ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,16.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети септември                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1012 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените с нея доказателства, като моля да бъде отстранена една техническа грешка в жалбата - на стр.2 в жалбата пише „ВКС”, а трябва да се чете „ВАС”. Наред с това, представям със заявлението писмени доказателства в подкрепа на жалбата, с копие за ответната страна.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Адв.Б.: Считам жалбата недопустима.

Жалбата се състои от две оплаквания:

Първото е срещу мълчалив отказ на кмета на Община Поморие по посочено заявление за получаване на достъп от жалбоподателя до пълната преписка на посочената в жалбата заповед. Жалбата е входирана на 27.05.2015г., заявлението за достъп е подадено на 22.04.2015г. Срокът за произнасяне от административния орган и постановено изрично Решение № Р-5/11.05.2015г., с което е отказан достъп с посочени мотиви, което представям. За същото решение са правени три опита за връчване, но настоящия жалбоподател не е намерен на посочения адрес.

С оглед наличието на писмен отказ считам, че е недопустима жалбата срещу мълчалив отказ.

На  второ място: второто оплакване в жалбата е затова, че на съпругата на жалбоподателя Т.Г. в качеството на управител на БСКД „Анхиалски солници” е отказан достъп с Решение Р-4/14.04.2015г. на кмета на Община Поморие. На първо място липсва абсолютно положителна процесуална предпоставка, т.е. правният интерес. Жалбата е подадена от лице без такъв. Жали се отказ за достъп на юридическо лице - Кооперация „Анхиалски солници” без да е видно, че жалбоподателят е упълномощен надлежно да предяви чужди права. На второ място, видно от изпратените в съда документи, препис от решението за отказ за предоставяне на информация на „Анхиалски солници” е връчено на управителя на кооперацията на 20.04.2015г. Законният срок за обжалване на този отказ е изтекъл на 04.05.2015г. Жалбата е входирана на 27.05.2015г.. На последно място, посоченото решение за отказ за получаване на информация от БСКД „Анхиалски солници” по описа на Административен съд-гр.Бургас е образувано административно дело № 833/2015г. по жалба на настоящия жалбоподател А.Г. и което производство е прекратено с определение от 14.05.2015г. именно поради липса на правен интерес за жалбоподателя.

Поради което считам жалбата недопустима и моля да бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Алтернативно, моля да приемете, че считам жалбата, исканото от жалбоподателя не попада в предметните предели на чл.2 от ЗДОИ, поради което и правилно е отказано предоставянето на тази информация на жалбоподателя. Още повече, че се открива и несъответствие между посоченото в заявлението на жалбоподателя до Община Поморие и изложеното в жалбата досежно обема на исканата от него информация. Така заявени са посочени три конкретни доказателства, а в жалбата се жали отказ за предоставяне на пълната преписка.

 

Адв.А.: Това решение за изричен отказ не ни е връчено и моля да ни се даде възможност да се запознаем с него. Ние обжалваме мълчалив отказ. За оспорването на мълчаливия отказ сме спазили срока. В този смисъл жалбата е допустима. Във връзка с второто възражение, твърдя, че моят доверител е член кооператор в БСКД „Анхиалски солници”.

 

След като изслуша становищата на страните и прецени представените по делото доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДЯВЯВА на жалбоподателя Решение № Р-5/11.05.2015г. за запознаване със същото.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

 

Адв.А.: Поддържаме жалбата и с оглед на представените писмени доказателства, заявявам, че моят доверител ще се ползва от процесуалното си право да обжалва изричен отказ.

 Моля да уважите жалбата с последиците по закон.

 

Адв.Б.: Моля да прекратите настоящото производство като образувано по недопустима жалба.

Алтернативно, моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна, тъй като не са налице хипотезите на ЗДОИ.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с окончателния си съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: