О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1084 

Град  Бургас, 27.06.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и седми юни през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1007 по описа за 2012 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на “Градоустройство – Главпроект” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** № 6, представлявано от управителите Я.М.П. и Б.М.Г., против акт за установяване на задължение № 0083/21.12.2011г., издаден от К.П.И. на длъжност старши експерт „Ревизии” в дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско, с който са установени задължения за такса битови отпадъци (недобор) за 2010г. в размер на 2 241,90 лв. и лихва за забава върху тази сума в размер на 312,81 лв., и за 2011г. в размер на 2 410,97 лв. и лихва за забава върху тази сума в размер на 76,84 лв., дължими от “Градоустройство – Главпроект” ООД.

Жалбоподателят оспорва административния акт като незаконосъобразен и моли за отмяната му от съда. Сочи, че оспореният АУЗ № 0083/21.12.2011г. е мълчаливо потвърден от кмета на община Приморско.

Ответникът – К.П.И. на длъжност старши експерт „Ревизии” в дирекция „МДТ” при община Приморско, представя административната преписка по оспорването.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба съдът намира същата за процесуално недопустима. Съображенията за това са следните:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК за такса битови отпадъци за 2010г. и 2011г. по подадена от дружеството – жалбоподател декларация по чл.14 от ЗМДТ. От доказателствата по делото безспорно се установява, че този акт не е обжалван по административен ред пред директора на дирекция „МДТ” при община Приморско, а направо пред съда. Това обстоятелство е потвърдено и от ответника в представено писмо (лист 38 от материалите по делото), след задължаването му от съда. В административната преписка по издаване на ата не се съдържа жалба на дружеството до кмета на община Приморско против АУЗ № 0083/21.12.2011г., за да е налице мълчалив потвърждаване, както се твърди в жалбата.

На основание чл.4, ал.1-5 от ЗМДТ, във вр. с чл.9б от ЗМДТ, установяването на местните данъци и такси се извършва с акт на служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Компетентният орган по чл.4, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗМДТ издава акт за установяване на задължението в 30-дневен срок – арг. чл.107, ал.3 от ДОПК, в който е регламентиран реда за установяване на задължения по декларация. Съгласно чл.144, ал.1 от ДОПК, по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. В чл.107, ал.4 от ДОПК е предвидено, че обжалването по административен ред се осъществява пред директора на териториалната дирекция. За целите на обжалването на задълженията за местни данъци и такси, съгласно чл.4, ал.5, предложение второ от ЗМДТ, правомощията на териториален директор се изпълняват от ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община. Съгласно чл.156, ал.1 от ДОПК, на обжалване пред съда подлежи ревизионния акт в частта, която не е отменена при обжалването по административен ред, в случая акта за установяване на задължения по декларация. Съобразно чл.156, ал.2 от ДОПК, ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред.

Видно от цитираните разпоредби, ДОПК не предвижда възможност за обжалване на тази категория актове направо пред съд, без да е изчерпан предварително административния ред за това. Административното обжалване пред горестоящия административен орган, който в случая е директорът на дирекция „МДТ” при община Приморско, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването на акта по съдебен ред. Данните по делото сочат, че този ред не е спазен, като жалбата против АУЗ № 0083/21.12.2011г., издаден от ст.експерт „Ревизии” в дирекция „МДТ” при община Приморско, е подадена направо до съда, без да е изчерпан административния ред за обжалването му. Поради това, подадената от “Градоустройство – Главпроект” ООД жалба следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, производството по делото да бъде прекратено и същото, като преписка по подадената жалба, да бъде изпратено на компетентния административен орган – директорът на дирекция „МДТ” при община Приморско, за произнасяне.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Градоустройство – Главпроект” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.*** № 6, представлявано от управителите Я.М.П. и Б.М.Г., против акт за установяване на задължение № 0083/21.12.2011г., издаден от К.П.И. на длъжност старши експерт „Ревизии” в дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско, с който са установени задължения за такса битови отпадъци (недобор) за 2010г. в размер на 2 241,90 лв. и лихва за забава върху тази сума в размер на 312,81 лв., и за 2011г. в размер на 2 410,97 лв. и лихва за забава върху тази сума в размер на 76,84 лв., дължими от “Градоустройство – Главпроект” ООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1007/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото, като преписка, на директора на дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско за произнасяне по жалбата на “Градоустройство – Главпроект” ООД против акт за установяване на задължение № 0083/21.12.2011г., издаден от К.П.И. на длъжност старши експерт „Ревизии” в дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: