ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 16.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На шестнадесети ноември                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1014 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „УЗО” ООД гр.Сливен, редовно призован, представлява се от адв. с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ директор на Областно пътно управление гр.Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Адв.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: Поддържам първоначално предявената жалба, както и допълнението към същата, след като по делото бяха отделени производствата с определение на Административен съд гр.София.

Моля да приемете представените с допълнението към жалбата писмени доказателства, както и тези, които бяха представени към първоначалната такава. Други доказателства няма да соча. Предлагам, ако счетете, че би била необходима да бъде изискана и окомплектована цялата преписка, доколкото има създадена такава във връзка с това разпореждане и другата страна не е изразила каквато и да е позиция по този въпрос.

Заявявам, че няма да соча други доказателства. Считам делото за изяснено.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, депозирани впоследствие от жалбоподателя придружаващи допълнение към неговата жалба, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на стр.12 от делото, както и представените по делото писмени доказателства, представляващи копие на административната преписка, съставена във връзка с издаването на оспорения административен акт.

 

Като взе предвид, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателствени средства съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.: Моля да постановите решение, с което да отмените оспорвания административен акт на основанията, които сме посочили в жалбата и в допълнението към същата. Считаме, че същата е подробна и детайлна, с която сме навели изрични доводи за липсата на каквото и да е основание дружеството - жалбоподател да бъде задължавано за изпълнение на конкретни дейности и направа на разходи, които са извън контекста на експлоатацията на изграденото рекламно съоръжение, за което има достатъчно доказателства, че е извършено съобразно предвидения от закона ред.

Моля съдът да съобрази изцяло фактическите и правни доводи в първоначалната жалба и допълнението към същата. Моля да уважите жалбата и отмените оспорвания административен акт.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: