ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1010 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Т.С., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Х.К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 17.10.2017г. от Административен съд София-град е постъпило адм.д. №2815/2012г. по описа на този съд.

 

АДВОКАТ К.: Моля да се приложи към доказателствата по делото адм.д. №2815/2015г. по описа на АССГ. Други искания по доказателствата нямаме. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приложи съдебното дело. Няма да сочим други доказателствени искания и да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото адм.д.№ 2815/2012г. по описа на АССГ, ведно с приложеното към него адм.д.№14051/2013г. по описа на ВАС.

 

Като взе предвид становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да постановите решение, с което да отмените уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010г. с изх.№ 02-020-6500/4748/04.04.2017г., издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като обявите същото за нищожно и издадено при неспазване на съдебното решение.

От събраните по делото доказателства е видно, че две съдебни инстанции, в това число и най-висшата съдебна инстанция - Върховен административен съд, са се произнесли относно законосъобразността на БЗС-тата, предмет на оспорваният в настоящото производство административен акт, като е отменил предходни две уведомителни писма, със същия предмет. Считам, че с издаването на третия отказ, административният орган не е изпълнил съдебните решения, а се е опитал за пореден път да пререши един съдебен спор, по който има влязло в сила съдебно решение.

Считам, че АПК изрично и ясно дава отговор на въпроса, че съдебните решения са задължителни за всички, в т.ч. и за административните органи. С оглед на неизпълнение на съдебните решения, доверителят ми не е получил сумите, които е заявил по заявление за 2010г., а е въведен от административния орган Държавен фонд „Земеделие“ в безконечни съдебни производства, което противоречи на принципите на АПК за бързина и своевременност на административния процес.

Моля, ако решите да разгледате спора по същество, да отмените административният акт като неправилен и незаконосъобразен. От същият е видно, че в обясненията за приемане на недопустими заявени БЗС-та са използвани данни от 2012г., а заявлението на доверителя ми е за кампания 2010г., която касае стопанска 2009т.-2010г. Абсолютно недопустимо е ортофотокарти изготвени през 2012г. да послужат за отказ от подпомагане на заявление от 2010г. В тази насока са и мотивите на двете съдебни инстанции, с които Държавен фонд „Земеделие“ не се е съобразил.

Моля с решението си да задължите Държавен фонд „Земеделие“ да оторизира отказаните суми, като определите и срок за изпълнение на решението - в срок от 1 месец от датата на влизане на същото в сила, като искането ми е мотивирано от това, че 7 години доверителят ми не може да получи оторизиране на заявлението си.

Уважаема госпожо съдия, моля да присъдите направените разноски, явяващи се заплащане на държавна такса и адвокатски хонорар по съответния списък, който представям.

Моля в тази насока да постановите вашият съдебен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо съдия, моля да поставите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, която остана недоказана и в настоящото производство.

Поддържам становището, че процесното уведомително писмо категорично не преповтаря процесните писма от предходните съдебни дела. Административният орган е провел една напълно законосъобразна процедура, която се доказва и от материалите по делото.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, както и правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, предвид фактическа и правна сложност на настоящото дело.

АДВОКАТ К.: Моля, при определяне и присъждане на разноски на доверителят ми, да съобразите факта, че това е трето заседание по делото, както и че същите са съобразени и с оглед материалния интерес по делото и съгласно с Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържам възражението си.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на пълномощника на ответника в 10-дневен срок от днес, да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: