ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 04.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти ноември                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: М.В.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1004 по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателката ЕТ „Стефани – С. А.Р.”, редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

         Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр.Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт Ж.

 

         В залата се явява почитаемия прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура гр. Бургас, която на основание чл. 16 от АПК заявява, искане за конституиране като страна в производството на прокуратурата на РБългария, с оглед защита на обществения интерес.

 

Съдът намира, че искането на почитаемия прокурор е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на РБългария като страна в производството.

 

         По хода на делото

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила жалба против РА №200900048/27.04.2009 г.  издаден от ст.инспектор по приходите в ТД Сливен на НАП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Във връзка със събраните в хода на ревизията доказателства и определените задължения по ЗКПО и ЗДДС, моля уважаемия съд, на осн. чл.193 от ГПК да открие производство по  оспорване на следните документи, описани в становището, което представям. Оспорвам както съдържанието, така и автентичността. Оспорването на автентичност е продиктувано от обстоятелството, че съм посочила два договора за паричен заем  предоставени на жалбоподателя от турските граждани  А.Б. и Н.Х., които според МВР не са пребивавали в страната по време на съставяне на процесните договори, както и 4 бр. ПКО, на които е видно, че има положен подпис на вносител. Във връзка с противоречивата практика на ВАС предоставям на уважаемия съд, дали трябва да бъде открито производство по реда на чл.193 от ГПК. Моля уважаемия съд, да счита, че съм оспорила и достоверността на датата на съставяне на цитираните в становището ми документи на основание чл.181 от ГПК. По отношение исканията на жалбоподателя от т.1 - т.5 в жалбата, също предоставям на съда дали да бъдат допуснати.

ПРОКУРОРА – Моля да приемете административната преписка като доказателство по делото. Да се уважат частично отправените доказателствени искания от жалбоподателката, без т.4 от жалбата. Да се уважи направеното оспорване на частни документи, като се открие производство по чл. 193 от ГПК.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предвид изявеното оспорване на автентичността и съдържанието, а също така и на датата на съставяне на документи цитирани в т.1- т.8 от становището на юрисконсулт Ж. представено в днешното съдебно заседание съдът намира, че следва да предостави възможност на жалбоподателя да заяви желае ли да се ползва от тези доказателства, с оглед евентуалната проверка по реда на чл.193, ал.2 от ГПК.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя най–късно до следващото съдебно заседание да заяви желае ли да се ползва от цитираните документи, като доказателства в производството.

 

ПРИЕМА административната преписка, съгласно опис на л.49 от делото.

 

На основание чл. 9, ал.3 от АПК

 УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи достатъчни индивидуализиращи признаци за лицата В.С.Д. и А.Б., от които те да бъдат идентифицирани, поради което към настоящия момент исканията по т.1,  т.2 и т.3 от жалбата (л.4 - 5 от делото) следва да се ОТХВЪРЛЯТ.

ЗАДЪЛЖАВА Националния институт по метеорология и хидрология към БАН да представи справка за температурите – минимални и максимални през месеците януари и юли 2008 г. в гр. Сливен.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачата формулирана на л.5 от делото.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.А.

ОПЕРДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас  в размер на 500 лв.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.01.2010 г. от 14.35 ч., за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: