О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

334/01.02.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на първи февруари, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 100/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на Д.П.Ц. с ЕГН ********** *** против заповед № РД – 18 – 36/29.04.2009 година на изпълнителния директор на АГКК - София, с която е приета кадастралната карта и кадастралните регистри на град Поморие. 

Заповедта е обнародвана във вестник “Държавен вестник” брой 38/22.05.2009 година.

Жалбоподателя е оспорил акта на изпълнителния директор на 09.10.2009 година (с жалба вх. № 94 – 21068/09.10.2009 година, видно от изявлението на лист 2 от делото).

Съгласно чл.49 ал.2 от ЗКИР, заповедта по чл.49 ал.1 от същия нормативен акт (каквато е и заповед № РД – 18 – 36/29.04.2009 година), подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.

Законоустановения срок за обжалване на заповед № РД – 18 – 36/29.04.2009 година е изтекъл на 22.06.2009 година, с оглед на обстоятелството, че 21.06.2009 година е бил неработен ден.

Жалбата е просрочена.

По изложените съображения, на основание чл.159 т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Ц. с ЕГН ********** *** против заповед № РД – 18 – 36/29.04.2009 година на  изпълнителния директор на АГКК - София.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100/2010 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: