ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и  седми юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1009 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.З.Ж. - редовно и своевременно уведомен, се явява адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие - редовно уведомени своевременно уведомен, се явява адв. А. с представено по делото пълномощно.

         Явява вещото лице инж. С.И..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано след отмяна на решение № 1729/16.11.2015г., постановено по адм.дело № 2369/2014г. на Административен съдБургас.

Производството по адм.дело № 2369/2014г. на БАС е образувано по жалба на В.З.Ж. *** против Заповед № РД-16-1069/30.10.2014г. на кмета на община Поморие, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж: „Преустройство на съществуващ гараж с площ 24 кв.м.“, находящ се в северозападната част на УПИ VII-1504, кв.107 по плана на гр. Поморие, с административен адресул.Места“ № 9, извършен от В.З.Ж..

Постановеното по делото решение на Административен съд гр. Бургас № 1729/16.11.2015г. е отменено с решение № 5675/12.05.2016г., по адм. дело № 241/2016г. на ВАС и делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на Административен съд гр.Бургас.

Указва на жалбоподателя, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на жалбоподателя, че следва да представи  доказателства досежно времето на извършване на постройката, с оглед установяване наличието на търпимост на строежа.

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.М.- Поддържам жалбата.

АДВ.А.- Оспорваме жалбата.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- техническа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№ 6308/17.06.2016 г., т.е. в законоустановения срок посочен в чл.199 от ГПК,вр с чл.144 от АПК.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.Ж.И. 59г., българин, български гражданин, неосъждан, висше образование, специалност „ПГС”, без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещо лице И.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение в настоящето заседание.

АДВ.М. - Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА АДВ.А. – Вещото лице добре е цитирало няколко разпоредби в заключението си,   в една от тези разпоредби е цитирал, че в дворищнорегулационните  парцели могат да се изграждат сгради, постройки,  и съоръжения на допълващи застрояване  за стопански и  обслужващи дейности.  Тук пише,  че може да се изгради  допълващо застрояване, гаража какво е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.- Гаражът  е допълващо застрояване.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Посочено е, че става въз основа на разпоредба от 1998 година. Липсва информация, каква е разпоредбата за 1981 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. -  ЗТСУ към 1981 година.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - За сега се установи,  че има разпоредба от 1998 година за този вид строителство, въз основа на скица за проектиране. Вие видяхте ли скицата за проектиране, по тази разпоредба на чл.112  видяхте ли тази скица за проектиране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - Това е скицата, която е приложена по делото.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Отговоря ли скицата за проектиране, която сочите, отговаря ли на нормата на чл.220, ал.2, т.2?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - Да, скицата съдържа размери на строителното петно на сградата за допълващо  застрояване. Имаме отстояние  от 4.5 метра от  основната сграда и имаме размери. Не съм запознат с чл.220. На скицата разрешение за проектиране  има размери- дължина, широчина, коти няма. Гараж по типов проект- това е предмета на застрояването.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Видяхте ли строителното разрешение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. – Строителното разрешение не съм го видял, няма го по делото  няма го и в общината.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Пише ли, че и склад е разрешено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - Строителното разрешение  не са строителни книжа.

ВЪПРОС НА АДВ.А. – В това разрешение пише  да построи гараж,  така както е посочено само за гараж ли се отнася с площ 27 кв.м.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. – Да.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Касае  се за строителство  от 1981 година, така както  вие сте извършили СТЕ по плана от 1968 година няма заснет такъв строеж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - Има го, тука на скицата  е нанесен, като е допълнено с  молив.

ВЪПРОС НА АДВ.А. – Това, което е допълнено от плана  от 1968 г.,  съответства  ли на петното  от 1981 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - За мен има идентичност на петната по визата за проектиране  и това, което  е от 1968 година, има идентичност като графика.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Има ли извън строителното  разрешение допълнително  застрояване в този гараж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - В процеса на предното административно  дело съм казал, че има извършено  преустройство- допълнителна тоалетна, която се явява в застроения обем на гаража. И съм твърдял, че има разлика в площите спрямо това, което има по строително разрешение и по съдебни решения за собственост.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Съобразно тази констатация част от южната стая е допълнителен обем. Вярно ли е това, че има площ от 4.90 кв.м. която е допълнителна площ към тази с 24 кв.м. гараж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. – Да, вярно е.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Като имаме допълнителен  обем, как съществува  идентичност на петното по плана  от 1968 година.Да обясни вещото лице тази допълнителна  площ кога се е появила в плана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - В процесът  на изготвяне на предните експертизи,  когато и съм извършил  конкретни замервания  съм установил  разлика на площите по строително разрешение и тази в момента на измерването и това  съм цитирал. Площите съм ги изчислявал на базата на измерването си. Площите по стария план и настоящия  не съм  ги измервал с линийка, защото считам, че няма да ми даде точната квадратура.

АДВ.А. – Нямам други  въпроси.

АДВ.М.- Колежката измества предмета, нашия  предмет е така нареченото преустройство на гаража. В строителното разрешение точно е записано,  че се разрешава гараж със складово помещение от площ 27 кв.м. Измества се предмета на спора.

ВЪПРОС НА АДВ.А. -По делото е приложен констативен акт №18 тази, вещото лице признава ли,  така ли изглежда  имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - Тука е нанесена и  лятна кухня, съборена  е пристройката на лятната кухня по приложение №1 към акт 18 от 11.09.2014 години,където  1 е  гараж, 2  е южна стая и 3 е тоалетна.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Южната стая съборена  ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. -Не.

АДВ.А. - Оспорвам изцяло  експертното заключение,  не  се е  произнесъл  дали строежа е бил допустим по действащия ПУП и по правилата и нормативите  действали по време на извършването му, защото в заключението е цитирал норми, действащи към 1998 година, както и такива от 2003 година. По делото има данни съобразно твърденията на жалбоподателя,  че това строителство  е извършено през 1981 година. Никъде в заключението на вещото лице не е посочен този момент на изграждане и допустимостта на тази сграда и съобразно действащи планове. Освен това, тъй като не сме имали възможност да поставим задача  моля  да бъде допусната нова СТЕ от ново вещо лице  като  новото вещо лице  съответно  проследи  заснетите строителни  петна по плановете от 1968 година,  и  действащия  план от 1988 година и съпостави с констативния протокол на Община Поморие  акт №18 от 2014 година, има скица с нанесено петно, така както изглежда в момента. Като се проследят тези два действащи плана и тази скица да се установи дали има промяна в петното, да се направи справка има ли скица за проектиране №121/ 11.03.1981 година в  Община Поморие. Издадена ли е тя съобразно действащите нормативни  актове и съдържа ли необходимите  реквизити. Да се извърши справка съществували строително разрешение под №14 от 11.03.1981 година по съответните  книги за вписване  на такива разрешения, на този номер и с такава дата  и тогава да се произнесе  вещо лице за допустимостта на сградата,  съобразно действащите планове, действали по време на извършването им. Има ли различия на петната, има  ли допълващо застрояване,  което касае не строителството на гаража, а преустройство на гараж  с допълващо застрояване  в резултат,  на което се променя  и типа и предназначението на сградата. Нарушени ли са отстоянията до страничната регулационни линия?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И. - Не е вярно, че не съм се произнесъл по отношение  на допустимостта на строежа, спрямо ЗТСУ  и правилника за прилагане. Считам, че това е действащ член и към момента на строителство.Цитирал съм на база скица от 1981 година и строително разрешение към 1981 година. Не мога да дам отговор на поставените задачи. Считам, че геодезическо заснемане ще даде отговор на поставените задачи.

Съдът намира, че представеното по делото заключение  по назначената съдебно-техническа експертиза  следва да бъде прието  по делото, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото изготвеното заключение по допуснатата  и назначена съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. С.Ж.И..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице в размер на 300.00/триста/ лева,  от внесения по делото депозит.

Съдът намира, че искането за назначаването на нова съдебно-техническа  експертиза по делото, която да отговори на  поставените в днешното съдебно  заседание  въпроси от страна на процесуалния  представител на ответника е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ , която даде отговор на поставените от адв.А. въпроси.

Съдът определя 5-дневен  срок за представяне   по делото на въпросите,  поставени от адв.А. към новоназначената СТЕ в писмен вид, като в същия срок следва да бъде внесен депозит за изплащане на възнаграждение за вещото лице в размер на 300.00/триста/ лева.

След представяне на въпросите в писмен вид и внасяне на депозита  ще бъде назначено и вещото лице, като указва на ответника да предложи каква специалност следва да има  вещото лице, съобразно поставените от него въпроси.

Съдът  дава възможност на жалбоподателя в  3-дневен срок след представяне  на писмени въпроси  да постави евентуално допълнителни  въпроси към вещото лице по новоназначената СТЕ, като в случай, че постави такива следва да внесе  депозит в размер на 100.00/сто/ лева в посочения срок.

АДВ.М.- Господин съдия, водя двама свидетели, които могат да установят кога е извършено строителството и осъществявано ли  е преустройство в този обект.

АДВ.А. – Считам, че не следва  да бъде уважавано искането, тъй като на жалобоподателя  беше дадена тази възможност и беше разпитана госпожата, която е в залата, че жилищната сграда е построена  през 1981 година и от тогава не е  променяна.

АДВ.М. -Дадено е указание  да съберем допълнителни  доказателства. Моля  да разпитаме двамата свидетели, които водим.

Съдът намира за основателно да бъде допуснат до разпит по делото един свидетел, който да установи  твърдените от процесуалния  представител  на жалбоподателя обстоятелства, по негово преценка от водените от него свидетели.

ДОПУСКА до разпит като свидетел Н.Д.Д., на когото  съдът сне самоличност, както следва:

Н.Д.Д.- ЕГН**********, българин, български гражданин, неосъждан, със  средно образование , без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава  да говори истината.

Съдът пристъпи  към разпит на свидетеля.

ВЪПРОС НА АДВ.М.- Знаете ли за какъв обект става дума?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.-Знам го много добре, по едно и също време през 1981 година започнахме строителство с В.. Присъствах при заливането на основите и плочата. Строежът беше гараж и малко помещение, в което живееше майка му, докато почине. Под една плоча е всичко. Съществува си строежа, няма промяна, както си е било и сега е така.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Има ли извършени  промени?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Не, както е сега.

ВЪПРОС НА АДВ.А. -Имаше ли изместване на южната страна на гаража?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Не, няма. Аз живея през две къщи, гаража е самостоятелен, от северната страна на границата комшията му има друг гараж. Не знам за разрешение. Представлява един правоъгълник, който е 4,50 метра широк и може би към 6.00метра дълго.

ВЪПРОС НА АДВ.А. - Има ли тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.-  Има, където  живееше майка му.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Д..

Съдът намира, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.09.2016 година от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:18 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: