ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

        № …………….                    дата 06 юли 2012 год.                гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в закрито заседание на 04 юли 2012 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………………..

Прокурор:…………………………..

 

разгледа адм. дело № 1008 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от “Градоустройство Главпроект” ООД, гр.София против Акт за установяване на задължение № 84/22.12.2011г., издаден от старши експерт “Ревизии” при община Приморско.

            Жалбоподателят посочва, че актът е обжалван по административен ред пред кмета на община Приморско, който в предвидения срок не се е произнесъл, което е възприето като мълчаливо потвърждение на издадения акт.

            Съдът е изискал доказателства за оспорването на акта по административен ред, което е процесуална предпоставка за обжалването по съдебен ред – арг. чл.4, ал.1 от ЗМДТ, във вр. с чл.144, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.156, ал.2 от ДОПК. В тази връзка, по делото е представена жалба подадена от дружеството чрез Дирекция “Местни данъци и такси” при община Приморско до кмета на общината вх. № 0031/20.01.2012г. Няма данни по тази жалба да е последвало произнасяне от този административен орган.

            При тези фактически данни следва да се приеме, че не е проведена задължителната процедура по оспорване по административен ред, тъй като търговското дружество е подало жалба до некомпетентен горестоящ административен орган. Не е бил сезиран компетентният за това произнасяне горестоящ административен орган, който в случаите на установяване на задължение по декларация по чл.107 от ДОПК, каквато е настоящата хипотеза, е ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община, който в това производство  има правомощия на териториален директор на Националната агенция за приходите – чл.4, ал.5, предл. 2-ро от ЗМДТ, във вр. с чл.107, ал.4 от ДОПК. Кметът на общината е компетентен горестоящ орган в производствата по установяване на публични задължения единствено в случаите, когато задължението е установено с издаден ревизионен акт от орган по приходите в общината – арг. чл.4, ал.5, предл. 1-во, във вр. с чл.108, ал. 1, във вр. с чл.152, ал.2 от ДОПК.

В глава четиринадесета от ДОПК са регламентирани способите за установяване на данъци и задължителните осигурителни вноски, като от тях за местните данъци и такси са приложими два способа: предварително установяване, което се осъществява с акт за установяване на задължение по данни от декларация /АУЗД/ по чл. 107, ал. 3 ДОПК и установяване, което се осъществява с ревизионен акт по чл. 108 ДОПК. В конкретния случай се касае до определяне на задължение на такса битови отпадъци по реда на чл. 107, ал. 3 ДОПК. В 107, ал. 4 ДОПК е предвидено, че актът за установяване на задължение по декларация може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция. Както се посочи по-горе, в производствата по чл. 4, ал. 1 ЗМДТ, вр. чл. 9б ЗМДТ, сред които е и производството по установяване на задължение за такса за битови отпадъци като вид местна такса, ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община осъществява функциите на териториален директор на НАП. Това означава, че при обжалването на АУЗД за такса битови отпадъци по административен ред компетентен орган да разгледа жалбата е ръководителят на звеното за местни приходи при съответната община.

Следва административната преписка да бъде изпратена за разглеждане от компетентния горестоящ административен орган и след приключване на тази процедура жалбоподателят може да упражни правото си на жалба пред настоящия съд.

На основание изложените мотиви, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Градоустройство Главпроект” ООД, гр.София против Акт за установяване на задължение № 84/22.12.2011г., издаден от старши експерт “Ревизии” при община Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1008/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА административната преписка за разглеждане от ръководителя на звеното за местни приходи при община Приморско и произнасяне по жалба вх. № 0031/20.01.2012г. на “Градоустройство Главпроект” ООД, гр.София против Акт за установяване на задължение № 84/22.12.2011г., издаден от старши експерт “Ревизии” при община Приморско.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: