ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1010 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:48 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Т.С., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Х.К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на лист 9 от делото.

За ответника изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с представено пълномощно на лист 133 от делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010г. с изх.№ 02-020-6500/4748/04.04.2017г., издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме подадената жалба, по съображения, които подробно сме изложили в нея относно незаконосъобразността и нищожността на обжалвания административен акт.

Относно направените с жалбата искания за изискване на адм.д.№2815/2015г. по описа на АССГ и адм.№715/2015г. по описа на АСБ, предоставяме на съда.

Моля да приобщите към доказателствения материал съдебно-техническа експертиза по адм.д.№2815/2012г по описа на АССГ, възражение от доверителят ми до ДФ „Земеделие“. Това са част от документите, които са по делото пред софийския административен съд, които са послужили за постановяване на съдебното решение, което е потвърдено. С оглед факта, че има приложени съдебните решения в преписката, но ако е нужно за съдебния състав, моля да бъдат приложени и тези дела, като предоставям на преценката на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорваме жалбата като неоснователна.

По отношение на представените доказателства в днешното съдебно заседание, моля да не бъдат приобщавани към материалите по делото, тъй като касаят други уведомителни писма, както и съдебно-техническата експертиза е била изготвена с други въпроси, в друго дело, по друго уведомително писмо, което е с друго съдържание.

Представям и моля да бъдат приети като доказателства по делото, писмо от министъра на земеделието и храните с входящ номер в ДФ „Земеделие“ № 02-020-6500/30.01.2015г., от което е видно, съобразявайки се с цитираните решения на АССГ и ВАС, извършената дешифрация, касаеща заявените от кандидата парцели е коректна и конкретните площи не отговарят на изискванията за подпомагане по СЕПП. Това е относно по-горния пасаж за необоснованост. В последващите съдебни решения това е отпаднало, т.е. уведомителните писма са приети за обосновани и мотивирани.

В настоящото уведомително писмо вече са отпаднали 5 парцела, счетени са за допустими и общият размер е намален на 26,51, а по предходното уведомително писмо са 35,28.

Други доказателства няма да соча.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства.

ПРИЕМА представеното от ответника писмо на зам.министър на Земеделието и храните с изх. № 13-181/29.01.2015г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото адм.д.№715/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът счита, че за изясняване на спора следва да бъде приложено по делото и приключилото пред Административен съд София - град адм.д.№2815/2012г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Административен съд София - град адм.д.№2815/2012г. по техния опис, за прилагане по адм.д.№1010/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: