ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1007 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:38 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Р.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. А., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Карнобат, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от М.Р.М. против Заповед № РД-265/19.03.2018 г. на кмета Община Карнобат, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж – „метална гаражна клетка“, разположена в югозападната чат на УПИ XV от кв. 14 по плана на гр. Карнобат.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Оспорвам твърденията, изложени в обжалваната заповед, че жалбоподателят е ползвател на описаната в заповедта метална гаражна клетка. В тази връзка представям Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №91, том XXIV, рег. № 13304, дело № 3058 от 21.12.2007 г. на нотариус Т.В.. С него се установява, че жалбоподателят се е разпоредил с притежаваното от него жилище в жилищна кооперация на посочения в оспорваната заповед административен адрес. Същият не е собственик и ползвател на гараж преди прехвърлянето на имота от 1997 г., от която година живее в село Огнен, Община Карнобат, където е и постоянният и настоящият адрес, поради което в тази връзка оспорвам връчването както на Констативния акт, така и на оспорената заповед на адрес, различен от този на жалбоподателя. В тази връзка моля да ми предоставите възможност да ангажирам доказателства за постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя, както и от коя година същият е на адрес в село Огнен, Община Карнобат. Моля да допуснете до разпит при режим на довеждане един свидетел, който да установи дали жалбоподателят е ползвател на апартамент или на метална гаражна клетка, разположена в дворното място,  където е изградена жилищна кооперация с посочения административен адрес и да установи обстоятелството колко броя гаражни клетки са разположени в дворното място и периода, в който са били поставени същите. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Съдът с оглед формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира писмени доказателства относно удостоверяване на постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя.

допуска за следващо съдебно заседание в условията на довеждане един свидетел, с чийто показания следва да се удостоверяват относими към предмета на спора факти и обстоятелства

На основание чл. 171, ал. 4 апк съдът указва на процесуалния представител на жалбоподателя, че за някои обстоятелства, относими към предмета на спора не сочи доказателства. Видно от сезиращата съда жалба  в същата е развита и тезата, че обектът, предмет на оспорената заповед  не представлява строеж по смисъла на закона. В тази връзка за това относимо към предмета  на спора обстоятелство от страна жалбоподателя не са ангажирани доказателства.

По изложените съображения и на основание чл. 171, ал. 4 АПК съдът указва на жалбоподателя, че относно обстоятелството дали обектът, предмет на оспорваната заповед, представлява строеж или не не е ангажирал доказателства, поради което предоставя на същия възможност до следващо съдебно заседание да ангажира такива, в това число и посредством съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: