2148/21.12.2016г. по адм.д. № 1883 от 2016г. друг състав на съда е прогласил за нищожна процесната заповед, като е приел, че е издадена от некомпетентен административен орган. Това решение е било оспорено от ответника пред ВАС, който с решение № 5009/18.04.2018г. по адм.д. № 1977 по описа на съда за 2017г. е отменил решението на Административен съд – Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав.

ФАКТИ:

Не се спори между страните, а и от доказателствата по делото се установява, че жалбоподателят Т.К. е младши инспектор – старши полицай в 04 група „Охрана на държавната граница” от ГПУ Малко Търново при РД „ГП” – Елхово към ГД „ГП” – МВР. Към момента на издаване на процесната заповед, служителят има трудов стаж 9г., от които 8г., 2м. и 20 дни в МВР. Два пъти е награждаван с писмена похвала от началника на ГПУ – Малко Търново и няма наложени други дисциплинарни наказания.

Съгласно ежедневна ведомост № УРИ 4069р-6431/12.04.2016г. на 04 ГОДГ – Малко Търново при РДГП – Елхово, за времето от 08,30ч. на 10.04.2016г. до 20,30ч. на 10.04.2016г., мл.инсп. Т. Калксъзов, мл.инсп. Г. Андонов и мл.инсп. Б.Чаушев били разпределени в ГПН, автопатрул №133.

На същите бил проведен (и подписан от тях в съответната част) ежедневен инструктаж на полицейските наряди осъществяващи гранично наблюдение № УРИ 4069р-6431/12.04.2016г. на 04 ГОДГ – Малко Търново при РДГП – Елхово, според който задачата на автопатрула е патрулиране, наблюдение и контрол на пътниковия поток, МПС и прилежаща територия с цел разкриване на закононарушения или предмети свързани с престъпления и водене на наблюдение с цел разкриване на закононарушения, нарушители на ДГ или такива, които ги подпомагат. 

При обхождане на маршрута, около 16,30ч. патрулът получил сигнал от инспектор Г. Георгиев, че в местността „Дълбокия алчак” има три лица с рисков профил, които са задържани от цивилни лица. Около 17ч. К., Андонов и Чаушев пристигнали на мястото, където установили и задържали трите лица, които съобщили, че са афганистански граждани и нямат документи за самоличност. Инспекторите уведомили ОДЧ – ГПУ Малко Търново за задържаните лица, като уточнили, че на място няма други лица.

С докладна записка от 10.04.2016г. Калаксъзов уведомил началника на 04 ГОДГ за дейността на групата по време на наряда. В докладната служителят описал получения сигнал и задържането на трите лица.

Със съобщения 1443 и 1447 от 10.04.2016г., впд директор РДГП – Елхово бил уведомен от началника на ГПУ „Малко Търново“ за задържаните лица и дадените от тях данни за самоличност.

За изясняване на обстоятелствата в излъчен на 11.04.2016г. репортаж по телевизия bTV, за задържани нелегални емигранти, преминали незаконно държавната граница, със заповед № 4070з-489/11.04.2016г., впд директор РДГП – Елхово, разпоредил да бъде извършена проверка за изясняване на предварителните данни от получения сигнал. Със заповедта е определен поименен състав на комисия, която да извърши проверката и срок за докладване на резултатите.

В докладна записка № УРИ 4069р-6468/13.04.2016г. инспектор Г.Георгиев – старши на смяната от 08,30ч. до 20,30ч. на 10.04.2016г., уведомил началника на ГПУ „Малко Търново“ за оперативната обстановка по време на дежурството. В докладната е описано задържането на трите лица.

С докладна записка № УРИ 4069р-6647/15.04.2016г. мл.инспектор К., чрез началника на ГОДГ 04, докладвал на началника на ГПУ „Малко Търново“ за събитията от наряда на 10.04.2016г. В докладната е описана фактическата обстановка по получаване на сигнала за наличието на трите лица и действията на патрула. Описано е, че на място са установени само трите лица, като едно от тях имало на китката си връзка тип „свинка опашка“, а другите имали следи от охлузвания по ръцете, поради което служителите предположили, че също са били връзвани. При задържането лицата не оказали съпротива. Било установено мястото на нарушаване на държавната граница.

С докладна записка № УРИ 4069р-6652/15.04.2016г. мл.инспектор Андонов, чрез началника на ГОДГ 04, докладвал на началника на ГПУ „Малко Търново“ за събитията от наряда на 10.04.2016г. В докладната са изнесени идентични данни с тези в докладната на Калаксъзов.

С докладна записка № УРИ 4069р-6650/15.04.2016г. мл.инспектор Чаушев, чрез началника на ГОДГ 04, докладвал на началника на ГПУ „Малко Търново“ за събитията от наряда на 10.04.2016г. В докладната са изнесени идентични данни с тези в докладната на Калаксъзов.

С друга докладна записка № УРИ 4069р-6930/20.04.2016г., във връзка с изпълнение на възложената проверка със заповед № 4070з-489/11.04.2016г., инспектор Г.Георгиев уведомил впд директор РДГП – Елхово за това, че около 16,30ч. на 10.04.2016г., получил сигнал от ОД ГПУ „Малко Търново“, че неправителствена организация е задържала три лица, незаконно преминали границата. По повод сигнала, към мястото на задържане, бил пренасочен ГПН авт.патрул № 133. След извършени опративно-издирвателни мероприятия в района, около 17,00ч. патрулът докладвал, че са открити 3 лица, които отговарят на профила на риска. По данни на самите лица, същите са афганистански граждани, без лични документи. Патрулът докладвал още, че по ръцете на едно от лицата имало остатъци от пластмасова лента (свински опашки). По време на опративно-издирвателните мероприятия, нарядът не е срещнал български граждани. Задържаните лица били отведени в ГПУ „Малко Търново“ за установяване на самоличността и последваща работа по задържането.

С докладна записка № УРИ 4069р-7720/05.05.2016г., мл.експерт Христов докладвал, чрез началник ГПУ „Малко Търново“ до впд директор РДГП – Елхово за събитията през време на наряда на 10.04.2016г. Същият сочи, че в ОДЧ на ГПУ „Малко Търново“ се получил сигнал от мл.инспектор Димитров, който бил в почивка, но бил уведомен, че група цивилни са задържали 3 лица от чужд произход в района на 2-ра гранична застава. Христов предал сигнала на н-к ГПУ и изпратил на място най-близкия наряд. На място били установени три лица, които се представили за афганистански граждани, но без документи за самоличност. По ръцете им имало следи от охлузване, като на ръката на едно от лицата все още имало връзка (свинска опашка).

В изпълнение на заповед № 4070з-489/11.04.2016г. на впд директор РДГП – Елхово за извършване на проверка по получения сигнал, определената комисия, разгледала всички съобщения и докладни записки. За резултатите от проверката била изготвена справка № УРИ 4070р-3985/09.05.2016г. В справката, по отношение на жалбоподателя е вписано, че като старши на ГПН, установил трите лица, незаконно преминали държавната граница в м. „Дълбокия алчак“, но не отразил в нарядния дневник никаква информация за получения сигнал от пол.инспектор Г. Георгиев, както и за движението по заповядания маршрут. Описано е, че така К. не изпълнил служебните си задължения и нарушил правилата за попълване по време на носене на службата, за нейното отчитане чрез попълване на служебната документация като в случая е налице и некоректно изпълнение на приложение №4 към чл.64, ал.3 от допълнителните разпоредби на Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки.

С оглед установените нарушения комисията е предложила на основание чл.200, ал.1, т.11 от ЗМВР на мл.инспектор Т.К. да бъде наложено дисциплинарно наказание „порицание“. Служителят бил запознат лично със справката в 14,30ч. на 15.06.2016г.

С уведомление № УРИ 4069р-10791-27.06.2016г. впд директор на РДГП – Елхово бил уведомен, че към 13,30ч. на 16.06.2016г. в деловодството на ГПУ „Малко Търново“ не са постъпили възражения или допълнителни обяснения от мл.инспектор Т.К. срещу предявената обобщена справка.

Въз основа на констатациите на комисията, впд директор на РДГП – Елхово издал оспорената заповед. В същата са описани фактите по подаване на сигнала за нарушителите на държавната граница към наряда на К., както и действията на служителите по сигнала. Описано е още, че младши инспектор Т.К. не е отразил движението и смяната на позициите при издирването на лицата, времето на получения сигнал и направените констатации в отрядния дневник, който е използван от състава на ГПН „АвП” № 133 на 10.04.2016г. Прието е, че с това деяние същият е нарушил правилата за попълване на приложение №4 към чл.64, ал.3 от допълнителните разпоредби на Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки. Деянието е квалифицирано като нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, за което на основание чл.200, ал.1, т.11, предл.първо от ЗМВР за „неизпълнение на служебните задължения“, е наложено наказание „порицание“ за шест месеца.

Заповедта е връчена на служителя лично на 12.08.2016г.

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице – адресат на обжалвания акт, поради което е допустима за разглеждане.

Разгледана по същество е основателна.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган – впд началник на РДГП – Елхово. Разпоредбата на чл.204, т.4 от ЗМВР предвижда, че заповедта за наказанията по чл.197, ал.1, т.1-3 от ЗМВР се издава от служители на висши ръководни и ръководни длъжности. Служителите на висши ръководни и ръководни длъжности са посочени в чл.143, ал.1, т.1 и т.3 от ЗМВР. Съгласно раздел ІІІ, т.3 от Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл.142, ал.1, т.1 и т.3 и ал.3 ЗМВР (утвърден със заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г., отм., но в сила към датата на издаване на оспорената заповед) директорът на РДГП – Елхово заема ръководна длъжност, поради което съдът приема, че същият е компетентен да издава заповеди за налагане на наказанието „порицание“ по чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР на всеки от подчинените си служители.

Заповедта е издадена в надлежна писмена форма и съдържа както фактическите, така и правните основания за издаване. Надлежно са описани фактите, въз основа на които дисциплинарнонаказващият орган е приел, че е налице нарушение на служебната дисциплина, извършено от мл.инспектор Т.К.. Посочена е правната квалификация на нарушението. 

С оглед представените по делото доказателства, съдът намира, че е налице съществено нарушение на процедурата, регламентирана в ЗМВР и в Правилника за неговото приложение по ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителя. В хода на дисциплинарното производство, на същия не е била предоставена възможност да даде обяснения относно установеното дисциплинарно нарушение.

Съгласно чл.205, ал.2 от ЗМВР (редакция ДВ, бр.53 от 2014г.), за изясняване на постъпилите данни и/или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение дисциплинарно наказващият орган може да разпореди извършване на проверка, като определи срок за нейното приключване. В процесния случай производството е започнало именно с издаване на заповед № 4070з-489/11.04.2016г. на впд директор на РДГП – Елхово за извършване на проверка по получени данни за извършено дисциплинарно нарушение. В хода на проверката са депозирани докладни записки от състава на наряда, извършил задържането на лицата, прекосили нелегално държавната граница – мл.инспектор Г. Андонов, мл.инспектор Б. Чаушев и мл.инспектор Т.К.. Тези докладни записки са разгледани от комисията и са описани в обобщената справка. В тях служителите излагат фактологията по подаване на сигнала за нарушителите и описват мястото и вида, в който са установили и задържали лицата. Изготвянето на докладните е част от процеса по събиране на данни за това има ли извършено дисциплинарно нарушение или не са налице факти за осъществяване на такова нарушение. В този ред на мисли служителите не са били поканени да дадат обяснения за извършено нарушение, още повече, че към този момент все още дисциплинарнонаказващият орган е извършвал проверка на фактите.

В хода на проверката комисията е приела и разгледала докладни записки и от други служители, които са били в дежурство по време на подаване на сигнала и задържането на нарушителите.

Въз основа на проверката е съставена справка № 4070р-3985/09.05.2016г., надлежно връчена за запознаване на жалбоподателя в в 14,30ч. на 15.06.2016г. В справката е направен подробен анализ на установените факти и по отношение на жалбоподателя е отправено предложение да му бъде наложено дисциплинарно наказание „порицание“. Справката е изготвена и представена на дисциплинарнонаказващият орган, който обаче, не поканил жалбоподателят да даде обяснения по случая, поради наличие на данни за извършено нарушение на служебната дисциплина (л.15 от адм.д.№206/16 на АСЯ). 

Разпоредбата на чл.206, ал.1 от ЗМВР, императивно вменява в задължение на дисциплинарно наказващия орган, преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. В конкретния случай по делото няма доказателства дисциплинарно наказващият орган да е изпълнил това свое задължение. В открито съдебно заседание от 05.06.2018г. съдът задължи ответника да представи доказателства, от които да се установява, че е поканил Т.К. да даде обяснения по повод установеното дисциплинарно нарушение. В изпълнение на това задължение по делото е представен писмен отговор от ГДГП № УРИ 00-1051/08.08.2018г. (л.22 от адм.д.№1014/18 на АСБ), в който се посочва, че ответникът не разполага с писмени доказателства, че К. е поканен да даде обяснения по повод установеното дисциплинарно нарушение. Няма твърдения, че такава покана е отправена устно, които да са доказани по делото. Изложеното мотивира съда да приеме, че в случая, в нарушение на чл.206, ал.1 от ЗМВР, мл.инспектор Т.К. не е бил поканен от дисциплинарно наказващия орган да даде обяснения във връзка с конкретното нарушение, за което е ангажирана неговата дисциплинарна отговорност.

На 15.04.2016г. К. е депозирал докладна записка с № 4069р-6647, в която докладва сигнала за нарушителите на държавната граница и предприетите от патрула действия по задържане на лицата. Според датата, на която е депозирана, докладната е изготвена след издаване на заповедта за извършване на проверка по случая (11.04.2016г.) и преди съставяне на справката с констатациите на комисията (09.05.2016г.). Върху нея единствено е поставена резолюция „запознат“ и подпис, но без име и длъжност на автора. Данните, изнесени в докладната на служителя, действително касаят процесния случай, но никъде не е посочено, че обясненията са искани и се дават по повод извършено нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в „неотразяване движението и смяната на позициите при издирването на лицата, времето на получения сигнал и направените констатации в отрядния дневник, който е използван от състава на ГПН „АвП” № 133 на 10.04.2016г.“ Липсват писмени обяснения, които да са дадени по повод нарушението, за което е ангажирана дисциплинарната отговорност.

Смисълът от законово регламентираното задължение на дисциплинарнонаказващият орган да изслуша служителя или да приеме писмените му обяснения е да бъде дадена възможност на този служител да се защити в дисциплинарното производство. За да може да осъществи тази защита, той трябва да знае за какво нарушение ще се ангажира неговата отговорност, т.е. когато органът иска служителят да даде обяснения, той трябва да посочи за какво нарушение. В случая на К. не са искани обяснения за това, че „не е отразил движението и смяната на позициите при издирването на лицата, времето на получения сигнал и направените констатации в отрядния дневник, който е използван от състава на ГПН „АвП” № 133 на 10.04.2016г.“.

Това нарушение на процедурата е съществено и опорочава оспорвания административен акт до степен на унищожаемост.

В мотивите на заповедта е посочено, че жалбоподателят е направил възражения (или обяснения) на 27.06.2016г., но дисциплинарнонаказващият орган не ги е приел по зависещи от жалбоподателя причини. От този текст не става ясно какви са причините препятствали приемането на възраженията. Не са представени и самите възражения, тъй като органът не ги е приел. Това действие на органа потвърждава извода на съда за допуснато съществено нарушение на процедурата по налагане на дисциплинарно наказание довело до нарушаване правото на защита. Наказаното лице не е било поканено да даде обяснения – устни или писмени, но за сметка на това, дори дадените такива, не са били приети и органът не ги е обсъдил в мотивите на заповедта.

Обжалваната заповед противоречи и на материалния закон.

Дисциплинарната отговорност на служителите от МВР се реализира в рамките на дисциплинарно производство, в което се установява нарушението на служебната дисциплина и се налага някое от предвидените в закона дисциплинарни наказания. Съгласно нормата на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР, дисциплинарно нарушение е неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители.

Съгласно чл.64, ал.3 от Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. на министъра на МВР, по време на инструктажа старшият на ГПН записва информацията, необходима за осъществяването на служебната дейност, в наряден дневник (приложение № 4).

В конкретния случай, на 10.04.2016г., мл.инспектор Т.К. е бил част от състава на ГПН „АвП“ № 1ЗЗ. Видно от ежедневен инструктаж № УРИ 4069-6488 от 13.04.2016г., същият е бил и старши на наряда. В този смисъл, негово е било задължението по чл.64, ал.3 от Инструкцията. По делото е представено копие на наряден дневник, чиито заглавни реквизити видимо се различават от тези на приложение №4 към чл.64, ал.3 от Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. на министъра на МВР. Реквизитите обаче съвпадат с тези на приложение №5 към чл.65, ал.3 от Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки (отм.ДВ, бр.83 от 27.10.2015г.). Въпреки това, двете приложения посочват примерно, но не изчерпателно едни и същи данни, които следва да бъдат вписани: „служебни задачи, издирвани лица и ППС, информация за служебна дейност на наряда, данни за проверени лица и ППС, извършени проверки от длъжностни лица и др.“ Тези данни по смисъла на чл.64, ал.3 от действащата към момента на назначаване на наряда Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. на министъра на МВР следва да се тълкуват като информацията, необходима за осъществяването на служебната дейност на наряда, която старшият на ГПН записва по време на инструктажа. Според чл.56, ал.1 от същата инструкция, ежедневен инструктаж на служителите се провежда непосредствено преди изпълнението на граничнополицейския наряд в определено за целта служебно помещение на съответното звено.

Анализът на посочените правни норми води до извод, че по време на инструктажа, в изпълнение на задължението си по чл.64, ал.3 старшият на наряд може да впише в нарядния дневник само онази информация, която е налична към този момент (преди фактическото излизане на терен). В зависимост от конкретиката и особеностите на предходния наряд (и изобщо на оперативната обстановка) е възможно да са възникнали обстоятелства, при които, при встъпване на следващия наряд да е формирана и налична информация, необходима за изпълнение на задачите на новия наряд. Възможно е обаче такава специфична информация да не е налична. С оглед фактите по делото, към момента на встъпване му като старши на състава на ГПН „АвП“ № 1ЗЗ на 10.04.2016г. мл.инспектор К. не е разполагал с информация свързана с тримата чужди граждани, поради което е било невъзможно такава да бъде вписана. Всъщност подаването на сигнала за тези лица, като факт от обективната действителност, е станало след провеждането на инструктажа, който предшества изпълнението на наряда (инструктажът е проведен около 08,30ч., а сигналът е получен около 16,30ч.).

Действията по отвод на граничнополицейския наряд са уредени в раздел III от Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. на министъра на МВР. Там в чл.63, ал.2 е указано, че непосредствено след приключване на изпълнението на служебните задачи ГПН се явява на отвод пред определеното за това длъжностно лице или оперативния дежурен на съответното подразделение/структурно звено, като докладва устно, а впоследствие – и писмено чрез изготвяне от старшия на докладна записка за резултатите от работата на ГПН (приложение №3), а според ал.5 ако в хода на изпълняваните задачи съставът на ГПН е установил лице или лица, представляващи интерес за органите на МВР, установената информация се отразява в докладната записка по ал.2.

Анализът на посочените правни норми мотивира съда да приеме, че обстоятелства свързани с лице или лица, представляващи интерес за органите на МВР, възникнали в хода на изпълнение на наряда се докладват, но след неговото приключване с докладната от старшия на наряда. По делото е представена докладна записка от 10.04.2016г. (деня на наряда), с която мл.инспектор Коласъзов, след провеждане отвода на наряда е докладвал получения сигнал за нарушители на държавната граница и действията предприети от наряда. Именно чл.63, ал.5 от Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. на министъра на МВР е материалноправната норма, която е задължавала старшият на наряда – К. да докладва за трите установени и задължени лица, което задължение той е изпълнил. Тази императивна правна норма е специална и изрично урежда действията по докладване на установени лица, като указва начинът, по който това се извършва – с докладната след отвода на наряда. Нормата не препраща към вписване на тази информация в нарядния дневник.

В процесния случай според събраните доказателства не може да се направи извод за извършено от мл.инспектор К. нарушение, изразяващо се в липса на вписване в нарядния дневник за движението и смяната на позициите при издирването на лицата, времето на получения сигнал и направените констатации в отрядния дневник, който е използван от състава на ГПН „АвП” № 133 на 10.04.2016г. Напротив, в изпълнение на императивната разпоредба на чл.63, ал.5 от Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015г. на министъра на МВР, жалбоподателят е описал фактите около подадения сигнал и действията на наряда в изрична докладна изискуема по смисъла на посочената правна норма.

По тези причини съдът счита, че ангажирането на дисциплинарната отговорност на К. е незаконосъобразно.

По изложените мотиви следва да се приеме, че жалбата е основателна, а оспорената заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна, поради нарушение на материалния закон и на процедурата по налагане на дисциплинарното наказание.

По делото е направено искане за присъждане на разноски от двете страни в процеса. След като съобрази с нормата на чл.143 от АПК и изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че следва да присъди в полза на жалбоподателя извършените и доказани от него разноски в размер на 600 лв., представляващи платено възнаграждение за един адвокат.

Съдът намира възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение за неоснователно. Съгласно чл.8, ал.2, т.3 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела по ЗМВР, минималният размер на възнаграждението е 400 лв. В конкретния случай, между жалбоподателя и неговия процесуален представител е договорено възнаграждение в размер на 500 лв., която сума е със 100 лв. над минималния размер. Съдът намира, че размерът на договореното възнаграждение – 500 лв. съответства на фактическата и правна сложност на делото. Върху същата е бил начислен и платен от жалбоподателя 20% ДДС, поради което крайният размер на извършените от жалбоподателя разходи за адвокатско възнаграждение е 600 лв..

В производството пред ВАС, разноски от страна на жалбоподателя не са били извършени.

Мотивиран от горното, Административен съд – Бургас,  

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 4070з-963/18.07.2016г., издадена от впд директор на РД „Гранична полиция” – Елхово, с която на мл.инспектор Т.П.К. с ЕГН **********, старши полицай в 04 група „Охрана на държавната граница“ от ГПУ – Малко Търново при РДГП – Елхово към ГДГП - МВР, на основание чл.194, ал.2, т.2, вр. с чл.197, ал.1, т.3, вр. с чл.200, ал.1, т.11, предл. първо и чл.204, т.4 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово да заплати на Т.П.К. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул.”Цар Иван Срацимир” № 2А, офис 317 чрез адвокат В. Ставрев, направените по делото разноски в размер на 600 (шестстотин) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването.

 

 

                                               СЪДИЯ: