ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1012 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Марина Созопол” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат С.И., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат И., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.Н., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява.

 

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – 44 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ И.: На базата на строителната документация, която сте прегледали, може ли да кажете към момента на спиране на строителството дали е бил изграден нулевият цикъл, основите на този обект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: При извършване на огледа на място ми беше представена документацията, свързана със строителството след откриване на строителна площадка и съответно там се запознах с акт обр. 7 за изпълнени кофраж, арматура и заливане на фундаментна площадка с дата 20.04.2011 г., а заповедта, с която е спрян строежът практически е съобщена на собственика след датата 20.04.2011 г.

АДВОКАТ И.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Като прочетох отговора на въпрос № 2, останах с убеждение, че имотът е урегулиран, а от отговора на въпрос № 3 останах с убеждение, че не е. Може ли да кажете последно урегулиран или неурегулиран е имотът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Тъй като въпроси № 2 и № 3 са различни по своята същност, аз съм отговорила според това как е формулиран въпрос № 2 и съответно въпрос № 3. Аз също смятам, че въпрос № 3 не е конкретен за предмета на делото, а по-скоро касае информация относно реда за извършване на строителството в неурегулирани поземлени  имоти в урбанизирана територия. Процесният имот категорично е урегулиран в урбанизирана територия. На трети въпрос съм отговорила принципно така, както е зададен. Отговорът не е относим към процесния имот. Изяснила съм реда за извършвала на строителство в неурегулирани поземлени имоти принципно.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Разрешението за строеж издадено ли е по реда на чл. 58 ЗУТ в условията на чл. 60 ЗУТ, след като цитирате, че е допустимо по този ред.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Въпросът ми е зададен за строеж в неурегулиран поземлен имот, без да се фиксира дали в този имот като неурегулиран е било допустимо да се строи. Въпросът е зададен принципно. За мен също беше странно защо е така формулиран въпросът и затова съм отговорила, че към този момент има ред по ЗУТ.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тоест, редът за неурегулирани територии е различен от реда, приложен за конкретното разрешение за строеж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Конкретното разрешение е издадено по общия ред за строителство в урегулиран имот в урбанизирана територия.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Откъде взехте снимките Приложение №1 – 1, 2 и 3? Как се снабдихте с тях?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Снимките по Приложение № 1, които съм номерирала 1, 2 и 3, съм правила аз на място за онагледяване на заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: И от тях правите извода, че там е имало съществуваща постройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Този извод, че там преди започване реализирането на процесното строителство е имало друга постройка, правя въз основа на предоставените ми кадастрални и регулационни планове, с чиито оригинали се запознах в техническата служба в Община Созопол, а снимковият материал – фотографии 7, 8, 9 и 10, ми бяха предоставени от процесуалния представител на жалбоподателя. Останалите фотографии на обекта са правени лично от мен, включително и тези, касаещи застроителните регулационни планове, върху които като кадастрална основа се чете постройка.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Може ли да посочите на плана как е отразена постройката, защото пишете, че е отразена в кадастралния план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Отразяването по кадастралния план е като няколко постройки паянтови и полумасивни. Така са означенията с буквички на плановете.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Освен в кадастъра, в друг, действащ план преди този отменения, отразени ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Това е скица от 1989 г., а регулацията е от 1965 г., издадена от Община Созопол, защото към 1989 г. е действала регулация от 1965 г.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Какъв е бил действащият ПУП или ЗРП към момента на издаване на разрешението за строеж и какво е предвиждано там? По ПРЗ какво е било там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Преди последния план за територията, който се води частично изменение на ПРЗ – ПУП от 2009 г., одобрен с Решение № 210/24.09.2004 г. на Общински съвет Созопол е имало 2004 г. – 2006 г. това е ПУП на местност „Провлака” между стар и нов град Созопол (т.3.5 от констативната част от заключението). Имотът по този ПУП е отреден за обществено обслужване.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В този си вид ли е бил имотът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Д.: Имот 1751 е голяма територия и от тази територия са обособявани различни УПИ, включително част от територията попада за улицата, която разделя кв. 147 и кв. 153 и една част от  територията е обособена за УПИ І, кв. 153. Това е към 2004 г. После към 2007 г. година по същия начин. Предвиждането за това УПИ за 2004 г. и 2007 г. е за обществено обслужване, с единствената разлика, че в 2009 г. с последното частично изменение се добавя и яхтено пристанище. Преди това е само за обществено обслужване, а след това за обществено обслужване и яхтено пристанище. За обществено обслужване друга част има за хотел, която не касае нашата площ.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лева, от които 500 лева да се заплатят от внесения от жалбоподателя депозит, а остатъкът от 200 лева се изплаща в момента от жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ И.: Представям и моля да приемете  договор за доброволна делба от 01.04.2010 г., касаещ имота, върху който е осъществено процесното строителство; скица № 13564/21.04.2010 г. на същия този имот, издадена от СГКК въз основа на доброволната делба между предходния собственик и Община Созопол, както и извършената през 2010 г. първа разпоредителна сделка с процесния имот в полза на „Марина Созопол” ЕООД – нотариален акт № 103 от 15.06.2010 г. Представям ги с цел да докажа, че регулацията, одобрена с частичното изменение на ПУП през 2009 г. на база на решение на Общински съвет Созопол е приложена по смисъла на § 22 от ЗР на ЗУТ, т. е. уредени са отношенията между собствениците на терена, върху който е процесното строителство.

Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от адвокат И. документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание – договор за доброволна делба от 01.04.2010 г.; скица №13564/21.04.2010 г., издадена от СГКК и нотариален акт № 103 от 15.06.2010 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Моля да уважите жалбата на доверителите ми – юридическото лице и физическите лица, които представлявам, като отмените оспорената заповед на Началника РДНСК Бургас по съображения, които подробно ще изложа в писмена защита.

Моля, също така, да приемете писмено становище от Главния архитект на Община Созопол по съществото на спора.

Моля да ни присъдите направените от доверителя ми разноски в хода на процеса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо председател моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите процесната заповед. Съгласно разпоредбата на чл. 145, ал. 1, изр. последно от ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след преценка от главния архитект на съответния строеж с действащото градоустройство. Към момента на издаване на разрешението за строеж е било налице висящо производство по оспорване на действащо изменение на застроително-регулационния план. В тази връзка това е мотивирало началника на регионалната дирекция да постанови заповедта, с която да отмени незаконното разрешение за строеж по одобрени проекти без влязло в сила градоустройство. В тази връзка моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 14-дневен срок да изложат в писмен вид становището си по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: