О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    Номер 1222            Година 22.06.2011             Град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и втори юни две хиляди и единадесета година, в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 1013 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на М.Д.Н.-Д. с ЕГН: **********,***, чрез адв.Т. от АК гр.Бургас, със съдебен адрес гр.Б*** против Министерство на правосъдието, гр.София, ул.”Славянска” № 1 и Агенция по вписванията – Търговски регистър, гр.София, кв.”Гео Милев”, ул.”Елисавета Багряна” № 20. С исковата молба се претендира осъждането на ответниците да заплатят на ищеца сумата от 5 000 лева, всеки от тях, които представляват обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на невъзможността за достъп до платените електронни услуги  на регистъра за периода месец февруари – месец май 2011г., което фактическо положение (бездействие от страна и на двамата ресорни ответника) продължава и към момента на подаване на иска.

Съдът констатира, че жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

Съгласно чл.205 от АПК, искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. В случая ответници по исковата молба са Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията, като се претендират вреди произтичащи от незаконосъобразното им бездействие.

 Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, като по правилото на чл.133, ал.2 от АПК исковете за обезщетение могат да бъдат предявявани и пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя, освен когато са съединени с оспорване по ал.1. По местната подсъдност на първата алинея се разглеждат както оспорванията на административни актове, така оспорванията на неоснователни действия или бездействия на административни органи. В случаите, в които е налице съединяване на иск по чл.203 от АПК с оспорване на административни актове, действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица се спазва правилото на чл.133, ал.1 от АПК.

Видно от изложеното в исковата молба, претендира се обезщетение по ЗОДОВ за вреди причинени от бездействие на Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията, поради което се касае до предявен иск за обезщетение, съединен с иск за оспорване законосъобразността на бездействия. Съгласно разпоредбата на чл.204, ал.4 от АПК незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетението, т.е. предварителното установяване на незаконосъобразността им не е процесуална предпоставка за исковете за вреди от тях. Ето защо, след като предявения иск не е самостоятелен, а е съединен с иск за оспорване на незаконосъобразността на бездействие на Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията, следва да се разгледа от съда, в чийто район е седалището на органите, чието бездействие се оспорва.

Предвид изложеното, образуваното пред Административен съд Бургас производство следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Административен съд София-град, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на исковата молба.

Определението, с което настоящият съд прекратява делото, не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК същото не подлежи на инстанционен контрол.

Мотивиран от това, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1013/2011 година  по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: