ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1010 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Кмет на Община Карнобат, редовно уведомен, се явява адвокат М., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя – адв. А., с която същата е поискала поради служебна ангажираност по други дела пред Районен съд - Айтос да се отложи настоящото дело за друга дата и час. При условията на евентуалност е поискала да се отложи разглеждането на делото за по-късен час.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото. Да се приложи второ повикване.

 

Съдът на основание чл. 142, ал. 1, изр. 2 от ГПК вр. чл. 144 от АПК оставя делото за второ повикване.

 

На второто повикване в 10.47 часа представител на жалбоподателя отново не се яви. Самият жалбоподател също не се явява.

За ответника - Кмет на Община Карнобат, се явява адвокат М..

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото независимо от искането на адвокат А., тъй като молбата й за отлагане на първо място не е подкрепена с писмени доказателства за нейната ангажираност по други дела пред друг съд освен това ангажираността на адвоката не може да се счете за неотстранимо препятствие по чл. 139, ал. 1 от АПК още повече, че тази норма предвижда кумулативна невъзможност за явяване както на страната по делото, така и на нейния пълномощник.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-272/19.03.2018г. на кмета на Община Карнобат, за премахване на незаконен строеж: „Метална гаражна клетка, разположена в южната част на УПИ ХV, кв.14, по плана на гр. Карнобат.

Административният орган е представил административната преписка.

В молбата от 11.06.2018 г. жалбоподателят е направил искане за разпит в режим на довеждане един свидетел за посочени факти.

 

АДВ. М.: Оспорваме жалбата, като считаме, че заповедта на кмета на Община Карнобат е издадена от компетентен орган при спазване на изискването за форма и по чл. 225, ал. 1 от ЗУТ. Представяме писмено становище, в което излагаме своите съображения.  Намираме заповедта за мотивирана. Считаме, че правилно сме определили адресата на заповедта с оглед наличието на вещни права върху терена и върху гаража.

Правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза във връзка с търпимостта на строежа.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представения от жалбоподателя нотариален акт с молбата от 11.06.2018 г.

ДОПУСКА до разпит един свидетел в условията на довеждане от жалбоподателя за следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите на адв. М. в представеното нарочно становище след внасяне на депозит в размер на 300 лв., платими от ответника, в 7-дневен срок от днес.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.Р..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018 г. от 9.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: