ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и  седми юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1007 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

ЗА ВНОСИТЕЛЯ НА ПРОТЕСТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС редовно и своевременно призован се представлява от прокурор А.Ч.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на РИОСВ Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Ц.Г. редовно и своевременно уведомена се явява адв.А., редовно упълномощена по делото,  с представено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

АДВ.А.- Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по протест от А. Ч. – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас  против Решение № БС-36-ПР/03.07.2014г., издадено от Д.Т.Г. за *** на РИОСВ – Бургас за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е съгласуван план: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 000163, местност „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас за изграждане на вилни сгради“, което няма вероятност да окаже да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална сграда и спортна зала в УПИ IV-93, кв.14, по плана на с. Драганово, общ. Бургас, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитените зони.

Иска се обявяване нищожността на оспореното решение.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обосноваващи твърдяната от него  нищожност.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Съдът докладва, че с вх.№6326/17.06.2016 година е постъпила молба-уведомление от заинтересованата страна  М.Ц.Г., както и молба-становище с вх.№6335/17.06.2016г., с която са направени доказателствени искания и са изложени съображения относно неоснователността на протеста.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище вх.№ 6583/24.06.2016 година от РИОСВ –Бургас,  ответник по делото, в което са изложени съображения в подкрепа на искането за обявяване на нищожност на оспорения акт.

ПРОКУРОР Ч. - Поддържам протеста, така като е формулиран.Във връзка с доклада искам да уточня, че решението касае съгласуване на цитирания от Вас план, с което няма вероятност да окаже значително  отрицателно въздействие  върху местообитанията и/или видовете, предмет на  опазване в защитена зона „Айтоска планина” с код  BG 0000151 за опазване на  природните местообитания на дивата  флора и фауна, приета с решение на Министерски съвет №122/2007 година, (ДВ,бр.21/09.03.2007г.). Моля да приобщите приложената от административния  орган писмени материали,  касаещи  преписката за издаденото  решение, както и справка  за ползван отпуск. Нямам доказателствени  искания на този етап.

АДВ.А.- Нямам възражения по отношение  на доклада, но с оглед изразеното становище от представителя  на Окръжна прокуратура Бургас,  а именно, че  липсват доказателства за отсъствието  на директора ефективно осъществявал  функциите за  посочения период,  сме направили искане за да установим факта, че действително А.И.   изпълняващ длъжността  ***  на РОИСВ-Бургас  е отсъствал  по обективни причини и съобразно нашите твърдения, че е ползвал годишен отпуск. Ако липсва заповед на министъра за ползване, то това касае  нарушение от негово страна на трудовата дисциплина. Но той в този период не е изпълнявал ефективно своите задължения и акта е подписан от упълномощено лице. За установяване на факта на негово отсъствие сме направили искане за разпит на директора на РОИСВ да заяви дали в процесния период е бил на работа както и разпит на Д.Т.Г., която ще установи, че при отсъствие на директора е положила подпис. В процесният период има подписване от упълномощеното лице на не малко административни  актове, съответно  от представеното правомощия на упълномощеното лице, а Окръжна прокуратура само и единствено за този акт, за този процесен период е подала протеста, а спрямо другите  няма протести. С огледа установяване и на това обстоятелство сме направили искане за процесния период да бъде задължена ответната страна да представи ксерокопия на всички подписани актове от упълномощеното лице. За да се установи и факта, че действително по обективни  причини той е отсъствал  и Д.Г. е подписвала не само нашия административен акт.

ПРОКУРОР Ч. - Ще аргументирам, в процесния  период подписаните актове от Д.Г. -7 бр. са протестирани само на това основание. Досежно  подписани вътрешно ведомствени актове, то те са извън обхвата на ОП. Във връзка с доказателствените искания, тогавашния директор е отсъствал реално от работното си място и в този период той е бил заместван от Д.Г.. Досежно техния разпит  предоставям на съда в тази насока.

АДВ.А. - Нашето искане е направено съобразно изложеното от Окръжна прокуратура на стр.4, 4-ти абзац: липсват доказателства за отсъствието  на директора,  говорим за отсъствие, а не на законно основание. За изясняване на този факт,  защо е отсъствал  и могло ли е неговото отсъствие да стане с устно разпореждане на министъра,  това ще бъде установено от г-н Иванов и от Д.Г.. В процесният период  на нас ни са  известни четири такива протеста. Ще се установи дали те са протестирани. Тя е замествала директора не по свое усмотрение.На последно място в самото упълномощаване пише  „при обективни причини”, при отсъствие, не са конкретизирани тази обективни причини.

Съдът даде възможност на процесуалния представител на заинтересованото  лице да се запознае с представеното по делото становище от името на ответната страна.

АДВ.А. –Считам, че така представеното становище не касае изразено становище по процесния административен акт. Ако съдът  допусне събиране  на доказателства, ще установим упражнила  ли е чужди правомощия упълномощеното лице.

Съдът прави следното  уточнение в съдържанието на прочетения по делото доклад, а именно: Административното  дело е образувано по протест на прокурор Ч., прокурор в  ОП-Бургас против решение БС 36-ПР/03.07.2014 година, издадено от Д.Т.Г. за *** на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване  на екологична оценка, с което е съгласуван  план: „ПУП-ПРЗ  за ПИ №000163, местност „Нанелика”,землище на кв.Банево гр.Бургас за израждане на вилни сгради, което няма  вероятност да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията и /или видовете, предмет на опазване в защитена зона „Айтоска планина” с код  BG 0000151 за опазване на природните местообитания на дивата  флора и фауна, приета с решение на Министерски съвет №122/2007 година, (ДВ,бр.21/09.03.2007г.).

По отношение направеното искане от процесуалният представител на заинтересованата  страна да бъдат допуснати до разпит посочените от нея свидетели, с оглед на обстоятелството дали директора на РИОСВ е бил във фактическо отсъствие от работа към момента на издаване на оспореното решение, съда намира същото за неоснователно  предвид факта, че това обстоятелство не се оспорва от подалия протеста прокурор  и го намира за изяснено по делото.

По отношение на  другото искане на процесуалния  представител на заинтересованата страна да бъде задължена ответната страна да представи ксерокопие на всички документи, официална кореспонденция, решения и други административни  актове, подписани от упълномощеното лице в процесния период, съдът намира същото за неоснователно, тъй като изясняването на тези обстоятелства не са в пряка и непосредствена връзка с предмета на разглеждане на настоящето дело, а именно оспореното решение.

Предвид изложеното,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  направените от процесуалния представител на заинтересованата страна искания  за допускане до разпит  на посочените от нея свидетели и за изискване и прилагане по делото на посочените от нея документи.

АДВ.А. -С посочените от нас свидетели искаме да установим не само отсъствието на директора, с тях искаме да установим  и др. факт, че директора на РИОСВ е разпоредил на упълномощеното лице в процесния период, поради отсъствие да бъде заместен и същото да подписва съобразно заповед от 08.11.2013 г. , тя е изпълнявала заповед на прекия й началник, на нея й е било разпоредено да го замества.

ПРОКУРОР Ч. -Лицето Д.Г. е упълномощена съгласно заповед №844/08.11.2013 година на МОСВ, съобразно тази заповед тя е била упълномощена при  отсъствие на *** по обективни причини  да изпълнява длъжността  *** на РИОСВ. В процесният период на 03.07.2014 г. съответно директора е отсъставал от работното си място и по смисъла на въпросната заповед Д.Г. е осъществявала тази длъжност, именно поради този аргумент. Подписът е  положен за ***. Същото е осъществено поради реалното отсъствие  през този период, тя е знаела.

АДВ.А. – Знаела ли е или й е било разпоредено?

ПРОКУРОР Ч. - Липсва заповед за заместване.

 

          Предмет на разглеждане на настоящето  съдебно производство е валидността на оспореното решение, поради което устните разпореждания, които евентуално биха довели до неговото издаване от страна на прекия ръководител не биха били от значение, относно преценката на негова валидност, поради което съдът намира за неоснователното искането да бъдат допуснати до разпит посочените от процесуалния представител на заинтересованата страна свидетели, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА  да отмени определението, с което не уважа искането за допускането до разпит на посочените свидетели.

АДВ.А. - С оглед на неяснотата на заповед № РД 844/ 08.11.2013 година  и с оглед структурата на МОСВ  да дадат евентуално тълкуване на неяснотата: лицата, които са упълномощени  в случай на отсъствие по обективните причини  да изпълняват правомощията  посочени в тази заповед и конкретно да се направи запитване за заповед №РД844/ 08.11.2013 година. В протеста е посочено по принцип  командировка, отпуск по болест,  или отпуск, в кои случаи са обективните причини.

ПРОКУРОР Ч. – Считам, че въпросът е правен и обективността не следва да се намира в практиката. Ако приемете мога да Ви представя становище, в което съм посочил номерата на решенията. Факт е, че те са протестирани. Тези протести са подадени едновременно. Моля да приемете становището. 

АДВ.А. - Тези протести означават хората да си търсят  обезщетения от държавата.

 ПРОКУРОР Ч. - Това са подписаните решения от госпожа Г..

Съдът намира, че представената  от представителя на ОП гр. Бургас справка, във връзка с извършена проверка по отношение  законосъобразност на други актове, издадени от Д.Г. нямат пряко и непосредствено отношение  към предмета   на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА и НЕ ПРИЛАГА по делото представеното от прокурор Ч. становище вх.№.4338/16/18.04.2016 на ОП гр.Бургас

По отношение  искането на процесуалния представител на заинтересованата страна да се изиска официално  тълкуване от МОСВ на съдържанието на  заповед №РД 844/08.11.2013 година,  относно какво следва да се има предвид под понятието „отсъствие по обективни причини” съдът счита, че  същото не следва  да бъде уважавано, тъй като преценката на  понятието  е правна и  следва да бъде извлечена след и по пътя на тълкуване на съответните  нормативни актове, относими към издадената заповед, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането за  официално тълкуване не посочената заповед  от страна на МОСВ.

АДВ.А. – Нямам  други  доказателствени  искания.

ПРОКУРОР Ч.- Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР Ч. – Поддържам депозирания протест с подробно изложените правни аргументи.С оглед събрания  доказателствен материал считам, че е установено  най-същественото основание  на чл.146 АПК, касаещо незаконосъобразност на адм.актове, а именно липсата на компетентност.На 03.07.2014 година, когато е подписано решението директора РИОСВ Бургас г-н И.не е ползвал платен годишен отпуск.,  отпуск  по болест или командировка, обстоятелства  които  да обезпечат заповед на №РД 844/08.11.2013 г.,  с която Д. Г. е била упълномощена да  упражни правомощията на директор. С оглед събрания доказателствен  материал моля, да прогласите  нищожността на цитираното решение, поради липса на компетентност на органа, който го е подписал.

АДВ.А. - От името на доверителката ми поддържам  депозираната  молба – становище, доводите ни и изложените мотиви. След направеното уточнение от ОП-Бургас, директора на РОИСВ ефективно  е отсъствал от работното си място, има депозирана молба да му бъде разрешен отпуск и макара да липсва доказателства за разрешение директора е отсъствал и съответно,  поради отсъствие е разпоредил на упълномощеното лице да подписва адм. актове от дадените й пълномощия с посочената заповед. В случая директора на РИОСВ е отсъствал от работното  място и тогава  евентуално ако  липсва  съответното  разрешение са касае за нарушение на трудовата дисциплина  за него и  след съответното разпореждане тя да полага подписа  си.  Тя изпълнява  правомощията, съобразно дадени  такива със  заповед от 08.11.2013 година. Считам, че при наличие на тези данни–подадена молба за разрешаване на отпуск, ефективно отсъствие от работното място и  наличие на заповед от 08.11.2013 г., с което Г. е изпълнявала разпореждане не правят нищожен процесния административен  акт и тук в случая не се  касае за такъв порок, така както се твърди от ОП гр.Бургас В противен случай това ще доведе за съответните  граждани  възможност да си търсят правата по глава 11 АПК- производство по обезщетение, поради нищожен административен акт. Не са налице посочените основания,  за да бъдат приети тази административни  актове за нищожни.В случая имаме упълномощено лице, което съвестно  си изпълнява служебните задължения   и един директор,  който се е самоотлъчил от работното си място.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:24 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: