ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 01.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

КНАХ   дело    номер    1008    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

Касаторът – Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Д., представя пълномощно

Ответникът – Т.П.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с представено пълномощно от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

         СТРАНИТЕ И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

         Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. -  Поддържам касационната жалба. Нямаме искания по доказателствата.

АДВОКАТ К. – Оспорвам касационната жалба изцяло, като неоснователна. Нямам доказателствени искания

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Поради липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания:

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно постановеното от Бургаския районен съд решение. Считаме, че същото е постановено като не са взети предвид всички гласни и писмени доказателства събрани по делото. При постановяване на решението си съдът не е направил задълбочено разследване, като е приел, че не се доказва по категоричен начин произхода на животното. Този извод на съда е неправилен съобразно всички представени доказателства. Моля да бъде постановено решение, с което да бъде отменено решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно.

АДВОКАТ К. – Моля Ви да постановите решение, с което да оставите в сила обжалваното решение на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно по следните съображения: Считам, че неоснователно е наведено възражение в жалбата на Държавното ловно стопанство, че решението на съда е постановено единствено въз основа на проведената по делото експертиза и, че не е направен анализ на събраните доказателства по делото. Считам, че описаната в акта фактическа обстановка не е установена по безспорен начин. Също така тя се разминава с отразената правна квалификация. Разгледани доказателствата както по отделно така и в тяхната съвкупност, също така от свидетелските показания и приетата експертиза не е налице съставомерност на нарушението и не би следвало да се ангажира отговорността на Т.. Пред първа инстанция най-вече следваше да се докаже от наказващият орган, че убитото животно е обект на лов, т.е. животното е дивеч по чл.5 от ЗЛОД или не е предмет на лов съгласно чл.5 , т.е. не представлява дива свиня, поради това считам, че решението на първоинстанционния съд е законосъобразно.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. За да постанови оспорения съдебен акт Бургаския районен съд  е приел, че в хода на развилото пред него производство не са събрани безспорни и категорични доказателства за това какъв е видът на убитото животно, същото диво ли е такова или не е. Не споделям мотивите на Бургаския районен съд, че доказателства в подкрепа на тезата, че животното е диво липсват. От разпитаните свидетели - служители на ДЛС  същите по категоричен начин са заявили, че убитото животно е дива свиня, а единият от тези свидетели прави сравнително-обстоен анализ на характерните белези на дивата и питомната свиня и съответно и на полудивата такава. Като от там ясно може да се направи извод, че белезите по установеното убито животно не съответстват на белезите на полудивото животно, в това число дължината на косъма, цвета на косъма, дължината на муцуната, характерни белези, които се срещат при полудивите екземпляри. По допусната експертиза вещото лице не дава яснота по основният въпрос. В заключението си вещото лице е приел, че по дължината на косъма не може да се приеме, че животното е диво или полудиво. Моля да отмените решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно и да потвърдите наказателното постановление, алтернативно ще Ви моля да приемете, че фактическата обстановка не е достатъчно изяснена, и да постановите съдебен акт, с който да отмените първоинстанционния акт и да върнете делото за ново разглеждане и да бъдат събрани нови доказателства, а именно допускане на зооекспертиза, която да установи вида на животното. От материалите по делото се вижда, че първоинстанционния съд е допуснал извършването на такава експертиза, но предвид отказа на две вещи лица, съдът се е отказал от извършването й, но липсва нарочно определение, с което да е отменено. С оглед на горното ще моля да постановите Вашият съдебен акт,  с който да отмените решението на Бургаския районен съд.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К. – Ще моля да обърнете внимание, че още в хода на образуването на административнонаказателно производство се установява, че това животно не е диво, това доказателство е било известно и административният орган и не е доказал противното, и не е искал експертиза по делото. Отделно от това от анализа на свидетелските показания може да се направи извод, че описаната обстановка от заинтересованите свидетели, имам предвид външното описания на животното, имам предвид най-вече външните белези на животното не отговарят на белезите на диво животно. В този район има животни на свободна паша. Моля да не се връща делото за ново разглеждане на първата инстанция.

РЕПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.– Господин нарушителят е част от група лица, с които имаме  дела в Районен съд. Не се направи възражение относно произхода на животното, тъй като едновременно с залавянето на нарушителите са присъствали органите на полицията. След това прасето беше представено, докарано до ловното стопанство, където му е направен обстоен преглед както по външни белези, така и за да се открие куршума, с който е отстреляно. Колегата, който е присъствал при залавянето на нарушителите и е извършил огледа на животното това е инж. С.К., който е магистър по ловно стопанство, а другите служители са с дългогодишен стаж като горски надзиратели, и в своите писмени и устни показания установиха произхода на животното по категоричен начин. Произхода на животното може да се установява не само по начина, по който е извършено по делото, но и по други външни белези.

 

         Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: