Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1295

 

гр. Бургас, 07. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 1004/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „РЕФОРМИ” ЕООД, представлявано от процесуалния представител и пълномощник адв. С. Е. от АК – гр. Бургас, против Решение № 643/10.04.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 5112/2013 година по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 48844-О- F0042864/2013г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.179 от ЗДДС.

Касаторът, твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага аргументи, иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът, чрез адв. С. Е., пледира за уважаване на жалбата.

Ответникът по касационната жалба – директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, не се явява и не се представлява в открито съдено заседание. Не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд гр. Бургас, да бъде оставено в сила като законосъобразно и правилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд гр. Бургас, ХVI-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд гр. Бургас с решение № 643/10.04.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 5112/2013 година по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 48844-О- F0042864/2013г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.125, ал.5 ЗДДС на „РЕФОРМИ” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева на основание чл.179 ЗДДС.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че „РЕФОРМИ” ЕООД е извършило деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление, с което е нарушил чл.125 от ЗДДС, за което законосъобразно е бил санкциониран на основание чл.179 от ЗДДС.

Санкцията е наложена на „РЕФОРМИ” ЕООД за това, че като регистрирано по ЗДДС лице не е подало в предвидените срокове, установени в чл.125, ал.5 от ЗДДС справка-декларация по ЗДДС за данъчен период м. ноември 2012г. в случая до 14.12.2012г. За така констатираното нарушение е съставен АУАН № F042864/07.02.2013г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

От фактическа страна по делото се установи, че „РЕФОРМИ” ЕООД не е подало справка-декларация по ЗДДС за месец ноември 2012г. до крайния срок - 14.12.2012г., което и не е спорно между страните.

При така установените факти, правилен е изводът на районния съд, че „РЕФОРМИ” ЕООД е нарушил чл.125, ал.5 от ЗДДС, за което законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.179 от ЗДДС.

Неоснователно е възражението на касатора, че органа по приходите не е приложил нормата на чл. 176, т.3 от ЗДДС. Цитираната норма постановява, че компетентния орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което системно не изпълнява задълженията си по този закон. Нормата е диспозитивна, а не е императивна, т.е. законодателят е предоставил възможност, но не е задължил съответния орган да прекрати регистрацията на правния субект, който системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС.

Неоснователно е и възражението, че не става ясно кое точно е нарушението за което е санкциониран касатора от административнонаказващия орган. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, „РЕФОРМИ” ЕООД не е санкционирано за това, че не е подало информация от отчетните регистри за м. ноември 2012г., а за това, че не е подало справка-декларация за посочения период в законоустановения срок. Последното деяние правилно е квалифицирано като нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС. При съставяне на АУАН и при издаване на наказателното постановление не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, които да обусловят отмяната на наказателното постановление на самостоятелно основание. Правилно на касатора е наложена имуществена санкция в минимално предвидения в чл.179 от ЗДДС размер – 500.00 лева, която съответства на степента на обществена опасност на конкретното нарушение. В случая не са налице законоустановените предпоставки за квалифицирането му като маловажен случай – нарушението е формално, а събраните по делото доказателства не налагат извода, че то е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 643/10.04.2014 година, постановено по административнонаказателно дело № 5112 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.