О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

гр.Бургас, 08.06.2011г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито заседание на осми юни , през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа адм.д.№1004 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

            Предмет на оспорване е Решение № 62/21.04.2011 год. на Общински съвет – Приморско, с което се възлага на кмета на Община Приморско да предприеме действия по удължаване срока на договор за банков кредит, сключен между общината и „Уникредит Булбанк” АД до 28.11.2011г..

            Решението се оспорва от Д.К. П. от гр. Приморско, в качеството му на председател на  гражданско сдружение с нестопанска цел „Напред Приморско”.

            Жалбата е недопустима, поради липса на интерес от оспорването.

Наличието на правен интерес от оспорването е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно. Съгласно нормата на чл.126 от АПК съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице. Заинтересовано лице по смисъла на закона е субект, чиято правна сфера би била засегната от действието на издадения административен акт, като потвърждение на това е нормата на чл.147, ал.1 от АПК, съгласно който, право да оспорват административният акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него, или за които той поражда задължения. Такъв защитим интерес, предвид целите на сдружението, чийто представител е жалбоподателя не може да бъде обоснован в случая.

На основание изложените съображения и на осн. 158 ал.3,  чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІV-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. от гр.Приморско, в качеството му на председател на  гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско” против Решение № 62/21.04.2011 год. на Общински съвет Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1004/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                            СЪДИЯ: