Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 618          Година 18.03.2013            Град Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 100 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Р.Т.В. *** против решение № 442 от 28.11.2012г., постановено по нахд № 743/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди, че при съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати нарушения на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не споделя изводите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като намира същите за изведени при неизяснена фактическа обстановка. Оспорва съставомерността на вмененото му деяние, като счита, че неправилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Директора на Областна дирекция по безопасност на храните   гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на оспореното решение, като правилно и законосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № БХ 401/09.08.2012 г. на Директора на ОДБХ гр.Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.12 от ЗХ и на основание чл.42, ал.1 от ЗХ, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП не са допуснати нарушения административнопроизводствените правила и те съответстват на изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество е намерил, че описаната в акта фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събраните по делото доказателства и е обосновал извод за съставомерност на установеното деяние. Предвид това, че жалбоподателят е извършвал търговия с храни – понички в обект, който не е регистриран по реда и условията на чл.12 от Закона за храните, съдът е намерил, че правилно на основание чл.42, ал.1 от ЗХ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното повторно възпроизвеждане.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното поста новление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на наказаното лице. В тях изрично е посочено, както че Р.В. извършва търговия с храни, така и точното местонахождението на обекта в който се извършва търговията  - алея срещу хотел „Казино Платинум” в к.к. Слънчев бряг, който обект безспорно не е бил регистриран по реда на Закона за храните, към момента на извършване на проверката.

От касатора се правят възражения, че търговията не е извършвана от него като физическо лице, както е ангажирана отговорността му, а обекта е стопанисван от едноличния му търговец „Мирокрас-Р.В.” и негово е било задължението да регистрира обекта. В подкрепа на изложеното са представени договор от 01.06.2012г.  и  разпечатка на дневни финансови отчети на фискално устройство.

Според настоящия съдебен състав, така направените твърдения се явяват защитна теза, която не се подкрепя от събраните в хода на съдебното производство доказателства. Съставеният АУАН е подписан от касатора без възражения, като такива не са направени и в предвидения от законодателя допълнителен три дневен срок, като те са направени за първи път в сезиращата съда жалба.

Договор от 01.06.2012г. е сключен между „Сънивнест”-възложител  ООД и ЕТ „Мирокрас-Р.В.”-подизпълнител, с предмет извършването в границите на морски плаж Слънчев бряг-Север на дейности по стопанисване на обект „бързо хранене” находящ се в зона „водна пързалка”. По делото не са ангажирани доказателства, че така описания обект „бързо хранене” е същия обект в който е осъществявана търговията с храни, още повече, че дейността по договора следва да бъде извършена в „границите на морски плаж:Слънчев бряг Север”, а проверявания обект видно от наказателното постановление е бил разположен на „алеята срещу х-л Казино Платинум”. Също така с оглед площта на обекта на посоченото в договора място биха могли да се поставят множество такива и във всяка от тях да се развива различна дейност. От представените дневни финансови отчети на фискално устройство се установява, единствено че търговеца има регистрирано фискално устройство за обект „Количка бърза закуска”, с посочен адрес Слънчев бряг плаж „Алиби”, но не и какви точно храни са се продавали и че посредством този касов апарат са регистрирани продажбите и са издавани фискални бонове в проверявания обект. В подкрепа на така изложеното са и свидетелските показания на актосъставителя Недялкова, която не е видяла в обекта касов апарат.

Нормата на чл.12, ал.1 от Закона за храните, предвижда задължение производството и търговия с храни в страната да се извършва само в обекти, регистри рани по реда на закона, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт, като неизпълнението на това законово изискване е определено, като административно нарушение с нормата на чл.42 от ЗХ.

За да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на едно лице, на основание чл.42 от ЗХ, следва да бъде безспорно установено, че това лице е производител или търговец на храни, произвежда или търгува с храни в страната, и то в обект, който не е регистриран по този закон. Съгласно §1, т.61 от Допълнителни разпоредби на Закона за храните, „търговец на храни” е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни, като по смисъла на т.60 – „търговия” е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че касаторът В. е извършвал търговия с храни в проверявания обект за продажба на „казанлъшки понички” като за същия липсва издадено удостоверение за регистрация в съответствие с изискванията на чл.12 от ЗХ, като не се твърди и от доказателствата по делото не се установява да е притежавал и временно удостоверение издадено при условията и реда на чл.12а от ЗХ, поради което правилно е ангажирана неговата  административнонаказателна отговорност на основание чл.42, ал.2 от ЗХ, както е приел и първоинстанционния съд.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 442 от 28.11.2012г., постановено по нахд № 743/2012г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                   2.