ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1005 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

          

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Георги Дуков.

 

За ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Севан” ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура против решение №БС-18-ЕО/3-07-2014г. подписано от Д.Т.Г. – за директор на РИОСВ Бургас, с искане за прогласяване на нищожността му.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на  оспореното решение, ведно със становище от ответника, в което се сочи, че решението е нищожно, поради липса на материална компетентност на органа издал административния акт.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Оспорвам протеста. Оспорвам писмо на стр.6 от делото, в което не е посочен изходящ номер от Министъра  на околната среда и водите, в което е изложено твърдение, че не е разрешен платен годишен отпуск на директора  на РИОСВ Бургас. Не е посочен номера в мотивите. Оспорвам го като нищожно, както оспорвам и истинността на така представения документ. Същия не е издаден от лице, което има материална компетентност да го издаде. Оспорвам верността на отразените в него обстоятелства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с протеста и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да изрази изрично становище дали ще се ползва от представеното по делото писмо изготвено от Т.Е. - главен специалист-човешки ресурси, находящо се на л. 6 от делото.

 

УКАЗВА на ответника, с оглед направеното оспорване на верността и автентичността на документа на л.6 от делото, че в случай, че не бъде изразено становище в така определения срок, съдът ще приеме, че няма да се ползват от оспорения документ и същия ще бъде изключен от доказателствата по делото.

След изтичане на срока за становище от ответника, съдът ще се произнесе по направеното оспорване.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2016г. от 10.50ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение с дадените указания на ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: