ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,07.06.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми юни                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1012 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.23 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МЕЛА ИНВЕСТ“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на РИОСВ-БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал.2, т.3 от АПК, моля да конституирате като страна в производството Окръжна прокуратура гр.Бургас, съобразно указанията на ВОП за участие в административни дела.

 

По направеното искане съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 1012/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх.№ 5775/07.06.2017г. (10.11 часа) от адв.П.К. – пълномощник на жалбоподателя, в която изразява становище по съществото на спора с приложени към нея договор за правна помощ, пълномощно и списък на разноските по делото.

ВРЪЧИ копие от молбата на ответната страна.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Предвид искането на жалбоподателя с докладваната днес молба да бъде приключено производството по делото, не са направени искания за събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите Решение БС-4-П/06.03.2017г. за прекратяване процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС като правилно и законосъобразно.

За да прекрати започналото административно производство пред него директорът на РИОСВ-Бургас е установил, че „Мела инвест“ ЕООД не е доказала качеството си на възложител по смисъла на т.20 от § 1 от ДР на ЗООС, не е представил доказателства кой ще изгради хидромелиоративното съоръжение и разрешителното за водовземане по реда на чл.44, ал.1, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.

Разрешителното за водоползване следва да бъде издадено преди становището от РИОСВ-Бургас.

Твърденията на жалбоподателя, че няма да изгражда хидромелиоративно съоръжение не кореспондира с фактическото описание на начина на поливане, който са посочили. Хидромелиорацията е комплекс от организационни, стопански и технически мероприятия (напояване, отводняване, колматация, терасиране) за трайно подобряване на естествените почвени условия, главно чрез регулиране на водния режим на почвата, а с това и на въздушния режим. Хидромелиоративните дейности включват изграждане, реконструкция и модернизация на инфраструктурата за напояване и отводняване в стопанството.

За РИОСВ няма съмнение, че инвестиционното предложение ще се осъществява именно от „Мела инвест“ ЕООД.

По своята правна същност оспореното в настоящото производство решение не представлява изричен отказ на административен орган да разгледа отправено до него искане за издаване на ИАА по смисъла на чл.197 от АПК.

Прекратяването на процедурата с обжалваното решение не е изключила възможността „Мела инвест“ ЕООД да подаде ново уведомление в РИОСВ-Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че актът на РИОСВ е законосъобразен и отговаря на предписанията на закона. 

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: