ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и  седми юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1002 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ НА ПРОТЕСТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС, редовно и своевременно призован  се представлява от прокурор А.Ч..

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща  представител. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС, редовно е своевременно призована, не изпраща представител 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по протест от А. Ч. – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас  против Решение № БС-42-ПР/02.07.2014г., издадено от Д.Т.Г. за ***** на РИОСВ – Бургас, с което е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална сграда и спортна зала в УПИ IV-93, кв.14, по плана на с. Драганово, общ. Бургас, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания, и/или видовете, предмет на опазване на защитена зона „Айтоска планина“ с код BG0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./.

Иска се обявяване нищожността на оспореното решение.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обосноваващи твърдяната нищожност на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за валидност  на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище вх.№ 6584/24.06.2016 година от РИОСВ –Бургас,  ответник по делото, с което се изразява съгласие, че депозираният протест с искане за прогласяване  нищожност на атакуваното решение е основателен, като се излагат съображения в тази насока.

ПРОКУРОР Ч.- Нямам възражения по доклада. Поддържам депозирания протест. Нямам доказателствени  искания, такива бяха формулирани  в протеста. Административният  орган е предоставил препис на административната  преписка,   ведно с  приложено доказателство, досежно компетентността  на Д.Г. за процесния период - 03.07.2014 година. Моля да се приключи съдебното  дирене   и да се даде ход по същество.

Съдът намира, че  делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР Ч. - Подробно съм изложил съображенията си  в протеста на Окръжна прокуратура- Бургас, подаден чрез Началника на РИОСВ-Бургас,  досежно нищожността на решение №БС-42-ПР/02.07.2014 г. В допълнение ще изложа  най- същественото основание,   по реда на чл.146 АПК, а именно липсващата компетентност  на органа,  който е издал протестирания акт. От доказателствата  по делото е видно, че на 03.07.2014 година на длъжността  директор РОИСВ, чиято компетенция е да подписва решения, за които се съгласува ПУП, е осъществявал дейността си по съответното  трудово правоотношение, като същия не е ползвал разрешен платен годишен отпуск. В този смисъл упълномощеното лице Д.Т.Г. е действала извън обхвана на пълномощията,  като не е била налице  обективна  причина за отпуск на директора. Моля да прогласите нищожността на протестираното  решение на основание  липсваща компетентност на органа.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: