Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 1357 / 06.07.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                                ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар С.А.и с участието на прокурор А.Ч.изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1011/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът В.Т.Т. ***, е оспорил решение № 36/21.02.2018г. постановено по АНД № 1053/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-4635-000201/12.08.2014г. издадено от началник на РУ Приморско към ОД МВР Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ на касатора е наложено наказание глоба в размер на 400 лв. Касаторът иска да бъде отменено обжалваното решение като неправилно, а по съществото на спора – да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно. Изтъква, че наказателното постановление не е влязло в сила и към момента на касационното оспорване е влязъл в сила по-благоприятен закон (чл.638, ал.1, т.1 от КЗ), който предвижда по-нисък размер на глобата за процесното нарушение.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Районният съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство пред органа не са допуснати съществени нарушения на процедурата, деянието е доказано по несъмнен начин, не са налице предпоставки за приложение на по-благоприятен закон.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 25.07.2014г. в района на гр.Приморско, управлява лек автомобил, който не е негова собственост, във връзка с чието притежаване и използване няма сключена валидна застраховка „гражданска отговорност“. 

Възраженията на касатора са неоснователни. На тях районният съд подробно е отговорил в решението, но поради това, че са изложени отново в касационната жалба, следва да се посочи, че размерът на наказанието, за който касаторът претендира, а именно 250 лева, съобразно разпоредбата на чл.638, ал.1, т.1 от действащия Кодекс на застраховането, визира нарушение, извършено от собственика на автомобила, който на основание чл.483, ал.1, т. 1 от същия кодекс е задължен, след като притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България, не е спряно от движение, да сключи застраховка „Гражданска отговорност”.

В процесния случай касаторът не е собственик на автомобила, който е управлявал. Този факт е безспорен по делото. В АУАН е записано, че автомобилът е собственост на К.Г.Т., а наказаното лице е В.Т..

Както е правилно посочил районният съд, в случаите, при които лицето, което управлява автомобила, не е негов собственик, но същевременно за притежаването и използването на автомобила няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, както действащият към настоящия момент Кодекс на застраховането, така и отменения, при действието на който е извършено нарушението, предвиждат наказание „глоба”, в размер на 400 лева. По тази причина правилно районният съд е приел, че по отношение на наказаното лице няма по-благоприятна разпоредба, а тази, посочена в касационната жалба, не е приложима за конкретния казус.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 36/21.02.2018г. постановено по АНД № 1053/2017г. по описа на Районен съд Царево..

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: