ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На пети юни                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1004 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.С.Х., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Бащиното име на моята доверителка е С.. Допуснала съм техническа грешка в жалбата.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 152/06.03.2018 г. на кмета на Община Приморско, за премахване на незаконен строеж: „Допълващо застрояване – лятна кухня, с приблизителни размери 6,00м./6,30м., изграден в северозападната част на УПИ VІІІ, кв.19, по плана на гр.Приморско, с идентификатор  58356.506.196 по кадастралната карта.

Административният орган е представил административната преписка.

В жалбата са направени две доказателствени искания – за разпит на двама свидетели и за извършването на съдебно-техническа експертиза, по които съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е взел становище по тях.

 

АДВ. П.: Поддържаме жалбата. Моля да допуснете доказателствени искания, по-точно да назначите съдебно-техническа експертиза от вещо лице – архитект, което да отговори на поставените в жалбата въпроси.

По отношение на искането за допускане на двама свидетели при режим на довеждане, оттеглям искането за разпита на втория свидетел. Моля да бъде разпитан свидетеля след разпита на вещото лице.

 

Съдът, с оглед направените доказателствени искания, намери, че същите следва да бъдат уважени поради липсата на противопоставяне от ответната страна и предвид обстоятелството, че същите са необходими за изясняване предмета на доказване, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на поставените в жалбата въпроси след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

Експертизата да бъде извършена от вещото лице С.И..

ДОПУСКА до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя, в условията на довеждане за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018 г. от 9.30 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:37 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: