ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1008 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ по оспорването Кмет на Община Карнобат, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете като доказателство нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, от който се установява към коя дата жалбоподателят е придобил имот на административен адрес, посочен в заповедта.

Заявяваме, че към този момент, а това е 12.12.2005 г., процесният гараж е бил поставен в дворното място, в което е изградена жилищна кооперация. В същия има около 19 броя метални гаражи и клетки, които към този момент всички са били поставени.

Във връзка с уточненията в жалбата, където посочваме един по-голям период, уточнявам, че същият е бил поставен в началото на 1995 г. и за установяване на тези обстоятелства моля да допуснете при режим на довеждане един свидетел, който да установи тези обстоятелства.

В жалбата изрично сме посочили, че оспорваме, че е строеж.

Моля да ми дадете възможност да разговарям за клиента, тъй като се касае за плащане на допълнителни разноски и да ми предоставите възможност да поставя задачи към експертизата, в случай че служебно не сте поставили такива.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание заверен препис от нотариален акт № 6/2005 г.

Що се касае до искането за събиране на гласни доказателства съдът ще се произнесе по него след като с нарочна писмена молба бъде посочено лицето, което страната желае да бъде разпитано в качеството на свидетел. Наред с това в същата молба страната следва да формулира и евентуални въпроси, в случай че желае да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, предвид направеното оспорване относно характеристиките на обекта, предмет на обжалвания акт.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание заверен препис от нотариален акт № 6/2005 г.

УКАЗВА на жалбоподателя, чрез пълномощника му, че следва в 7- дневен срок от днес с писмена молба да конкретизира искането си за събиране на гласни доказателства и евентуално да формулира въпроси към експертизата, в случай че желае допускането на такава.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.09.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: