О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    990

 

Град  Бургас, 8.05.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на осми май през две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1003 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба (молба), подадена от Н.В.Ц. ***, против дирекция КАТ – гр.Бургас и община Бургас, дирекция „Местни приходи от данъци”, във връзка с акт № 001687/10.02.2012г., акт № 001688/10.02.2012г. и акт № 001689/10.02.2012г., издадени от община Бургас.

С разпореждане № 891/22.04.2013г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на част от изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК и са дадени указания за представяне на документ за внесена от жалбоподателя държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд-гр.Бургас за образуваното производство, за посочване конкретно кой акт и на кой административен орган обжалва, в какво се състои незаконосъобразността му и какво е искането от съда. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

По делото е постъпила уточняваща молба от Н.Ц., с която, позовавайки се на състава на чл.5 от Закона за държавните такси и представено експертно решение на ТЕЛК № 4287/10.12.1991г., жалбоподателят счита, че е освободен от държавни такси. Относно предмета на оспорване конкретизира, че обжалва акт № 001687/10.02.2012г., акт № 001688/10.02.2012г. и акт № 001689/10.02.2012г., издадени от дирекция „МПТ” при община Бургас. Искането в уточняващата молба е посочените актове да бъдат отменени, без да се излагат конкретни доводи и съображения в какво се състои незаконосъобразността им.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба съдът намира същата за процесуално недопустима, тъй като не са изправени всички констатирани от съда нередовности в дадения срок.

Жалбоподателят не е изпълнил указанията за представяне по делото на документ за внесена от него държавна такса за образуваното производство.

Съгласно нормата на чл.5, б.”о” от Закона за държавните такси, освобождават се от заплащане на държавни такси инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия. Това освобождаване, в случаите на административни спорове, не настъпва ex lege, т.е. не се касае за безусловно освобождаване. Само експертното решение на ТЕЛК, че жалбоподателят е с трета група инвалидност, не води до автоматичното му освобождаване от държавна такса. Жалбоподателят не е направил изрично искане да бъде освободен от заплащането й по реда на чл.83, ал.2 от ГПК, нито е представил визираните в тази разпоредба документи. Съгласно чл.83, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, такси и разноски по производството на делата не се внасят от ищците по искове само в изчерпателно посочените в нормата хипотези, като в нея не се включва чл.5, б.”о” от ЗДТ, на който се позовава жалбоподателя. Нито в АПК, нито в друг закон е предвидено, че не се събира държавна такса от физически лица – инвалиди, в случай на оспорване на индивидуални административни актове. Видно и от разпоредбата на чл.12, ал.3 от АПК, по производствата по този кодекс не се събират държавни такси и не се заплащат разноски, освен ако това е предвидено в него или в друг закон, както и в случаите на обжалване на административни актове по съдебен ред и при предявяване на иск по този кодекс.

Не е изпълнено и указанието на съда относно изискването на чл.150, ал.1, т.6 от АПК за посочване от жалбоподателя в какво се състои незаконосъобразността на оспорените от него административни актове.

При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираните нередовности на жалбата в законоустановения по чл.158, ал.1 от АПК срок. Налице е предвиденият от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Ц. ***, против акт № 001687/10.02.2012г., акт № 001688/10.02.2012г. и акт № 001689/10.02.2012г., издадени от дирекция „МПД” при община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1003/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: