ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седемнадесети   октомври                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1009 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.З.Ж. - редовно  уведомен не се явява, представлява се от адв. М., редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ - редовно уведомен  се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

         Явява вещото лице М.Р.Г..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и възложена допълнителна съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9428/10.10.2016г., т.е. извън предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

АДВ.М.- Не възразявам да се изслуша заключението.

АДВ.А.-Също не възразявам да се изслуша.

Съдът сне  самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г. 68 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ Г.- Поддържам  изготвеното  от мен допълнително заключение.

АДВ.М.- Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.А.- Аз също нямам въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице и становищата   на страните

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по допълителната съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице М.Р.Г..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева от внесения по делото депозит.

Съдът ЗАДЪЛЖВА ответната страна да внесе допълнително 64.00/шестдесет и четири/ лева  за изплащане на пълното възнаграждение на вещото лице в 7-дневен срок.

АДВ.М.- Представям молба,  която  внасям в отговор на вашето указание, представям  и някои доказателства, които са в старото дело, но за удобство на съда ги представям отново. Представям молба от В.  З.Ж. и К. З.Ж. ***, протокол от съда и скицата, дадена в съда.

АДВ.А.- Оспорвам молбата, това е частен документ между съсобствениците на  парцела. Моля да не бъде приета като писмено доказателство по делото, от която   се установява  че има разни вписвания  номера и евентуално  подписи на лица, които не участват в настоящия спор.Дори не можем да приемем, че е частен писмен документ.Оспорвам,че молбата  е представена в Община Поморие.

АДВ.М. – Молбата я представям, за да докажем кога е бил построен процесният гараж.Внесена е  до председателя  на ОНС с вх.№ 94-В-149/05.11.1981 година, с която молба  двамата братя съобщават, че на  В.Ж. в е дадено разрешение да построи гараж с отделно помещение.Там казват, че двамата братя са строили  този обект.Тази молба е от 5.11.1981 година.В старото делото или отговор на Община Поморие,  прехвърлянето не е станало.

АДВ.А.- Процесуалният  представител на жалбоподотеля, самите те твърдят, че се касае за молба, с  която е искано някакво разрешение, което е не е   реализирано  и тази молба не може да се приеме като такава, която евентуално  като писмено доказателство се установява дата на издадено строително разрешение тъй като  тя няма реквизити нито на писмен, нито на частен документ.Ако се приеме,  че е частен то има  подписи на лице, което не участва в процеса.Има влязъл в сила съдебен акт, който фиксира годината на построяване и приема кой е собственик и каква  е площта на този гараж.Това съдебно решение се ползва със силата на  присъдено нещо.Уточнявам, че К. З.Ж. не е страна в настоящето  дело. Фактически остава една молба с  волеизявление. Ако действително има такава входирана молба и процесуалния представител да я ползва  за писмено доказателство,  можеше да се види дали има такава входирана  молба в общината.

АДВ.М.-Искам да уточня, че в молбата съм посочила три документа, които следва   да бъдат приети като доказателство -под №1, 2 и 3.Желая да се приеме по делото документа  под №1 – молба на В.З.Ж. и  К. З.Ж., останалите са приложени по делото.

Съдът намира, че представената  в днешното съдебно заседание молба има отношение  към предмета  на настоящето дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представеното писмено доказателство-  молба от В.Ж. и К. Ж., представена  с вх.№ 94-В-149/05.11.1981 година.

АДВ.М.-Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.А. - Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.М. - Моля да  уважите жалбата, като постановите решение, с което да отмените заповед № РД-16-1069/30.10.2014 година от на Кмета на Община Поморие като незаконосъобразна  и постановена при съществени нарушения на процесуалните  правила.Моля за срок за подробна писмена защита.Представям списък на разноските.

АДВ.А.- Оспорвам размера на адвокатското възнаграждение, като прекомерен. От името на Община Поморие моля да постановите, с което да оставите в сила заповедта.Към делото е приложено решение №92 / 18.07.2012 година по гражданско  дело №341/2011  година на Районен съд гр.Поморие, влязъло  в сила, с което се приема, че жалбоподателя е собственик на гараж с площ 24 кв.м. С оглед извършените  по делото експертизи се установи,  че не е налице тази площ, която Община Поморие приема, че се касае за допълнително застрояване, извън указаното застроително петно за гараж  и евентуално  вътрешно преустройство след това пристрояване. Моля за възможност за писмено становище.

АДВ.М. -  Тъй като колежката многократно се позовава на това решение, с това по  това дело  по силата на това решение  е признато правото на собственост на В.Ж. по отношение  на К. Ж. върху гараж от 24 кв.м.  и последния е осъден да предаде  владението на южната стая. Ще коментирам в писмената защита по отношение  на това решение.

Съдът определя 10 дневен  срок за представяне  на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: