ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1009  по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат А., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на К.П.К. против заповед № РД-270/19.03.2018г. на кмета на община Карнобат, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, наименуван „метална гаражна клетка“ разположена в югоизточната част на УПИ ХV, кв.14 по плана на гр.Карнобат.

АДВОКАТ А.: Поддържам предявената жалба, като уточняваме, че жалбоподателят не е собственик, нито ползвател на гараж на административния адрес посочен в обжалваната заповед. С нотариален акт за дарение на недвижим имот №187, том ІV, рег.2976, 545 от 01.07.2010 г. на нотариус Таньо Великов, жалбоподателят се е разпоредил с притежавания от него недвижим имот, апартамент находящ се на същия адрес, ведно с прилежащите идеални част от терена. От датата на прехвърляне К. не е собственик и ползвател на имота. Преди това с договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост от 25.05.2005г. сключен между община Карнобат и К., последният е придобил право на собственост върху описаните идеални части върху терена, но не е бил собственик на гаража, поставен през 1994г., което изрично уточнявам е във връзка с изложеното в жалбата, където е посочен само период и не е бил негов ползвател в целия период, считано от момента на поставяне. Моля да приемете като доказателство цитирания нотариален акт и договор за покупко-продажба, вкл. и заповед №219 от 27.04.2005г. на кмета на община Карнобат.

В залата ВЛИЗА за адвокат М. и представя пълномощно за ответника. Съдът запознава адвокат М. с процесуалните действия извършени до момента.

АДВОКАТ А.: Моля, също така да допуснете до разпит при режим на довеждане един свидетел, който да установи кога е бил поставен гаражът , дали той е поставен от жалбоподателя или друго лице и съответно дали жалбоподателят е бил негов ползвател.

АДВОКАТ М.: Оспорваме жалбата като представям писмено становище. Считаме, че заповедта е издадена от компетентен орган, против надлежен адресат - Красимир К., който е настоящ жалбоподател и според мен е възложител на строежа, включително и с оглед на така представените сега доказателства и твърдение за строителство през 1994г.. От значение е не собственикът към датата на издаване на заповедта, а адресат на заповедта по чл.225а от ЗУТ е този който е изградил незаконния строеж. Възложител по чл.162 от ЗУТ е собственикът, лицето с права и този който строи в имота. Видно е, че К. притежава и е притежавал идеални части от дворното място от 2005г., с които по-късно се е разпоредил, ведно с жилището в сградата, в полза на трето лице, но според нас не се оспорва, че гаражът е построен от него и лицето е надлежен адресат на заповедта. Няма издадени строителни книжа за гаража, не е предвиден по ПУП и макар и като посочена като гаражна клетка се касае за строеж по §5, т.38 от ДР на ЗУТ, за който са необходими строителни книжа. Като допълващо застрояване не е включен и във виза за застрояване, още повече ако е строен гаражът 1994 г., към този момент К. е нямал права върху терена, т.е не е могъл да строи в общинската собственост. Правя доказателствено искане за експертиза, тъй като се поддържат и твърдение, че е преместваем обект и с оглед доказателствената тежест за основанията за издаване по чл.225а, ал. 2, т. 2 от ЗУТ да се проучи дали гаражът е предвиден по ПУП. А и няма искане и за търпимост, т.е. ние сме изследвали търпимостта, но няма искане от лицето построило гаража за търпимост. Да се приемат представените писмени доказателства.

АДВОКАТ А.: Във връзка с изразеното становище, заявявам, че в жалбата и съобразно уточненията направени в днешното съдебно заседание не се съдържат твърдения за строителство на гаража, както и изграждането му от жалбоподателя. Напротив оспорили сме изрично, че гаражът, първо представлява строеж и на второ място твърденията, които сме изложили е че жалбоподателят не е бил никога собственик на гаража, не го е поставил и не е бил възложител на някакъв строеж, поради това не следва да носи отговорност, особено към настоящия момент когато не е вече собственик на съответните части, за да премахва посочения обект, който не е негова собственост. По искането за експертиза, предоставям на съда.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА при условията на довеждане искания от процесуалния представител на жалбоподателя един свидетел, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако допуснатия свидетел не бъде доведен в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставения в днешното съдебно заседание въпрос от адвокат М..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лв., вносими от ответника я в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Т.Ч., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2018г. от 11.00 ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: