ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети септември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1009 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.З.Ж. - редовно  уведомен не се явява, представлява се от адв. М., редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие - редовно уведомен  се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

         Явява вещото лице М.Р.Г..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и възложена съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 8639/12.09.2016г., т.е. извън предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

АДВ.М.- Не възразявам да се изслуша заключението

АДВ.А.-Също не възразявам да се изслуша.

Съдът сне  самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г. 68 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ Г.- Поддържам  изготвеното  от мен заключение.

АДВ.М.- Нямам въпроси към вещото лице

Въпрос на АДВ.А.- Имам въпроси към вещото лице. С оглед отменителното касационно решение е възложено, че е наложително да се изследва допустимостта  и търпимостта на строителство. По делото няма строителни книжа, има ксерокопие  на  от 1981 година, в последствие има влязло в сила съдебно решение №92/18.07.2012 година на по гражданско  дело №341/2011 година по описа на Поморийски районен съд, с което решение е прието, че гаража е с площ 24 кв.м. със сила на присъдено нещо и от тук се получава, че една част от застрояването  е незаконно строителство. Това налага да се изследва търпимостта. Вещото лице  е изследвало допустимостта, съгласно на чл.97 от Наредба №5. Искам да попитам вещото лице запознала  ли се с кварталната разработка за застрояване към момента на построяване 1981 година и предвидено ли по тази план калканното  застрояване  или да е  извършено строителство  на отстояние от три метра.

ВЕЩО ЛИЦЕ Г. – Направих  справка в архива на отдел ТСУ при Община Поморие, както и  в общия архив и както съм отразила в заключението  строителни книжа  не са съхранени, не можаха да ми се предоставят, не знам каква е кварталната разработка  и не мога да кажа как е одобрен проекта  и  каква кварталната разработка.

АДВ.А. – Искам да отбележа, квартална разработка има, действаща към 1981 година.

АДВ.М.- Колежката  говори по същество. В  кориците  на делото има документ - разрешение за проектиране на гаража по типов проект, съгласно кварталната  разработка. Има го в делото, въпроса е дали  не познаваме документите. Това е в делото.

АДВ.А. – Господин съдия, ще имам допълнителна задача за тази квартална разработка. С оглед на  обстоятелството, че следва да се изследва допустимостта на това строителство ще моля вещото лице  да се запознае с кварталната разработка на гр.Поморие на процесния имот, за да установи какво застрояване е предвидено за гаража, с отстояние или на самата регулационна  линия. Това определя доколко  е допустимо,  съобразно  действащите правила и норми.

АДВ.М.-Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ.А. - Да се приеме заключението.

Съдът след като изслуша  изразените от процесуалните представители  на страните становища

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза,  изготвена от вещото лице М.  Р.  Г..

Да се ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева от внесения по делото депозит.

Съдът ЗАДЪЛЖАВА  в 7- дневен  срок от днес ответната  страна да внесе сумата от 57.00/петдесет и седем/ лева за доплащане  възнаграждението на вещото лице.

АДВ.М. – Относно искането за допълнителна експертиза считам, че отговор на този въпрос вече са дали вещите лица при първото  разглеждане на делото  и според мен и това  заключение  дава отговор на въпроса. Прекалено се удължа процеса.

Съдът намира  направеното искане за допускане по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА И ВЪЗЛАГА   по дело допълнителна съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която да отговори на поставения  в днешното съдебно заседание  въпрос  от срана на процесуалния  представител  на ответната страна. 

НАЗНАЧАВА  за експерт  М.Р.Г..

Съдът ОПРЕДЕЛЯ  депозит в размер на 100.00/сто/ лева, вносим в 7- дневен срок от страна на ответника, поискал допълнителна съдебно-техническа експертиза.

След внасяне на определения депозит  делото да бъде предоставено на вещото лице  за изготвяне на  допълнителната съдебно-техническа експертиза.

АДВ.М.- Водим свидетел, който беше допуснат до разпит в режим на довеждане  и моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

Съдът въведе в съдебна зала водения свидетел, на когото сне самоличност,  както следва:

Х.С.К. –На  69 години,   българка, български гражданин, неосъждана, със средно специално образование, съседи с жалбоподателя.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори  истината

Въпрос на АДВ.М.- Знаете ли за какво водим делото, знаете ли в двора на В. каква постройка има?

Свидетелката К.  – Зная, откакто е построен гаража няма никакви промени, под едни покрив е цялото, освен гаража има склад. Нищо друго няма.

Въпрос на АДВ.М. - Тоалетната за какво се използва?

Свидетелката К.  - Майка му се разболя и тя беше там. Това помещение беше пристроено, поправям се пригодено за гледане на майката на В., защото беше болна. Гаражът  е пригоден за място за живеене.

Въпрос на АДВ.А.- Каква е формата на тази сграда?

Свидетелката К.  -Правоъгълна. Доколкото си спомням имаше чупка от едната страна.

АДВ.А. – Господин съдия,  възразявам  на направеното допълнение към  отговора , защото  същата  пояснява,  след  забележката на адвокат М..

Въпрос на АДВ.А. - Има ли в тази сграда  гараж?

Свидетелката К.  - Този гараж е 27 кв.м.,  в момента сградата се използва за складово помещение,  в момента никой не живее там.

Въпрос на АДВ.А. - Да сте влизали вътре госпожо?

Свидетелката К.  - Аз съм влизала за много неща там.

Въпрос на АДВ.А.- Кой  ви каза, че е 27 кв.м?

Свидетелката К.-Подсказване, от разговори със съседите.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2016 година 11.00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Да се уведомени  вещото лице М.Р.Г. след внасяне на депозита.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: