ПРОТОКОЛ

 

       

Година 2010, 31.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тридесет и първи май                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1009 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.П.П. и Х.П.К., редовно уведомени, се явяват лично и с адв. А., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Царево, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионална дирекция по горите гр. Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНЕ К.В.Л., П.В.Т., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице Д.С.

 

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

ДИМИТРИНА С.С. – 43 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Вещото лице при изготвяне на своята експертиза дали е взело предвид координатните точки и по-точно Х-координата по АДС № 456/22.03.1999 г., тъй като посочените там координатни точки започват с цифрите 46? Координатните точки на концесията и моята доверителка започват с цифрите 45, което сочи разлика  в източна посока, която е от 100 км разлика. Не виждам да е отразено в заключението и скицата на вещото лице, тоест това отклонение от 100 км не е отразено в заключението.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нанесените координати върху скицата са извадка от кадастралната карта на с. Резово и върху тях съм нанесла координатите от акта за държавна собственост. Разликата между координатите изписани в акт за държавна собственост и тези от концесията, намирам за груба грешка, която е техническа грешка при изписване на цифрата при концесията, а именно, че вместо 45 е следвало да се изпише 46. Нанасяйки координатите с начална цифра 45 въобще няма да достигна до координатите в землището на с. Резово. За мен това е груба грешка, която е получена при преписване или при копиране, или по някакъв друг начин. Тя се получава от последните цифри на координатите там, където те са в метри. Нанасяйки координатите по АДС аз съм сигурна, че съм на същото място. По същият начин са нанесени в кадастралната карта на с. Резово. Имотът е абсолютно идентичен по координатите в АДС и по начина, по който е нанесен в кадастралната карта. Същите координати са записани в координатния регистър на концесията с разликата цифра 5 и 6, което уточних, че е груба грешка.

 

АДВ. А.: Считам, че вещото лице в настоящото изложение установи разликата между двете цифри, но допусна грешка при обяснението при тази разлика, като в тази връзка представям отново АДС №  456 и извлечението на координатните точки за имота на моята доверителка, които са с цифри 45, които ние считаме за верни. Тоест, ние твърдим, че грешката е в координатата 46, а не в координата 45 както твърди вещото лице. Вещото лице да каже ако се спазят координатите по АДС, къде би попаднал имота по АДС, в морето ли би попаднал?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В изложеното преди малко пред Вас съм объркала координатите по АДС и по концесия. Координатите 45 са по концесия по кадастралната карта, а 46 са по АДС. Грешката в изписването 5 и 6 е не в концесионния договор, а в акта. Продължавам да твърдя, че това обаче е груба грешка. Ако верните координати са с цифрата 46, имотът по АДС  би попаднал в северна посока.

         Уточнявам, че при тази грешка имотът би се изместил със 100 км и никой геодезист не би го нанесъл по този начин със 100 км разлика.

        

         АДВ. А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, като взе предвид изготвеното експертно заключение от вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице, на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 250 лв., 200 лв. от които следва да се изплатят от внесения депозит, като разликата от 50 лв. е заплатена в днешно съдебно заседание.

 

         АДВ. А.: Моля да бъдат приети представените от мен писмени доказателства, представляващи копие от АДС № 456/22.03.1999 г. и списък на координатите на имота на моите доверители. Други доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от адв. А. писмени доказателства, представляващи копие на АДС № 456/22.03.1999 г., както и списък на координатите на имота на жалбоподателите.

        

         Като взе  предвид, че няма да бъдат ангажирани други доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         Дава ход на делото по същество:

 

         АДВ. А.: Моля да уважите жалбата на моите доверители и да обявите за нищожна заповед № РД-18-51/24.08.2006 г. на Изпълнителен директор на АГКК гр. София относно отразяване в кадастралната карта и кадастралния регистър имота на моите доверители с идентификатор 62459.15.3 с действителната му площ и граници такива, каквито са те по плана за земеразделяне на с. Резово с № 015003 и да задължите административният орган да извърши корекции. Моля за разноски по делото за тази инстанция.

 Ще представя в посочен от Вас срок писмена защита.

 

         Съдът ДАВА 14-дневен срок на пълномощника на жалбоподателите за представяне на писмени бележки, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: