ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1003 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Вижън Транс“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – А.Г.А. – ПИ в РУ-Несебър към ОД МВР-Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Вижън Транс“ ООД против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 18-0304-000212/13.04.2018 г., с която на Ж.Д.Д. е наложена санкция по чл. 171, т. 2а, б. „а“ ЗДвП – прекратяване на регистрацията  на ППС за срок от 6 месеца.

 

Адв. В.:  Поддържам жалбата, като искам да направя следното уточнение. Жалбата ни е от името на Ж.Д. в качеството му на управител на Вижън Транс“ ООД само и единствено по причина, че в иаа се засягат права и законни интереси именно на дружеството, управлявано от Ж.Д.. Моля съдът да има предвид, че така написана от заповедта не става ясно именно към кого е отправена и в настоящето съдебно заседание  уточнявам, че жалбата е и лично в качеството му на фл. По доказателствата Ви представям изисканото от Вас свидетелство за регистрация на мпс, от което е видно, че собственик е дружеството Вижън Транс“ ООД. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ответъникът: Наложена е административна заповед на управителя на фирма Вижън Транс“ ООД. Заповедта е абсолютно правилна, а жалбата е неоснователна. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и изискани допълнително от съда документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. В.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. Обжалваната заповед е незаконосъобразна. Моля да ми присъдите направените по делото разноски, равняващи се в размер на адвокатски хонорар и държавна такса. Представям списък с разноски.

 

ответникът: Желая заповедта да бъде потвърдена от съда. Наложена е съгласно закона и по-точно - чл. 171, т. 2а, б. „а“ ЗДвП

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: