ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,02.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори  октомври                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1009 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:140 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.К., редовно призован, се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Карнобат, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ч..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Т.Д.Ч. - г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

АДВОКАТ А.: Как установихте коя е процесната гаражна клетка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В югоизточната част на имота има поставени няколко гаража, като три са едропанелни, такъв е и процесния. За да установя кой от трите е на жалбоподателя беше необходимо да направя повторен оглед, за да мога да създам контакт с жалбоподателя, но не успях и затова от общината ми предоставиха ръчна скица, на която бяха отбелязани номерации и ползвателите на гаражите. От тази ръчна скица, която не е приложена към делото установих кой е процесният гараж. С жалбоподателя нито на място, нито по телефона, който ми беше даден не успях да направя контакт, за да потвърди, че това е неговия гараж.

АДВОКАТ А.: Съответства ли гаражът описан в заповедта на този по отношение на който се изготвили заключението си?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм в заключението, че процесния гараж е едропанелен, както е записан в констативния акт, а в заповедта е записано метален гараж, като може би това е техническа грешка.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ М.: Опишете гаража?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едропанелен стоманобетонен гараж. Представлява бетонова клетка с метални врати, като по размери малко не съответства на това записано в заповедта. На място съм записала, че е с размери 3,40м./5,50м., а в констативния акт е посочено 3м./5м. В констативния акт е записано правилно бетонна гаражна клетка.

АДВОКАТ М.: Вие го установихте кой е гаражът по работната скица предоставена от общината. Тази скица кога е правена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази скица е съставена когато са правени констативните актове на всички гаражи.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ А.: Оспорвам заключението само по отношение на правната част. Не е постановен такъв въпрос, но е от компетентността на съда да отговори това дали това е строеж и дали е допустим.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., като определя възнаграждение в размер на 200 лева, от които 150лева платими от внесения на депозит (л.44), и 50лева вносими от ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

АДВОКАТ А.: Моля да разпитате свидетеля, който е допуснат и се намира извън съдебната зала.

АДВОКАТ М.: Да се разпита допуснатия свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и се СНЕМА самоличността му, както следва:

С. И. Г. - г., български гражданин, семейна, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

АДВОКАТ А.: Къде живеете и от кога живеете там?

СВИДЕТЕЛЯТ : От 2006 година живея в гр. Карнобат, ул.Кирил Методий, бл.50, вх. А, ет.3, ап. 9.

АДВОКАТ А.: Познавате ли жалбоподателя К.К.? Познавате ли майка му? Жалбоподателят на този адрес ли живее, а майка му?

СВИДЕТЕЛЯТ: Жалбоподателят лично не съм го виждала от както аз живея там. Р. - майка му ми е съседка и живее в средния апартамент, като я познавам от момента в който съм се нанесла да живея там, а именно от 2006г. От майка му Р. знам, че се е оженил много млад. Бил е войник в Пловдив и след като се е уволнил се е оженил и отишъл в Първомай да живее. От Първомай е жена му.

АДВОКАТ А.: Виждали ли сте на адреса жалбоподателя. Има ли гараж той там?

СВИДЕТЕЛЯТ: Този човек не съм го виждала. Единствено само по име съм го чувала от майка му. Това което знам, е че на времето майка му е нямала право да има две жилища, затова се е водило на него и след това го е прехвърлил на майка си.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля снимка находяща се на л.46 от делото, част от заключението на вещото лице.

СВИДЕТЕЛЯТ: Този гараж не съм го виждала, не знам на кой е. Около блока има гаражи, но от снимката не мога да преценя къде е.

АДВОКАТ А.: Р. има ли гараж?

СВИДЕТЕЛЯТ: Р. не знам дали има гараж, тя е възрастна жена и въобще кола не кара

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите изцяло предявената жалба и отмените обжалваната заповед на кмета на община Карнобат. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени съображения.

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата и потвърдите като законосъобразна заповедта на кмета на община Карнобат. Представям писмена защита. Моля ни бъдат присъдени разноските, за което представям договор за правна помощ с фактура и превод на платеното възнаграждение, което е в минимален размер. Отбелязвам само, че несъответствието констатирано от вещото лице между описанието в заповедта като метална клетка и констативния акт, където е посочено действителното положение - стоманобетонова клетка с метални врати, може да се определи като ЯФГ, което не е основание и порок за отмяна по чл.146 от АПК, а се отстранява от самия орган. Още повече заповедта по чл.225а, ал.2 от ЗУТ, е издадена въз основа на констативния акт, който съдържа вярното и точно описание на разпоредения за премахване обект и според нас той е индивидуализиран точно. Подробни доводи съм изложил в писмената защита.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: