ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи март                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 100 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ САЛКЪМ ООД О.Ш. , редовно  и своевременно призован,  изпраща за процесуален представител  адв.Л.Ц., с представено в дн.с.з. пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ   редвоно и   своеврменно призован изпраща за преддставтиле адв.С.Г.Т., редовно уплъномощена, с представено по делото пълномощно

СТРАНИТЕ -Няма пречки да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от „****” ООД с ЕИК **** със  седалище и адрес на управление с.Манолич, общ. Сунгурларе,  представлявано  от О.Ш. против Заповед №686/ 23.11.2015г. на кмета на общ. Сунгурларе, с която е била  отменена Заповед №644/ 6.11.2015 г,на кмета на община Сунгурларе, с която  е била спряна сечта  и използването на дървесина  във всички отдели на промишлен дърводобив.

Иска се обявяване на нищожността на оспорения административен акт или алтернативно отмяната му като  незаконосъобразeн.

 Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването   на фактическите  и правни основания за издавеното на оспорената заповед, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Адв.Ц.- Нямам възражения  по доклада, да се приемат представените доказателства.

адв.С.Г.Т. - Нямам възражение по доклада.  Оспорвам жалбата  като считам, че с оспорения  акт  не се създават права и задължения, лисва правен интерес. С оспорената заповед не се препятстват  изпълнение  на задължения. Представили сме пълната административна  преписка в определения срок. Указанията на съда са получени  на 19.01.2016г. като с нарочно писмо  на 29.01.16г. са изпратени  документите  по административната преписка. Имали сме задължение да ги представим в 14 дневен срок. С определението за насрочване на настоящето  производство е поискано да представим разпечатка от записите на деловодната програма на общината  и сме отговорили, че такава програма не се прилага. С писмо изх.№.11-00-51/ 08.02.2016 г. изрично сме посочили, че съгласно записването  в специален регистър на хартиен носител в общината записването на оспорената заповед е на 23.11.2015г. Ако  прецените, че е необходимо да представя  извадка от хартиения  регистър, готови сме да изпълним  това в определен от съда срок.

Съдът установи,  че по делото с определение  №153/ 29.01.2016 г. са приети част от представените  писмени доказателства,  същевременно са постъпили  и други доказателства  с писмо вх.№ 931/01.02.2016 г. и с писмо  вх.№ 1347/10.02.16 година  по описа на съда.

Адв.Ц.- По отношение  на три доказателства представени  от общината с  писмо изх.№ 4232 от 02.12.15 г. на лист №79 от делото, оспорвам писмо на стр.98 и протокол на стр.80, като считам, че същите са неотносими към предмета на спора. В настоящето  производство  се касае за липса на основание ответната  страна да отменя сама административен  акт,  който засяга интересите на моя доверител. Считам, че не са относими към предмета на спора и да не се приемат като доказателство.

Съдът намира, че представените  с посочените писма доказателства  имат отношение  към предмета на разглеждане  по настоящето  дело, поради  което    

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представени писмени  доказателства  с писма вх. вх.№931/01.02.2016 г. и с писмо  вх.№1347/10.02.16 година  по описа на съда.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателят,  че  следва да обоснове наличието на правен интерес от оспорване на  обжалвания административен  акт предвид следните  съображения: С оспорвания акт е отменена предходна заповед № 644/06.11.2015 г. на кмета на община Сунгурларе.  В жалбата е посочено, че цитираната № 644/ 6.11.2015 г също е обжалвана от дружеството. Жалбоподателят следва да разясни  какъв е правният му интерес да оспорва заповед, с която е отменена  оспорвана от него предходна заповед.

         Адв.Ц.- „****” ООД е страна по договор  за добив и износ на дървесина, в който договор попада в обхвата на  заповед №644 /06.11.2015 г. Тази заповед е обжалвана от дружеството. С издаване  на настоящата  заповед ответната  община цели,  чрез незаконосъобразните си действия да избяга или намали административната  си отговорност по предходно  издаден  административен  акт   с идеята  да установи, че такъв акт все едно не е бил издаван, но в нарушение на закона. Действието  и законосъобразността на настоящата  заповед обуславя законосъобразността  на предходно  издадената  такава. Считаме, че  като страна по договор за добив на дървесина и сме заплатили  авансово договора, нарушени  са  законните  интереси на моя доверител, особено с оглед липсата на   подадени жалби  или протест към 23.11.2015г. Указанието на съда да се изиска  хронологична справка за издадените  административни  актове цели да установи  дали действително  към 23.11.15г. е имало издадена такава вписана надлежно в регистрите, именно един ден преди  подаването на жалбата от моя доверител по предходно  издадена заповед № 644/06.11.2015 г. Към настоящият  момент е висящо и търговско  дело №156/ 2016 г. по описа на БОС, с предмет   имуществена  отговорност на ответната община, именно по неспазване на правата и задълженията по договор за добив на дървесина.

         адв.С.Г.Т. - Ние продължаваме да твърдим, че с настоящата  заповед не се създават нито права, нито задължения за дружеството. Нямам други  доказателства.

Адв.Ц. - С оглед изясняване на спора, моля да се даде възможност  на общината  да представи препис извлечение регистъра по  хронологичен ред на издадената  заповед на община Сунгурларе към 23.11.2015 година. С определение от 29.01.2016 г. е направено такова  указание на съда, не е представен такъв препис. Днес процесуалния  представител  изрази становище, че може да бъде представен на хартиен носител.Моля  да се представи.

адв.С.Г.Т. - Не се противопоставям, ще представим.

Съдът намира за основателно  искането за събиране  на доказателства като се задължи  община Сунгурларе да представи заверен препис от  извадка на хартиен носител на регистъра,  в който е отразен хронологичния ред на издаване  на заповедта на община Сунгурларе  към 23.11.2015 г.,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА община Сунгурларе да представи  посоченото писмено доказателство в 7- дневен  срок,считано от днес.

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

               О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА  делото и НАСРОЧВА делото за 11.04.2016 г. от 15:30 часа, за която  дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  15:05 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: