ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1005 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Георги Дуков.

 

За ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Севан” ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

По делото няма постъпили доказателства и няма направени доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, във връзка с указанието за изчерпване на доказателствените искания, правя искане за призоваване и разпит на лицето което е изпълнявало длъжността директор на РИОСВ гр.Бургас, а именно А.С.И. и упълномощеното лице, което е подписало заповедта – Д.Т.Г., които да бъдат призовани. Моля за възможност да представя адреси за тяхното призоваване. Заявявам, че с показанията на свидетелите ще установяваме обстоятелства относно това дали директорът фактически е упражнявал правомощията си като директор, бил ли е в периода на издаване на заповедта на работа и дали е имал възможност да я подпише. Същите обстоятелства касаят и лицето което е подписало заповедта. Съответно ако се заяви, че не се спори че директора не е бил  на работа, ще оттегля това искане, като считам че всички други обстоятелства касаят правна преценка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че е неоснователно искането за събиране на гласни доказателства. Относно компетентността на посочените лица, има достатъчно писмени доказателства по делото, поради което не е необходим техния разпит в съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.:  Правомощията предвиждат, че лицето има представителна власт в случай на невъзможност на директора, а това включва и физическо отсъствие от работното място, а това дали същият е бил в редовен  разрешен годишен платен отпуск е трудовоправен въпрос и не касае фактите, които са релевантни за настоящия спор.

 

Съдът, счита направеното искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА исканите от заинтересованата страна свидетели, а именно А.С.И. и Д.Т.Г., които да бъда разпитани в следващото съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване на лицата в размер на 40лева вносими от заинтересованата страна в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи адреси на които да бъдат призовани лицата.

Свидетелите да бъдат призовани след посочване на техните адреси и представяне на доказателства за внесения депозит.

Относимостта на свидетелските показания ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, във връзка с указаното ми задължение, за представяне на адресите на свидетелите, моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред съответните общински и полицейски органи за снабдяване с постоянния и настоящ адреси на посочените лица.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Не възразявам по искането за съдебно удостоверение.

 

Съдът счита така направеното искане от процесуалния представител на заинтересованата страна за издаване на съдебно удостоверение за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение на заинтересованата страна, което да послужи пред Община Бургас, за снабдяване с постоянния и настоящ адрес на допуснатите свидетели, след представяне на доказателства за внесена такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2016г. от 11.00часа ,за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: