Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          615                           30.03.2018 година                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 100 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Тришър фуудс енд дринкс“ ООД с ЕИК 202723308, представлявано от управителя А.Д.Д., против решение № 1853 от 22.11.2017 г. по АНД № 4459/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити подробни доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства в касационното производство.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 1778/10.08.2017 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4 от ЗДДС.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалния и материален закон. Намерил е за доказано извършването на деянието и правилната му квалификация. Счел е, че наложената имуществена санкция е съразмерна с тежестта на нарушението.

Според настоящия съдебен състав, решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът стопанисва търговски обект- бистро „Киш“, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл. 78. На 23.05.2017 г. около 22.45 часа в обекта е извършена проверка от служители на НАП, при която е констатирано, че в обекта е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство, свързано с НАП. При проверка на касовата наличност и данните от фискалното устройство е установена разлика между фактическата и разчетената наличност, възлизаща на 1171.82 лева, като разчетената наличност превишава фактическата. Тази разлика не е регистрирана чрез операцията „служебно изведени” пари от касата, при техническа възможност на устройствата за това.

В разпоредбата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите е предвидено задължение за търговците да регистрират във фискалното устройство всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата), чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. В конкретния случай при проверка на наличните пари в касата е констатиран от проверяващите лица недостиг, чийто произход не е установен. Липсват каквито и да било данни по делото за служебно извеждане на сумата от 1171.82 лева, а изводите на проверяващите лица са основани единствено на установеното несъответствие между сумата на регистрираните продажби и фактическата наличност в касата. Това несъответствие, обаче, само по себе си не налага извод за извеждане на парична сума от касата- възможно е недостигът да е от липси, грешки при регистриране на продажбите и др., а и няма данни тази сума изобщо да е постъпила в касата (предвид естеството на работа, издаването на фискален бон винаги предшества заплащането на консумираните в заведението храни и напитки).

Поради отсъствие на установените в чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. предпоставки за регистриране на сумата чрез операцията „служебно изведени“ суми, съдът приема, че касаторът неоснователно е санкциониран. Ето защо, наказателното постановление следва да се отмени, след отмяна на постановеното от БРС съдебно решение, като неправилно.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1853 от 22.11.2017 г. по АНД № 4459/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1778/10.08.2017 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС е наложено на „Тришър фуудс енд дринкс“ ООД с ЕИК 202723308 административно наказание- имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.