Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,                              година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: Д.Д.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор В. Ч., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1013/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 425/30.05.2008 година по НАХД № 748/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е потвърдил наказателно постановление № 10152/03.08.2007 година (НП) на началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП - Бургас, с което на С.Н.И. ***, за нарушение на чл.25 ал.1 и чл.123 ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1 т.4 от ЗДвП и на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, са наложени наказания “глоба” с общ размер - 150 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.

 Решението на РС е обжалвано от санкционираното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата не се сочат основания за отмяна, а в допълнението към нея се изтъква, че решението на съда е постановено при съществени нарушения на процесуални правила, без да се посочва конкретно кои правила са нарушени. Излагат се аргументи по съществото на спора – в акта за установяване на административно нарушение (АУАН) като свидетел на нарушенията е посочен водачът на моторното превозно средство (МПС), засегнато при пътно-транспортното произшествие (ПТП); на МПС, управлявано от г-н И., не са нанесени щети, което е в противоречие с физичните закони (третия закон на динамиката) протоколът за ПТП и АУАН не са съставени на местопроизшествието.

Моли се решението на РС да бъде обезсилено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

В хода на административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения. В закона няма забрана като свидетел на нарушението по АУАН да бъде посочена и пострадалата страна (другият участник в ПТП), нито пък е установено ограничение относно мястото на съставянето на АУАН и протокола за ПТП.

Проверката на процесуалните действия на РС не установи допуснати нарушения. Жалбоподателят е присъствал при разглеждане жалбата от РС, имал е възможност да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си във връзка с оспорването на НП, но не го е направил. Изложил е единствено собствената си защитна теза. При така установената фактическа обстановка и в съответствие с чл.189 ал.2 от ЗДвП съдът е направил единствения възможен извод, че деянието е извършено от г-н И.. Решението на РС е обосновано, като са изследвани всички релевантни факти.

Що се отнася до позоваването на третия закон на динамиката, от страна на жалбоподателя, настоящият съдебен състав приема, че липсата на описани щети по МПС, управлявано от г-н И. не означава, че е липсвало съприкосновение между двете МПС.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425/30.05.2008 година по НАХД № 748/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.