ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1005 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хърайзън Девелопмънтс“ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К.Т. – БАК, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Кмета на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. Р. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Р.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Хърайзън Девелопмънтс“ ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. *****, представлявано от управителя   Ю.Ш., със съдебен адрес:***, чрез пълномощник адв. К.Т. –БАК, против Акт за прихващане и  възстановяване (АПВ) № МДТ-78, гр. Несебър, 11.12.2017 год., изх. № Н4-МДТ-1275-007/18.12.2017 год., издаден от Здравка Манасиева Столева, в качеството й на орган по приходите при Община Несебър, мълчаливо потвърден от Кмета на Община Несебър.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 4554/20.04.2018г. административна преписка.

         ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 6602/13.06.2018г.  материали по опис, изпратени от юк. Великова, представляваща документация по преписките по издадените разрешения за строеж 104/24.03.2016 и удостоверение за въвеждане в експлоатация№ 38/27.03.2013 г.

Съгласно разпореждане № 2709/13.6.2018г. е изготвена служебна справка в деловодната програмата на Административен съд - Бургас относно адм дело № 1415/2017г. - VІ-ти състав, за страните, предмета и хода на делото. Административното дело е образувано по жалба на същото дружество против мълчалив отказ на орган по приходите при община Несебър. Видно от приложената разпечатка делото е по заявление вх. № Н4-МДТ-1275-007/18.12.2017 г.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ.Т.: Поддържам жалбата. Моля да приемете молба, ведно с две експертизи по адм. дело № 1415/2017 г. по описа на Административен съд Бургас. В молбата правя искания отново за допускане на същите експертизи, които искаме отново за трети път. С молбата искам служебно да бъде изискано копие на адм. дело № 1812/2016 г. по описа на Административен съд Бургас. Други доказателствени искания на този етап нямам. Няма да соча други доказателства на този етап. Моля да приемете представените до момента доказателства.

ЮК.Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. С оглед указанието на съда за доказателствената тежест и доразвитие на поставената съдебно-техническа експертиза от жалбоподателя, представям искане с конкретни въпроси към съдебно-техническата експертиза. Моля да оставя още едно копие за вещото лице. Считам, че въпросите, поставени от община Несебър, са относими, тъй като в Наредба № 7 урежда най-общо два типа жилищни сгради – такива, които са за постоянно обитаване жилища, и такива, които са за сезонно обитаване, за които правилата на наредбата не се прилагат и същите нямат характер на жилища. По отношение искането за приемане на съдебно-техническата експертиза и съдебно-икономическата експертиза, изготвени по адм.дело № 1415/2017 г. по описа на Административен съд Бургас, считам искането за неоснователно, тъй като приемането на експертизите, съответно самите експертизи, спадат към гласните доказателствени средства, респ. същите трябва да бъдат възприети лично от съда. По отношение на изложените в молбата, считам, че искането вещото лице да вземе предвид фактическото ползване на имотите, е неотносимо към предмета на делото, дотолкова доколкото използването на даден недвижим имот не по предназначение, е основание по Закона за устройство на територията - не мога да цитирам конкретен текст в момента, да бъде забранено ползването му. От тази гледна точка, доколкото и ЗУТ поставя такъв тип забрани, не може да се приеме, че фактическото ползване променя предназначението на даден имот. С оглед обема на материализираното изявление и за да се запозная по-подробно и да взема становище по него, моля да ми бъде даден срок, в който да изразя становище в писмен вид.

Моля да бъдат приети депозираните от община Несебър писмени доказателства, по опис.

АДВ.Т.: Моля да ми дадете възможност и аз да изразя становище по въпросите към вещото лице, които бяха представени от процесуалния представител на община Несебър.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 4554/20.04.2018г. административна преписка, както и постъпилата с вх.№ 6602/13.06.2018г. преписка относно разрешенията за строеж, представена от ответника, като доказателства по делото.

Относно представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание копия на експертизи, направени по друго дело, съдът ПРИЕМА и ПРИЛАГА същите по делото, като същите ще бъдат ценени, съобразно с всички доказателства по делото.

Относно направените искания от двете страни да им бъде предоставен срок за запознаване с въпросите към експертизата, поставена от насрещната страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя и ответника 7-дневен срок за изразяване на становище.

По направените искания за допускане на експертизи съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ в закрито съдебно заседание след запознаване със становищата на страните.

За събирането на доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  20.09.2018 г. от 15:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: