ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 23.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и трети март                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова                                

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1004  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  13,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Стефани.Р.” - редовно призована, се представлява от адв. Г. от АК - Сливен.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Д.

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор   Стоянова от Бургаска окръжна прокуратура.

Явява се вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещо лице А..

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. - 46 години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Има ли данни в ревизионното производство, дали преоценените плодове и зеленчуци са продадени?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В хода на ревизионното производство е установена липса. При извършената фактическа проверка на място в обекта на жалбоподателката, е прието от данъчния орган, че липсващите плодове и зеленчуци, евентуално са продадени.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Г.:  Може ли вещото лице да каже коя точно от хипотезите на чл. 79 от ЗДДС е спазена при преоценката на активите – бракувани, унищожавани, или установяване на липси?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Категорично, установяване на липси.

 

АДВ. Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮК. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът като намира, че вещото лице е отговорила на поставената задача

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 500 лв. на 23.03.2010 г./

 

АДВ. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

АДВ. Г.: Моля да уважите нашата жалба и да отмените обжалваното решение.

Представям  подробни писмени бележки.

Моля да се заплатят разноските по делото, направени от моята доверителка.

 

ЮК. Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна  и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен, като вземете предвид мотивите, изложени в акта и решението на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

Допълнителни мотиви ще изложа в писмена защита.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение  в размер на 2 330 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Моля да потвърдите ревизионния акт като обоснован и законосъобразен. В този смисъл са и събраните по делото доказателства, които се подкрепят и от заключението на вещото лице. Считам, че разпитаните в хода на съдебното производство свидетели са силно заинтересовани от изхода на делото лица, с оглед на роднинските и семейните им отношения с жалбоподателката. Техните показания са вътрешно противоречиви, например свидетелката М.Р. – свекърва на жалбоподателката, твърди, че не помни какви парични средства й е дала. Посочва едни суми, но не помни точно какви. Свидетелят В.Д. - втори баща на жалбоподателката, посочва предоставени суми, но също е заинтересовано лице, в роднински отношения. Съпругът на жалбоподателката, който е безработен, също е заинтересован от изхода на делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: