ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1002 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Н.С.З., редовно уведомен, се явява адв. С.И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Директор на Регионална дирекция Гранична полиция „Аерогари“, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 4064з-453/27.03.2018 г. на директора на РД „Гранична полиция“ - Аерогари, за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца.

Административният орган е представил административната преписка. На 08.06.2018 г. и 11.06.2018 г. постъпи молба от пълномощник на ответника, с която се оспорва жалбата и се иска допускането до разпит на трима свидетели с посочени въпроси към тях.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Представям списък на направените съдебно-деловодни разноски и Инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г.

По направеното доказателствено искане считам, че същото е направено от ненадлежен представител. Юрисконсултът М. участва като член на комисията, извършила проверката, която е инициирала със знанието на моя клиент З. и предвид горното той се явява заинтересовано лице и евентуален свидетел по извършената проверка, вследствие на което е наложено наказанието и изявленията от него не следва да бъдат приемани като надлежно изявление и представител на директора на ГД „Аерогари“, тъй като е представено пълномощно, но той е участвал и като член на проверката. Считам, че не следва да бъде прието това искане, тъй като е извършено от ненадлежно упълномощен юрисконсулт. От друга страна, считам, че има достатъчно процесуални нарушения при извършване на проверката, инициирана със Заповед № 4064з-251/15.02.2018 г. на комисар Пенев за извършване на повторна проверка по случая и те ще бъдат основания за отмяна на същата проверка, която е проведена в нарушение на ЗМВР във връзка с Инструкция №8121з-470/27.04.2015 г. на МВР, която предоставих на съда.

По повод на искането за предоставяне на данни дали има образувано наказателно производство, по отношение на същото считам, че е излишно, тъй като има постановление за прекратяване на преписката по сигнала на П. и другата пострадала З., същата е прекратена и е предоставена на втората комисия към март месец и към този момент липсват данни за образуване на дело от частен характер предвид изтичане на сроковете по НПК. От моя доверител знам, че по отношение на приятеля му няма заведено частно наказателно дело. Ако имаше такъв факт, постановлението щеше да бъде приложено.

 

          Съдът предвид обстоятелството, че свидетелите, които се иска да бъдат разпитани са давали няколкократно писмени обяснения в хода на административното производство, съдът счита, че не е необходимо да извършва техния разпит още повече, че пълномощникът на административния орган не твърди установяването на различни факти, а въпросите към тези свидетели са именно в насока на даваните от тях писмени обяснения.

          Предвид това искането за разпит от съда на посочените трима свидетели, съдът счита, че не следва да бъде уважавано.

По отношение на искането на ответника за снабдяване с писмени доказателства във връзка с водено наказателно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК, съдът счита, че воденото наказателно производство срещу друго лице няма връзка с предмета на доказване по делото за налагане на административно наказание на настоящия жалбоподател.

 

          Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за разпит на трима свидетели и за изискване на информация от Районна прокуратура – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. И.: Уважаеми г-н председател, поддържам жалбата. Моля заповедта за наказание на Н.З. да бъде отменена, като незаконосъобразна. Същата е издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон.

          Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, съобразно представения списък.

Моля да ми бъде даден седмичен срок за представяне на подробни писмени бележки.

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:12 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: