ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1012 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Марина Созопол” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат С.И., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.Н., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат И., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.Н., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се явява лично.

 

Явяват се свидетелите Р.Т., В.Д.С. и В.Д..

 

Не се явява вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че по делото е представено експертно заключение извън предвидения от закона срок. Наред с това, вещото лице е уведомило съда устно, че за днешно съдебно заседание не може да се яви предвид наличието на внезапно възникнал и неотменим служебен ангажимент. При тези факти заключението на вещото лице в настоящото съдебно заседание не може да бъде изслушано, а това следва да бъде сторено на друга дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка с Ваши указания от предходно съдебно заседание представям извлечение от класьора, в който се съхраняват заповедите по чл. 156 ЗУТ, като представям двете поредни  предходни заповеди и двете следващи оспорената заповеди, ведно с 2 броя протоколи за извършени проверки на класьорите на издадените през 2010г. и 2011 г. заповеди по реда на чл. 156 ЗУТ. Представям и уведомление, както и заповедта за спиране на строителството. Представям и констативни протоколи от извършвани други проверки по реда на чл. 156 ЗУТ, в които надлежно е записано, че няма други нарушения за разлика от протокола, който е по процесното разрешение за строеж.

 

АДВОКАТ И.: Да се приемат представените от ответника доказателства.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото  извлечение от Комплексен доклад № 8/07.03.211 г., касаещ процесния строеж, както и акт за приемане на извършен на нулев цикъл изграден фундамент за процесния обект от 20.04.2011 г.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ А.: Да се приемат представените документи като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представени от ответника документи, удостоверяващи коректността на посочване на номера и датата на издадената заповед, както и такива, целящи да докажат формирала се практика при органа относно начина на съставяне на констативни протоколи, удостоверяващи резултати от извършени проверки, досежно реквизитите, които тези протоколи съдържат.

Следва да бъдат приети и документите, касаещи процеса на изпълнение на временния строеж „бистро-ресторант”, както и заповед, с която е разпоредено спиране на строителството на този обект.

Следва да бъдат приети и документите, представени от адвокат И., касаещи също процеса на извършване на строежа, чието премахване е разпоредено с оспорената заповед.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателите и ответника документи, а именно: Заповед №ДК-11-ЮИР-01/09.09.2010 г., Заповед №ДК-11-ЮИР-02/09.09.2010 г., Заповед №ДК-11-ЮИР-02/29.07.2011 г. и Заповед №ДК-11-ЮИР-03/23.08.2011 г., издадени от Началника на РДНСК, Югоизточен район; протокол от 05.01.2011 г. за извършена проверка на класьора на издадените през 2010 г. заповеди по реда на чл. 156 ЗУТ от Началник РДНСК, Югоизточен район и протокол от 05.01.2011 г. за извършена проверка на класьора на издадените през 2011 г. заповеди по реда на чл. 156 ЗУТ от Началник РДНСК, Югоизточен район; уведомление вх. № ДК-32-18-01-709/14.04.2011 г. за заверка на заповедна книга на строеж; удостоверение № І-007116, издадено от Камара на строителите в България; договор за възлагане на строителство от 29.03.2011 г.; договор за възлагане на строителство от 30.03.2011 г.; заповед № ДК-19-8/05.05.2011 г., издадена от Началник Сектор Бургас при РДНСК, Югоизточен район; констативен протокол № РС36/02.03. от 17.03.2011 г.; разрешение за строеж № 36/02.03.2011 г.; констативен протокол № РС-33/02.03.2011 г. (РС 413/19.12.2007 г.); разрешение за строеж № 33/02.03.2011 г.; комплексен доклад № 8/07.03.2011 г. и акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от 20.04.2011 г.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатите свидетели, като снема самоличността им и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Р. И. Т. – 43 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните, с висше образование, работи на свободна практика.

В.Д.С. – 56 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните, с висше образование, в момента безработна.

В. В. Д. – 27 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните, работи в Община Созопол на длъжност „Главен специалист „Строителство”.

 

СЪДЪТ отстрани от залата свидетелите В.Д.С. и В. В. Д..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Р. И. Т..

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да изложа правдиво фактите, които са ми известни.

АДВОКАТ И.: През м. април 2011 г. бяхте ли служител на РДНСК?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, работил съм в РДНСК на длъжност младши инспектор.

АДВОКАТ И.: Участвали ли сте в извършването на фактическа проверка на място относно издадена строителна документация – издадено строително разрешение, във връзка с изграждане на временен строеж на Пристанище Созопол?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, участвал съм в извършването на проверка на строеж на Пристанище Созопол и това беше първата проверка на първия ми работен ден, така, че няма как да ги забравя.

АДВОКАТ И.: В този ден само тази проверка на проектната документация, свързана с този обект, ли е извършвана?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Освен тази проверка на този ден извършихме проверка на още три-четири обекта. Ориентировъчно около три-четири проверки сме извършили на 11.04.2011 г.

АДВОКАТ И.: Спомняте ли си колко време продължи проверката?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Специално този обект го проверявахме най-дълго като време, затова беше разтеглена проверката във времето. Една от причини бе, че не ни бяха предоставени градоустройствените документи.

АДВОКАТ И.: Сам ли бяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не, с колежката В.С.. Имаше и трето лице, мисля, че беше човекът, който караше колата.

Констативен протокол съставих на място. Аз съм го изготвил. Към момента на изготвяне на протокола бяхме само аз и колежката, която посочих.

АДВОКАТ И.:*** присъства ли по време на проверката и кой Ви представи проектната документация?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Най-много си контактувахме с главния специалист на Община Созопол – В.. Имаше техници, които непрекъснато влизаха и излизаха, но не съм сигурен кои са били. Тези проверки се правят на крак, на коляно, между натрупаните папки. В. ни предостави одобрените проекти за строежа.

АДВОКАТ И.: Вие казахте, че сте съставили този протокол. В колко екземпляра го съставихте и оставихте ли оригинал или копие при приключване на проверката в Община Созопол?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.:  В един екземпляр със сигурност. Не съм сигурен дали преписвах протокола или направихме копие от него. По принцип практиката е да се остави екземпляр на проверяваното лице.

Мисля, че не присъстваше представител на жалбоподателя. Сигурен съм, че не присъстваше.

АДВОКАТ И.: По кое време тръгнахте от Созопол след цялостно приключване на проверката?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не мога с точност да твърдя за колко време е приключила проверката. Посочих вече, че най-много време ни отне проверката на този обект и на църквата, която проверявахме.

АДВОКАТ И.: След като тръгнахте от Созопол, директно в Бургас в РДНСК ли се прибрахте, или не?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Със сигурност не съм си отишъл вкъщи.

АДВОКАТ И.: Дали сте участвали при изготвяне на проекта на заповедта?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Нямам поглед на процеса след съставянето на констативния протокол. Не зная кога е съставена заповедта, за която ме питате. С мен не е  коментирано издаването на акта, с който е отменено строителното разрешение.

АДВОКАТ И.: Кога научихте, че строителното разрешение е отменено и как научихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Точно повода не мога да кажа. За мен няма съмнение, че това разрешение би трябвало да бъде отменено.

Аз нямам задължение да уведомявам който и да било за актове, които издава Началникът на РДНСК. За това има специален ред.

Със сигурност сме ходили седмица след това, защото очаквахме да видим градоустройството. Седмица или две в този диапазон, сигурно съм ходил в Община Созопол с В.. Имаше представител на полицията. Имаше жалба, че строежът продължава и тогава ходихме на самия строеж и тогава видях един от собствениците, поне така се представи, сравнително млад човек. Ходихме по сигнал, че строителството продължава. Бяхме на самото пристанище. Мисля, че след тази проверка ходихме до общината.

АДВОКАТ И.: В. при това второ посещение присъства ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да.

АДВОКАТ И.: Пред някого от строителните работници обяснихте ли, че е отменено товар разрешение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам.

АДВОКАТ И.: Към момента, когато отидохте да проверите дали се строи, знаехте ли дали е отменено строителното разрешение?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не съм си задавал този въпрос. Сещам се, че имаше тогава на тази проверка и представители на областта.

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли за този обект издадена заповед, с която е разпоредено да се спрат строителните дейности?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не си спомням.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля Т..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля Т..

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля Т. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката В.Д.С..

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛКАТА С. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: На 11.04.2011 г. бяхме на проверка на издадено разрешение за строеж в Община Созопол за обект, който се изпълнява от „Марина Созопол” ЕООД. Бяхме с колегата Р.Т.. Проверката на този обект  не мога да си спомня колко време продължи, но проверихме и разрешенията за строеж, които бяха в срока за проверка от страна на РДСК след постъпило уведомление от общината, че са издадени такива разрешения. Мисля, че в 13:00 или 14:00 часа може би тръгнахме обратно към Бургас.

Заповедта за отмяна беше подготвена от мен веднага след връщането, съгласувана от юрисконсулт А. К. и съответно подписана от Началника на РДНСК.

АДВОКАТ И.: Беше ли съставен констативен протокол? Вие подписахте ли го? Отбелязали ли сте или не пропуски на одобрената проектна документация?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Протоколът, който се съставя на място, фактически доказва, че проверката на издаденото разрешение за строеж е извършена в законовия срок. Не са отбелязани допуснати нарушения, защото проверката не можеше да бъде завършена поради непредставяне от страна на общинските служители на подробен устройствен план. Такъв бе изискан, както и за другата проверка, която беше извършена на същия ден. Там ни беше представен ПУП.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как преценихте, че разрешението за строеж противоречи на закона, без да разполагате с данни за влязъл в сила устройствен план за това място?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Защото не ни беше представен. Главният архитект не беше на разположение в общината и в следващите дни. Многократно по телефона се опитвах да се свържа с него, но не успях. Аз знаех, че няма влязъл в сила ПУП и този факт беше известен на цяла България. Първо в служебните ми задължения е да следя всички строителни разрешения, които се издават за Община Созопол. Това ми е възложено със заповед на началника на отдела. Като служител, който трябва да следи цялата тази проверка, съм следила и всички актове, които излизат от Община Созопол, които са качвани редовно на сайта на общината. Всеки един ПУП, който се одобря, се качва и съответно се уведомяваме за него.

Случая с този строеж, с ПУП-а, беше огласен по медиите на 04.04.2011 г. или 05.04.2011 г. когато кметът на общината се появи по телевизия БТВ и уведоми цяла България, че има спор по собствеността на един обект. Ставаше въпрос, че има жалба на областния управител срещу ПУП, одобрен от общинския съвет, в който е включена част от акваторията на Черно море. Това го научих от медиите. На следващия ден си купих и вестника, в който на първа страница случаят беше поместен. Когато отидохме на място, не ни беше даден нито ПУП, нито някакви доказателства, че има проблем. Там тия неща бяха покрити.

АДВОКАТ И.: Известно ли Ви е, че за тази територия при този влязъл ПУП са издавани и други строителни разрешения, които са минали през контрола на РДНСК, т. е. през Вашия контрол като ресорен специалист?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: За този имот има издадено още едно разрешение за строеж, мисля, че то е издадено половин година преди процесното и е с предмет „Надстройка на лодъчен пристан”. Това разрешение е влязло в сила. Не сме го отменяли и не сме го контролирали.

АДВОКАТ И.: То при действието на същия ПУП ли е било издадено?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Не мога да се сетя.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам.

АДВОКАТ И.: Една седмица по-късно ходихте ли в общината? С кого и каква проверка извършвахте?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Да обясня процедурата. Когато се издава заповед, при нас се извежда, написва се придружително писмо и се дава за подпис на началника. Писмото беше написано, дадено за подпис на г-н Георгиев. В този период просто се забави кореспонденцията по административен път. По-късно, на 18.04.2011 г., получихме сигнал, че се строи на пристанището в Созопол и отидохме на проверка и когато отидох установих, че се касае за същия строеж, за който правихме проверка. Кой е подал сигнала, не си спомням.

АДВОКАТ И.: С кого ходихте на проверка?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Мисля, че бяхме с арх. Т..

АДВОКАТ И.: Представители на други институции имаше ли?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Имаше представител на стопанска полиция. Беше подаден сигнал също и до тях и бяха на строежа и тогава установих, че се касае за същия този строеж.

АДВОКАТ И.: Вие разговаряхте ли с работници, с техническия ръководител на обекта?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Разговаряхме с техническия ръководител, беше жена. Показа протокол за откриване на строителна линия. Оказа се, че много бързо общината са ударили печат „Влязло в сила” още на следващия ден.

АДВОКАТ И.: На 18.04.2011 г. какво казахте на техническия ръководител?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Показа ни протокола. Не си спомням точно какво сме си говорили.

Не мога да си спомня дали сме говорили с хората, които присъстват на строежа, че строежът е без наличие на строително разрешение.

В същия този ден допълнително изискахме всички документи към  издаденото разрешение, защото на проверката на 11.04.2011 г. мисля, че я копирахме.

Не съм сигурна дали сме гледали подробния устройствен план в този ден.

Уведомлението е подадено мисля, че на 14.04.2011 г. То самото е съставено на 12.04.2011 г., в което пише, че на 13.04.2011 г. е открита строителна линия. На 14.04.2011 г. мисля, че е входящият номер на дирекцията. То се приема от деловодителката, която го слага в една голяма папка, предава го на началника на отдела, който след няколко дни го разглежда. Няма срок, в който да се разглежда. До 18.04.2011 г. не беше дошло при мен.

АДВОКАТ И.: Тези уведомления регистрират ли се в нарочно създаден програмен продукт в РДНСК?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Имаме електронно деловодство.

АДВОКАТ И.: Специален електронен регистър на тези уведомления имате ли?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Уведомленията от надзорните фирми се вписват в електронен регистър след като предварително бъдат обработени посредством вписване във входящ регистър и поставен номер. Тогава се вкарват и данните в електронен регистър. Това е отделен индекс, в който се поставя само на уведомленията. При обработката на тези уведомления изобщо не се отразява строителното разрешение, за което се отнасят те. Такава е практиката.

АДВОКАТ И.: Познавате ли хората от надзорната фирма? Свързахте ли се с някои от тях?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам, тъй като те изобщо не са адресати на заповедта.

СЪДЪТ не допуска този въпрос.

АДВОКАТ И.: На кой компютър писахте заповедта?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Работих на моя личен компютър,  който беше занесен в службата.

АДВОКАТ И.: В общинската администрация на хората, с които комуникирахте, на някого съобщихте ли, че вече е отменено строителното разрешение?

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Мисля, че го съобщих, но не съм сигурна, защото това са неофициални разговори. Потърсих главния архитект и не го намерих. Възможно е да съм казала на хората, с които съм говорила, но не съм сигурна. Уведомлението се извършва писмено и тъй като при тръгването на проверка на този строеж, за който ни сигнализираха, нямах представа, че е един и същ, изходящото писмо не беше подписано от началника и затова не го взех.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетелката С..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетелката С..

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ А.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетелката С. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката В.Д..

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Д. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Издаденото строително разрешение беше обявено чрез надзорната фирма в регионалната дирекция на 04.04.2011 г. На 11.04.2011 г. дойде проверката от В. и Р.. Изискаха ми преписката и други документи. Беше следобедните часове. Провериха, съставиха констативен протокол. Не си спомням точния час, може би след 14:00 до 16:00 часа. Р. писа протокола, В. го подписа. Казаха, че няма проблем по издаденото строително разрешение и спокойно мога да го заверя. Седмица след това господин Бъндев от икономическа полиция, В., Р. и служител на областна управа – жена, която си спомням как изглеждаше, но не и знам името, поискаха ПУП-а, документите. Казаха ми, че вече има проблем.

Първият път изобщо не поискаха ПУП, не ме питаха къде е главният архитект, не искаха никакво присъствие на абсолютно никой. На първата проверка дойдоха в следобедните часове, когато съставиха протокол за проверката. Мисля, че проверяваха още обекти, не си спомням точно. Тръгнаха си може би към края на работния ден. Винаги идват след обед и си тръгват към края на работния ден. На втората проверка само поискаха документите и не казаха, че разрешението за строеж е отменено. Не са ме питали за главния архитект. Поискаха подробния устройствен план и аз го взех от колеги от другата  стая.

На първата проверка си взех копие от констативния протокол.

АДВОКАТ И.: След като мина проверката, Вие ли заверихте разрешението за строеж?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: На следващия ден беше към обяд, малко преди обедната почивка го дадох на възложителите и го заверих аз лично. С констативен протокол, в който пише, че няма нарушения, е редно да го заверя.

АДВОКАТ И.: Има ли случаи в констативния протокол да няма отразени нарушения, а Вие да не заверявате?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Ако напишат, че има нарушения, аз няма да заверя разрешението. Ако не ми оставят протокол от проверката, аз също няма за заверя, тъй като писмено не ми е указано дали има нарушение или не.

АДВОКАТ И.: По какъв ред и начин сте уведомявани за заповеди, с които се отменят разрешения за строеж и в какъв срок става ако РДНСК отмени разрешение за строеж?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Като този случай не съм имала друг.

ВЪПРОС НА СЪДА: Като отмени разрешението за строеж, РДНСК изпраща ли Ви копие от заповедта?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: С придружително писмо.

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетелката Д..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетелката Д..

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ А.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетелката Д..

 

АДВОКАТ И.: Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред МВР, където се съхранява прекратената прокурорска преписка във връзка с издаденото разрешение за строеж за процесния обект, с оглед снабдяване с едно изходящо писмо от МВР до Областен управител от 15.04.2011 г. по повод на втората проверка на 18.04.2011 г. и с копие на съставения на 18.04.2011 г. фотоалбум, с оглед установяване на втората дата 18.04.2011 г.

Нямаме други доказателствени искания на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ А.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице арх.А.-Д. да докладва заключението по изготвената от нея експертиза, поради което и делото следва да бъде отложено за друга дата. На процесуалния представител на жалбоподателя следва да се укаже, че редът за събиране на писмени доказателства, намиращи се у трето неучастващо по делото лице е регламентиран с разпоредбата на чл. 192 ГПК и същият следва да бъде спазен, за да бъдат събрани посочените по-горе от адвокат И. документи.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при наличие на други доказателствени искания, същите следва да бъдат изложени в писмена молба в 3-дневен срок, считано от датата  на днешно съдебно заседание, включително и такава, изготвена по реда на чл. 192 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.06.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: