ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 14 юни 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 14 юни 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………

Прокурор:…………………

 

разгледа адм. дело 1005 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Д.К.П от гр.Приморско, в качеството му на председател на гражданско сдружение “Напред Приморско”, гр.Приморско.

         Предмет на оспорване е Решение № 52/21.01.2011 год. на Общински съвет – Приморско, взето по Протокол № 05/21.04.2011 год., с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 58356.504.147 по кадастралната карта на гр.Приморско, като е определена начална тръжна цена на имота, съгласно изготвена експертна оценка и е възложено на кмета на община Приморско да предприеме необходимите действия по изпълнение на това решение.

         С разпореждане от 16.05.2011 год. съдът е дал указания на жалбоподателя да представи доказателства във връзка с учредяване на дружеството – учредителен акт, устав, съдебна регистрация, с оглед установяване правния интерес от оспорването. Представено е съдебно Решение № 1/17.09.2009 год. по ф.д. № 102/2009 год. на БОС, с което е извършена регистрация на дружеството, като в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Бургаския окръжен съд, е вписано Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование “Напред Приморско”. Подробно са посочени предметът на дейност на сдружението, основните му цели и средствата за постигането им, посочено е, че сдружението се представлява от жалбоподателя П. Представен е и устава на сдружението.

         Съдът, като взе предвид представените от жалбоподателя доказателства, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на  правен интерес от оспорването.

Процесуална предпоставка, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на правен интерес на жалбоподателя от оспорването. Съгласно нормата на чл.126 от АПК съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице. Заинтересовано лице по смисъла на закона е субект, чиято правна сфера би била засегната от действието на издадения административен акт, като потвърждение на това е нормата на чл.147, ал.1 от АПК, съгласно който, право да оспорват административният акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него, или за които той поражда задължения.

         В конкретния случай, за да се приеме, че е налице правен интерес от оспорването у настоящия жалбоподател, необходимо е да бъде установено, че действието на издаденият административен акт би засегнало правната сфера на сдружението, предвид обстоятелството, че жалбата изхожда от представляващия сдружението “Напред Приморско”. Представеният съдебен акт за регистрация на сдружението и вписаните в него предмет на дейност и основни цели, както и представения устав на сдружението, съдът намира за неотносими към предмета на оспореното решение на Общински съвет – Приморско и в този смисъл не установяват наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които е създадено сдружението.

От представените по делото доказателства е видно, че предмета на дейност и целите на гражданското сдружение „Напред Приморско” са концентрирани в сферата на опазване на околната среда, здравето, физическото и спортно развитие на гражданите, образование, интеграция на малцинствата. Целите на сдружението очевидно са с акцент върху поддържането на екологично равновесие и създаването на здравословна среда за гражданите в района. Предмета на оспореното решение засяга различни области на обществения живот от вече цитираните, а именно провеждането на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. Поради различните области в които се проявява действието на оспорения административен акт и дейността на сдружението-жалбоподател, няма как да бъде засегната правната сфера на последния в качеството му на юридическо лице с нестопанска цел. В този смисъл, то не поражда никакви последици за оспорващия, в това му качество, което означава, че това решение не засяга правната сфера на жалбоподателя, в битността му на юридическо лице.

         На основание изложените съображения и с оглед нормата на чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.П от гр.Приморско, в качеството му на председател на гражданско сдружение “Напред Приморско”, гр.Приморско против Решение № 52/21.01.2011 год. на Общински съвет – Приморско, взето по Протокол № 05/21.04.2011 год., с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 58356.504.147 по кадастралната карта на гр.Приморско, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1005/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                            СЪДИЯ: