О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      №565

        гр.Бургас, 30.03.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на тридесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 100 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „САЛКЪМ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Манолич, общ. Сунгурларе, представлявано от О.Ш. против Заповед № 686/23.11.2014г., издадена от кмета на община Сунгурларе, с която е отменена Заповед № 644/06.11.2015г. на кмета на община Сунгурларе, с която е била спряна сечта и използването на дървесина във всички отдели на промишлен дърводобив.

Иска се обявяване нищожността на оспорения административен акт, респ. неговата отмяна като незаконосъобразен.

След служебно извършена проверка съдът установи, че по описа на Административен съд – Бургас има на производство адм. дело № 99/2016г., което е образувано по жалба от същото дружество „САЛКЪМ“ ООД, ЕИК *** против Заповед № 644/06.11.2015г. на кмета на община Сунгурларе, с която е наредено да бъде спряна сечта и извоза на дървесина във всички отдели за промишлен дърводобив, считано от 06.11.2015г.

Съдът, след преценка и анализ на събраните по делото доказателства, намира жалбата за недопустима, поради следните съображения:

Наличието на правен интерес за жалбоподателя от оспорване на административния акт е положителна процесуална предпоставка, която трябва да съществува, независимо дали се иска прогласяване на нищожност на акта или констатиране на неговата незаконсъобразност. В тежест на жалбоподателя е да докаже активната си легитимация, обуславяща правото му на жалба.

В конкретния случай жалбоподателят е оспорил административен акт, с който е отменен предходен такъв, който е оспорен от жалбоподателя пред Административен съд – Бургас и по повод на жалбата му е образувано съдебно производство с предходен номер на настоящото, по описа на съда.

Оспорващото дружество не отрича това обстоятелство, като в жалбата си твърди, че правният му интерес да обжалва  Заповед № 644/06.11.2015г. на кмета на община Сунгурларе е обстоятелството, че със същата се засягат негови права и законни интереси, във връзка с реализирането на сключения между дружеството и община Сунгурларе Договор 361 от 29.05.2015г. за покупко-продажба на превозни количества стояща дървесина на корен от Обект 1505/ЛФ 2015г. отд. 109 „в“, „з“, „и“, „к“, 110 „з“, 11 „м“ от ОГФ на територията на Община Сунгурларе. Съображенията му са, че с изпълнението на заповедта ще му бъдат причинени сериозни имуществени вреди.

С оглед изложеното настоящият съдебен състав прима, че в настоящото съдебно производство жалбоподателят „САЛКЪМ“ ООД“ няма правен интерес от оспорването на Заповед № 686/23.11.2014г., издадена от кмета на община Сунгурларе, поради това, че същата се явява благоприятна за него, тъй като с нея се отменя административен акт, който безспорно е неблагоприятен за дружеството и засяга негативно правата и интересите му, причинявайки му имуществени вреди.

Предвид изложеното и на основание чл.159, ал.1, т.4 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „САЛКЪМ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Манолич, общ. Сунгурларе, представлявано от О.Ш. против Заповед № 686/23.11.2014г., издадена от кмета на община Сунгурларе, с която е отменена Заповед № 644/06.11.2015г. на кмета на община Сунгурларе, с която е била спряна сечта и използването на дървесина във всички отдели на промишлен дърводобив.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 100 по описа на АдмС-Бургас за 2016г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: