ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1008 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА по оспорването Кмет на Община Карнобат, редовно уведомен, се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице инж. Т.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА писмена защита, постъпила от процесуалния представител на ответника, придружена с договор за правна помощ и документ, удостоверяващ плащане на договорено възнаграждение. С писмената молба, освен становище по същество на спора се иска и присъждане на разноски.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

Т.Д.Ч. - *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ А.: Колко гаражни клетки има поставени в този поземлен имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Записала съм в експертизата колко гаражни клетки има и съм показала и на чертежа.

АДВОКАТ А.: Има ли други гаражни клетки с размерите като процесната?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Да, има други със същите показатели и размери, като тези две, които са поставени по уличната регулация, и са абсолютно еднакви.

АДВОКАТ А.: Коя е клетката на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: За съжаление не можах да се срещна с жалбоподателя, затова използвах наличната скица, направена от служителите на общината в хода на проверката.

АДВОКАТ А.: Твърдим, че такъв гараж не е поставен. Тъй като в преписката няма скица, затова задавам този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Използвала съм скица, която е ръчна за вътрешно ползване.

АДВОКАТ А.: По преписката липсва такава скица.

С уточнителна молба в първото съдебно заседание твърдим, че такъв гараж не е поставен от жалбоподателя. Той нито ползва гаражна клетка, нито е възложител на строежа и в тази връзка оспорвам както, че това е гаражът, а така също и някой друг от тези, разположени там.

В заповедта по същия начин не е конкретизиран гаражът. В южната част кой от двата гаража е, в общината не е ясно. Аз не мога да кажа дали гаражът, който е описан от общината, че не е той, като не е ясно за кой гараж е издадена заповедта. Не е обозначен с местоположение, граници, отстояния от съседен гараж и не мога да преценя.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: В северозападната част има два  еднакви гаража и тези гаражи са с абсолютно еднакви параметри и конструкция.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ М.: Този гараж, който обследвате, в северозападната част на имота ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Да, в северозападната част на уличната регулация. Показателите, които са в заповедта, отговарят и за двата гаража, обаче кой от двата е, трябваше да се ориентирам по ръчната скица, предоставена ми от общината, която не е представена по делото.

АДВОКАТ М.: Това заснемане ли е от общината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Заснемане е. Съвсем ръчна скица, която е изработена когато са правили констатациите и в нея гаражите са записани като номера и има легенда на кои ползватели са гаражите.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ А.: Кога е съставена тази скица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Скицата е съставена когато са правени констатациите за всички гаражи в поземления имот. Тя е за вътрешно ползване, не е официална. Направих опит да осъществя контакт с жалбоподателя когато отидох на оглед, отделно по телефона, който ми бе предоставен, няколко пъти се мъчих да се свържа да потвърди, но никой не отговори.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам заключението на вещото лице по отношение на правните изводи във връзка със законността на строежа. Възражения по техническата част нямам.

АДВОКАТ М.: Да се приеме заключението като обхващащо поставените въпроси компетентно.

Да ми се даде възможност да попълня административната преписка със съставената в хода на издаването на заповедта скица общо заснемане на гаражите в процесния имот.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Ч..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

Адвокат М. напусна залата.

 

АДВОКАТ А.: Моля да извършите разпит на допуснатата в качеството на свидетел Р.В.П., която водим.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водената от жалбоподателя свидетелка, като снема самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

 

Р.В.П. – 70 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА П. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Аз живея на ***. С жалбоподателя сме съседи, живеем на един етаж. С.Г. купи апартамента или 2005 г., или 2006 г.

Към този момент има поставени гаражни клетки. От 1995 г. до 1997г. около блока бяха поставени гаражни клетки, над 20, но не ги знам точно колко са. Не знам кой ги постави тези клетки. Не знам и кой ги ползва.С. мисля, че има кола, защото съм го виждала пред входа да спира. Не съм го виждала да прибира колата в някоя гаражна клетка. Не мога да кажа дали ползва или не ползва гаражна клетка.

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът освободи свидетелката П..

 

СЪДЪТ намира, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи скицата, ползвана от вещото лице за индивидуализиране на обекта, съставена в хода на административното производство по установяване законността на обекта, предмет на оспорената заповед.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи скицата, ползвана от вещото лице за индивидуализиране на обекта, съставена в хода на административното производство по установяване законността на обекта, предмет на оспорената заповед.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.10.2018 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: