Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 12 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 100/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от ЕТ „САМЕКС – Кера Вълчанова” – гр. Бургас, представлявано от Кера Генова Вълчанова, против Решение № 14/05.11.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 2839 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 19288/27.05.2010 година на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което за нарушение на чл. 46, т. 2 от Закона за туризма, на основание чл. 72 от същия закон на ЕТ „САМЕКС – Кера Вълчанова” – гр. Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

С касационната жалба се твърди, неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание касаторът, чрез пълномощник, поддържа жалбата, като заявява, че към датата на съставяне на АУАН за обекта вече е имало издадено временно удостоверение, който факт не е бил отчетен нито от административнонаказващия орган, нито от първоинстанционния съд.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, намира решението за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Настоящият състав на съда намира, че първоинстанционният съд е събрал всички възможни доказателства, въз основа на които правилно е установил фактите. Въз основа на последните е формирал законосъобразен извод, който настоящият състав на съда изцяло споделя.

Възраженията, изложени в касационната жалба, са неоснователни:

1. В случая е неприложима разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от Закон за туризма така, както твърди касаторът, тъй като със заповед на кмета на Община Бургас от 23.12.2009 година категорията на кафене „Капитолия” е била прекратена. Поради това и не би могло да бъде налице условно казано „правоприемство” по отношение на категорията, която се предоставя за туристическия обект, а не на лицето, което го стопанисва при хипотезата на ал. 3 на чл. 56 от Закона за туризма. След като категорията е прекратена с нарочен акт на компетентния орган, то тя не би могло да бъде запазена при последвала промяна на лицето, което стопанисва обекта.

2. Ирелевантен за спора е фактът, изтъкнат от касатора, че към датата на съставяне на АУАН е било издадено временно удостоверение за категоризация. Актът съдържа констатации от извършена проверка на 04.03.2010 година. На тази дата заведението не е разполагало нито с временно удостоверение, нито с такова за окончателната му категоризация. Ето защо съдът приема, че нарушението, за което е наложена санкция с наказателното постановление, е осъществено на 04.03.2010 година така, както е посочено в същото. В тази връзка съдът изцяло споделя становището на представителя на прокуратурата, който счита, че за да бъде изключена отговорността на касатора за това нарушение, то е следвало същият да ангажира доказателства, че към датата на проверката обектът изобщо не е функционирал. Такова доказване не е проведено.

Поради изложените съображения съдът намира, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/05.11.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 2839 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: