О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 /22.06.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и първи юни, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1007/2011 година.

 

            Производството е по чл.157 ал.2 във връзка с чл.144 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

            Образувано е по искане на  Империал БГ” ООД - Несебър, със седалище и адрес на управление - град Несебър, курортен комплекс “Слънчев бряг” хотел “Хризантема”, с ЕИК 175719719, за спиране на изпълнението на АУЗД № 1100138/08.03.2011 година, издаден от орган по приходите при ТД – Бургас на НАП потвърден с решение № 40/13.04.2011 година на директора на ТД - Бургас на НАП.

С РА  са установени данъчни задължения за дружеството - жалбоподател  по ЗКПО в общ размер 294 000 лева – главница и 12 472,79 лева - лихва.

След като се запозна със съдържанието на искането, списъка на вещите, предложени като обезпечение, постановление за налагане на обезпечителни мерки № ИТ – 00 – 7146 1/17.06.2011 година на главен публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП и приложеното становище на приходната администрация, че с наложените обезпечителни мерки интересите на взискателя – държавата, са гарантирани, съдът намира, че са налице предпоставките за спиране на изпълнението на АУЗД № 1100138/08.03.2011 година, издаден от орган по приходите при ТД – Бургас на НАП.

Затова, на основание чл. 157 ал.4 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

СПИРА изпълнението на АУЗД № 1100138/08.03.2011 година, издаден от орган по приходите при ТД – Бургас на НАП - до приключване на производството по оспорването му.

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

СЪДИЯ: