ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1014 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.П.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът ВПД директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр. Елхово, редовно призован, не изпраща представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано след като с решение №5009/18.04.2018г. по административно дело № 1977/2017 г. Върховен административен съд е отменил предходно постановеното от друг състав  на Административен съд – гр. Бургас решение по спора и е върнал делото за ново разглеждане.

Производството е било образувано по жалба против заповед №4070З-963/18.07.2016г. на директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр. Елхово, с която на основание чл.194, ал.2, т.2, във вр. с чл.197, ал.1, т.3, във вр. с чл.200, ал.1, т.11, предл. първо и чл.204, т.4 от ЗМВР на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 (шест) месеца.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от адвокатско дружество „С.и Д.“, в което е посочено, че поради служебни ангажименти пълномощниците на жалбоподателя не могат да присъстват в  днешното съдебно заседание, не възразяват да бъде даден ход на делото, нямат доказателствени искания и е изразено становище по същество.

 

Съдът, след като се запозна с указанията, дадени в отменителното решение на Върховен административен съд, както и с административната преписка, приложена по административно дело № 1883/2016 г. на Административен съд – гр.Бургас, установи, че в нея липсват доказателства за спазването на чл. 206, ал.1 от ЗМВР. Дисциплинарно-наказващият орган не е представил доказателства за това, че е поканил жалбоподателя да даде обяснения – писмени или устни, по повод деянието, за което ще бъде ангажирана дисциплинарнонаказателната му отговорност, поради което ответникът следва да бъде задължен в определен срок да представи такива доказателства, в случай, че те съществуват.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника ВПД директор на Регионална дирекция „Гранична полиция” – гр. Елхово, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства, от които се установява, че е поканил Т.П.К. да даде обяснения по повод установеното дисциплинарно нарушение, описано в справка от 09.05.2016 г.

УКАЗВА на ответника, че по делото е налично писмо на началника на Гранично полицейско управление – гр. Малко Търново с № 4069р-10791-27.06.2016 г., според което към 13:30 часа на 16.06.2016 г. в деловодството на ГПУ – гр. Малко Търново не са постъпили възражения или допълнителни обяснения от младши инспектор Т.К.. По делото обаче липсват доказателства, че такива обяснения са поискани и то именно за нарушението, за което е издадена обжалваната заповед.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.2018 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: