ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и  седми септември                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1005 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:29 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

За ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Севан” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила непосредствено преди съдебно заседание молба от адвокат К., пълномощник на заинтересованата страна „Севан”ООД, с искане за отлагане на делото поради служебна ангажираност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице основанията по чл.139 ал.1 от АПК за отлагане на делото, тъй като липсват доказателства, че страната не може да се яви в съдебно заседание, а са представени единствено доказателства, че нейният пълномощник не може да се яви, което не е достатъчно основание да не се дава ход на делото. За да бъде отложено делото, трябва страната и нейния пълномощник да са възпрепятствани да се явяват в съдено заседание. С оглед на изложеното, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№6707/29.06.2016г. от Окръжна прокуратура Бургас, към което са приложени писмени доказателства – справки получени от МОСВ София, по повод извършена проверка по пр.№2003/2015г. на ОП Бургас .

ПОСТЪПИЛО е писмо-становище вх.№7149/12.07.2016г. от РИОСВ- Бургас, към което са приложени доказателства по опис .

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№7889/05.08.2016г. от РИОСВ Бургас, в което заявяват, че ще се ползват от представената справка изготвена от Т.Е., в качеството и на длъжностно лице.

 

С определение от закрито заседание №1384/08.08.2016г. на основание чл.193, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът е открил  производство по оспорване на писмо изготвено от Т.Е.- гл.специалист „Човешки ресурси” в РИОСВ Бургас /л.6 от делото/, като е указал на заинтересованата страна „Севан”ООД, че нейна е тежестта на доказване на неистинността на документа.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото доказателства. Да се предостави възможност на заинтересованата страна да ангажира доказателства във връзка с откритото производство по оспорване на документ.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№6707/29.06.2016г. от Окръжна прокуратура Бургас, писмени доказателства – справки получени от МОСВ София, по повод извършена проверка по пр.№2003/2015г. на ОП Бургас /л.130-л.144 от делото/, както и с писмо-становище вх.№7149/12.07.2016г. от РИОСВ- Бургас, към което са приложени доказателства по опис /л.149-л.156 от делото/.

 

ДАВА възможност на заинтересованата страна „Севан”ООД да ангажира доказателства във връзка с откритото производство по оспорване  истинността на документ. УКАЗВА на страната, че ако в следващото съдебно заседание не бъдат ангажирани доказателства и не бъдат направени доказателствени искания, събирането на доказателство ще бъде приключено, а делото решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2016година от 10,50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени. Да се ИЗПРАТИ съобщение на заинтересованата страна „Севан”ООД с дадените днес указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: